Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

"Reverse engineering"

Next page:
Previous page: Særlig om spesielt utviklede programmer Next page: Kap 19. Deponering av kildekode ("escrow")

Når man lager et program, skrives dette i et såkalt høynivå-språk. Et slikt språk er et omfattende sett av instruksjoner og funksjoner uttrykt i et strengt formalisert språk. Eksempler på høynivåspråk er Pascal, Simula, C, C++, Cobol osv. Et program kan i denne formen leses av mennesker. Det er denne versjonen av programmet som kalles kildekode.

Kildekoden blir så oversatt til instruksjoner i en form som maskinen kan arbeide med. Instruksjonene blir oversatt til kombinasjoner av binære tall. Det der denne versjonen som kalles objektkode. Denne oversettelsesprosessen kalles gjerne kompilering, og det program som brukes til oversettelsen kalles kompilator eller kompiler. Det er i prinsippet mulig å oversette programmet fra objektkode tilbake til en kildekode (ikke lik den opprinnelige kildekoden), men dette er vanskelig, tidkrevende og dyrt.

En kunde kan ønske seg tilgang til kildekoden av flere grunner. For den som bare har objektkoden er det i praksis ikke mulig å foreta endringer, herunder nødvendige oppdateringer av programmet. Videre kan kunden (som kan være en konkurrent) ønske å tilpasse sine egne programmer slik at det kan fungere sammen med det leverte programmet. Og endelig kan man være interessert i å avlure noen av programmets hemmeligheter for å kunne utnytte disse i egne programmer. Man kan hente mange ideer og mye kunnskap fra et annet program og utnytte dette uten å krenke opphavsretten til det programmet som analyseres.

Leverandøren kan på sin side ha mange gode grunner til ikke å gi fra seg kildekoden, også andre enn ønsket om å ha en sterk posisjon i forhold til sine kunder. Han kan f.eks. ønske at de metoder og «byggeklosser» som han benytter, ikke skal bli kjent for aktuelle og potensielle konkurrenter.

?vl §§ 39h og 39i gir erververen av et program rett til å foreta en «reverse engineering» på visse vilkår. Den rett kunden har etter disse bestemmelser kan ikke fravikes ved avtale. Bestemmelsene er basert på Efs direktiv om vern av programvare, og tilsvarende bestemmelser gjelder for hele EU/E?S området.

Etter åvl § 39h, tredje ledd kan man iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå ideene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet. Det er ingen begrensninger når det gjelder hvordan man kan benytte informasjon man skaffer seg på denne måten, utover det som følger av alminnelig opphavsrett og konkurranserett.

?vl § 39i gir rett til å foreta en dekompilering av programmet dersom dette er en forutsetning for å skaffe de opplysninger som er nødvendige for å kunne oppnå funksjonelt samvirke mellom et selvstendig utviklet dataprogram og andre programmer. Hvis slike opplysninger er lett tilgjengelig på annen måte, er det ikke anledning til å foreta en slik dekompilering.(134)

Den rett som en kunde har etter disse bestemmelsene kan ikke begrenses gjennom avtale. Avtaler som inneholder slike begrensninger vil derfor ikke være bindende for såvidt gjelder dette punktet. I prinsippet kan man tenke seg at avtaler skulle gi kunden en utvidet rett på dette området, men det er lite praktisk. Dersom man er enige om at kunden skal kunne gjøre dette, vil det være langt enklere å gi kunden kildekoden. Med dagens regulering har det derfor liten hensikt å regulere dette i avtaler.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Særlig om spesielt utviklede programmerNext page: Kap 19. Deponering av kildekode ("escrow") Next page:

Previous page: Previous page: Særlig om spesielt utviklede programmer