Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kontraktsregulering

Next page:
Previous page: Utgangspunkt Next page: Plikt til å varsle om ednringer

En uforutsett hindring kan tenkes å ha konsekvenser på to måter. Man kan for det første la hindringen bare frita for erstatningsansvar. Det er dette som følger av bakgrunnsretten. Hvis hindringen rammer leverandøren, vil kunden fortsatt kunne heve dersom forsinkelsen blir vesentlig.(118) Men man kan også la hindringen få virkning for selve fristen, slik at leveringsplikten forskyves med den tiden hindringen varer. Kunden må da akseptere forsinkelsen uten å kunne gjøre noen misligholdssanksjoner gjeldende. I avtaler finner man ofte bestemmelser av den siste typen, og da som regel i kombinasjon med en bestemmelse om hvor lenge en hindring kan vare før kunden kan gå fra avtalen.(119)

For at en av partene skal kunne fritas på grunn av slike forhold, bør følgende forutsetninger være oppfylt:

* Den hindring som rammer må være utenfor partenes kontroll.

* Hindringen må være av en slik art at man ikke med rimelighet kunne kreve at den rammede part tok hensyn til den ved kontraktsinngåelsen.(120)

* Forholdene må være slik at man ikke med rimelighet kan kreve at den rammede part etter kontraktslutningen, men før leveringstidspunktet, sørget for tiltak for å overvinne hindringen eller følgene av den.

En del kontrakter, bl.a. SSA K95 pkt. 8 og SSA LiktenK pkt. 4 henviser bare til forhold som etter alminnelige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure. Det vil i praksis si hindringer av den type som er nevnt ovenfor.

I og med at kjøpsloven ikke lenger opererer med et tradisjonelt force majeure fritak, men i stedet er basert på et kontrollansvar, er en henvisning som denne lite treffende. Den viser i realiteten til kjøpsretten før kjøpsloven av 1988, og henvisningen vil bli mer og mer anakronistisk etterhvert som tiden går.

Hvis man ønsker å definere force majeure i kontrakten, gir definisjonen i NF 92 art. 1f et godt utgangspunkt. Denne lyder:

«Force Majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av.»

Men en slik bestemmelse sier ikke noe i tillegg til det som følger av bakgrunnsretten.

I KDL K92Liten heter det i pkt. 9, tredje ledd bare at leverandøren ikke er ansvarlig for forsinkelse som «skyldes forhold han ikke har herredømme over». Dette er etter min mening å la leverandøren slippe for lett unna ansvar. Man bør ikke slippe ansvar for forhold man burde ha forutsett at kunne skje, og/eller som man kunne ha overvunnet følgene av uten urimelig kostnad og ulempe.

En rekke begivenheter som for partene kan være uforutsette, vil likevel klart ligge innenfor det partene hefter for. Dette vil f.eks. være tilfelle hvis nøkkelpersoner slutter hos leverandøren eller faller bort på annen måte. 1972-04-28 Voldgift,(121) gjengitt i Blanck I s. 1 (s. 3) gir et eksempel på at prosjektlederen hos leverandøren slutter for å begynne å arbeide hos kunden. Selv har jeg møtt et tilfelle hvor nøkkelpersoner hos leverandøren omkom i en bilulykke, og at prosjektet etter dette «raknet».

Denne type bestemmelser kan også brukes for å regulere fordeling av risiko for nærmere bestemte forhold. En rekke forhold kan være slik at de bør tas i betraktning, men avtalen sluttes under forutsetning av at de ikke inntreffer. Alternativet ville være at leverandøren kalkulerer inn en risikopremie i sin pris. Kunden aksepterer da at han har risikoen for nærmere angitte begivenheter. Dette kan være værforhold, grunnforhold, streik, tilgang på arbeidskraft, isforhold, valutaforhold, myndighetsinngrep, osv.(122) Et eksempel på dette finner man i Rt 1919 s. 803, hvor en såkalt «fiskeklausul» fritok leverandøren for leveringsplikt dersom fisket var dårlig. Leverandøren var da ikke forpliktet til å gjøre ekstra anstrengelser for å oppfylle kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: UtgangspunktNext page: Plikt til å varsle om ednringer Next page:

Next page: Plikt til å varsle om ednringer Next page:

Previous page: Previous page: Utgangspunkt