Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Leverandørens taushetsplikt

Next page:
Previous page: Kap 17. Taushetsplikt Next page: Kundens taushetsplikt

For at leverandøren skal kunne levere en løsning som dekker kundens behov, er det nødvendig at leverandøren får innsikt i kundens virksomhet. Hva slags innsikt kunden vil få, avhenger av hva som skal leveres. Den som skal levere tekstbehandling har ikke noe behov for innsyn i de dokumenter som skrives. Men den som skal legge opp et informasjonssystem eller en database må ha innsikt i den informasjon og de data som lagres. Den som skal utvikle et system for produksjonsstyring, må ha innsyn i produksjonsprosessene, osv. Dette kan være forretnings- eller driftshemmeligheter som ikke skal bli kjent for uvedkommende. Dersom en oppdragstager uberettiget gjør bruk av eller åpenbarer forretnings- eller bedriftshemmeligheter, vil dette være straffbart etter strl § 294 nr. 3. En rettsstridig utnyttelse av slike hemmeligheter vil også være ulovlig etter mfl §§ 7 og 8, og vil være straffbart etter mfl § 17.

Det kan også være hensiktsmessig å pålegge taushetsplikt i kontrakten. Ved å kontraktsregulere taushetsplikten vil man kunne regulere seg ut av spørsmålet om hva som skal regnes som forretnings- eller bedriftshemmeligheter, se Rt 1964 s. 238 hvor Høyesterett ikke fant det nødvendig å ta stilling til om en produksjonsprosess var en bedriftshemmelighet så lenge den taushetsplikt vedkommende hadde påtatt seg i en ansettelseskontrakt måtte anses for å omfatte produksjonsprosessen.

Det kan også tenkes at leverandøren vil måtte få innsikt i opplysninger eller rutiner som i seg selv er taushetsbelagte. Da må man sikre seg at også leverandøren blir underlagt en tilsvarende taushetsplikt. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kreve at leverandørens personale sikkerhetskl areres. Ved leveranser til det offentlige, vil forvaltningslovens taushetsbestemmelser også komme til anvendelse overfor leverandøren.(124)

Taushetsplikt vil også gjelde etter at kontrakten er avsluttet. Det vil videre være slik at taushetsplikten ikke bare er til hinder for at leverandøren gir opplysninger videre, den kan også være til hinder for at slike opplysninger utnyttes i senere oppdrag. Dette siste vil antagelig være det vanskeligste i praksis.

Konsulenten som står for utviklingsoppdraget vil bygge opp betydelig know-how gjennom slike utviklingsprosjekter. En slik know how vil konsulenten selvfølgelig kunne utnytte ved senere oppdrag. Men konsulenten vil også få betydelig innsikt i oppdragsgivers virksomhet. I og med at et vellykket oppdrag gjerne er den beste markedsføringen innenfor bransjen, kan konsulentens neste oppdragsgiver være den første oppdragsgivers hovedkonkurrent. Da kan det være vanskelig å skille mellom generell bransjekunnskap og kunnskap om én bedrift i bransjen. Konsulenten kan utnytte sin know-how om hvordan man gjennomfører slike prosjekter, men ikke kundens know-how som han måtte få innsyn i gjennom et slikt prosjekt.

Man må forsøke å sikre seg mot at konsulenten utnytter kunnskaper om en bedrift på en måte som gir konkurrenten klare fordeler som han ellers ikke ville hatt. Samtidig vil man ikke kunne akseptere vilkår som utelukker en konsulent fra å bruke sin bransjekunnskap, og dermed innføre et slags yrkesforbud for vedkommende.

Det kan, og kanskje bør også avtales et generelt forbud mot å bruke prosjektdokumenter i andre prosjekter, uten den annen parts samtykke. En slik bestemmelse finnes f.eks. i NS 3440 pkt. 7.3. Statens avtaler inneholder ikke noen slike bestemmelser, bare bestemmelser om taushetsplikt. KDL K94 pkt. 12.1 har en slik bestemmelse for dokumenter som er merket konfidensielle, men ikke for andre dokumenter. KDL U97 har (merkelig nok) ikke en tilsvarende bestemmelse.

I statens avtaler gir kunden en rett til å kreve at leverandørens personale sikkerhetsklareres, se SSA K95 pkt. 5.1 og SSA U97(utk) pkt. 14.1.

Foruten å være et praktisk og forretningsmessig problem for kunden, kan dette være et etisk problem for konsulentbransjen. Det faktum at bransjen er ung, og at konsulenter kan ha en nokså blandet bakgrunn, gjør IT-bransjen særlig utsatt. I de kontrakter som inngås, kan man vanskelig komme lenger enn til å kontraktsfeste en taushetsplikt, eventuelt ved også å knytte eksplisitte sanksjoner til brudd på taushetsplikten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 17. TaushetspliktNext page: Kundens taushetsplikt Next page:

Next page: Kundens taushetsplikt Next page:

Previous page: Previous page: Kap 17. Taushetsplikt