Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Utgangspunkt

Next page:
Previous page: Kap 16. Suspensjons av partenes plikter, force majeure Next page: Kontraktsregulering

Det kan oppstå forhold utenfor partenes kontroll som gjør det umulig eller urimelig vanskelig/kostbart for partene å oppfylle sine forpliktelser. I prinsippet vil dette kunne ramme begge parter, men i praksis vil det først og fremst være leverandøren som kan bli rammet av slike forhold. Etter alminnelig kontraktsrett(117) vil leverandøren bli fritatt for leveringsplikt i den forstand at han ikke vil bli erstatningsansvarlig for manglende levering dersom oppfyllelse viser seg å være umulig eller så tyngende at det ikke vil være rimelig å kreve oppfyllelse, og dette skyldes ekstraordinære forhold som

1)leverandøren verken forutså eller burde ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen, og

2)han ikke med rimelighet kunne overvinne følgene av.

Så lenge leverandøren bare fritas for erstatningsansvar, og ikke for andre misligholdsvirkninger, får en force majeure regel bare virkning dersom erstatningsansvaret er objektivt. Hvis erstatningsansvar forutsetter uaktsomhet fra leverandøren, vil nok leverandøren være ansvarsfri et godt stykke før man kommer til force majeure situasjoner. Men andre misligholdssanksjoner er ikke avhengige av skyld, så i forhold til disse vil force majeure bestemmelser uansett få betydning.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 16. Suspensjons av partenes plikter, force majeureNext page: Kontraktsregulering Next page:

Next page: Kontraktsregulering Next page: