Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 15. Avbestilling og oppsigelse - tilbaketreden uten mislighold

Next page:
Previous page: Endringsavtaler Next page: Kap 16. Suspensjons av partenes plikter, force majeure

Et prosjekt kan utvikle seg på en annen måte enn partene hadde forutsatt, eller forholdene kan endre seg på en måte som gjør at oppdragsgiver ikke lenger ser seg tjent med å fullføre prosjektet. Dette kan skyldes at man har støtt på uforutsette vanskeligheter, eller det kan tenkes at partene har hatt forskjellige oppfatninger om hva som egentlig er avtalt. I begge tilfeller kan man ha behov for å kunne avslutte prosjektet selv om den opprinnelige avtalen ikke er oppfylt. Hvis prosjektet blir fullført, kan man risikere at kunden påstår at leveransen er mangelfull, og man får en konflikt om mangler, hevning, erstatning osv.

Etter kjl § 52 (2) har kjøperen en avbestillingsrett mot erstatning ved tilvirkningskjøp, forutsatt at det ikke medfører betydelig ulempe for leverandøren å måtte unnlate eller avbryte tilvirkningen, eller det vil innebære risiko for at han ikke vil få dekket sitt tilgodehavende. Ved håndverkertjenester har bestilleren en tilsvarende avbestillingsrett, se htjl §§ 39 og 40. I en rekke kontrakter, bl.a. entreprisekontrakter og petroleumskontrakter, er det vanlig at bestilleren har en avbestillingsrett. I en voldgiftsavgjørelse 1979-08-30(112) fikk kunden medhold i å kunne avbestille utvikling av et dataprogram, uten at kontrakten inneholdt noen bestemmelser om slik avbestilling. I alle fall for entreprise hevdes det at byggherren som hovedregel har en avbestillingsrett.(113) Spørsmålet om hvor langt en ulovfestet avbestillingsrett rekker er ikke avklart i norsk rett. Jo Hov hevder, med referanse til Rt 1933 s. 207, at det ikke er noen generell avbestillingsrett.(114) Selv om tiden kanskje har løpt noe fra Hovs standpunkt, i alle fall i tilvirkningsforhold, signaliserer det en slik usikkerhet at det er viktig å regulere spørsmålet i kontrakten.

Når det først påstås mislighold, tvinges man inn i en enten- eller situasjon, og man kan få en polarisering av den konflikt som måtte ligge der. Hvis det er spørsmål om hevning, kan resultatet for leverandøren bli at han ikke får noe betalt for det arbeidet som er utført, og kanskje også at han på toppen av dette må betale erstatning.

I et utviklingsprosjekt av noe varighet, må man regne med som en mulighet at partene har så forskjellige oppfatninger om hva som bør gjøres, at det ikke er grunnlag for å fortsette. Forholdene kan også komme til å endre seg på en måte som gjør at kunden ikke ønsker å bruke mer penger på prosjektet enn det som alt er påløpt.

Man bør derfor sørge for at kunden har en mulighet til å stoppe prosjektet slik at partene «skilles som venner». Dette kan gjøres ved at kunden får anledning til å avbestille, og dermed tre ut av avtalen med rett til å beholde det som er utviklet fram til dette tidspunktet, mot å betale for det arbeid som er utført, sam erstatte det tap motparten lider som følge av at prosjektet blir avbrutt. Et slikt avbrudd kan være bedre for begge parter, enn om man skulle tvinges til å gjennomføre prosjektet fram til «the bitter end». I vanlige entrepriseavtaler har byggherren (oppdragsgiver) en ubetinget avbestillingsrett, se NS 3430 pkt. 28 og for off-shore NF 92 art. 18.

Det er viktig at det ikke er noen uklarheter omkring en eventuell avbestilling. Det bør derfor stilles krav om at denne skal være skriftlig.

Ved utmåling av erstatning etter avbestilling opererer man med to ulike metoder for beregning av tap ved avbestilling, addisjonsmetoden og differansemetoden.(115) Ved addisjonsmetoden summerer man opp konstaterte og anslåtte tap, mens man ved differansemetoden trekker besparelsen ved ikke å gjennomføre leveransen fra kontraktssummen. Htjl § 40 gir anvisning på utmåling etter addisjonsmetoden. I følge Selvig har differansemetoden vært sett på som den vanlige i tilvirknings- og entrepriseforhold, men også addisjonsmetoden har vært anvendt i rettspraksis.(116) I begge tilfeller gjelder at leverandøren har en plikt til å begrense tapet. I et kontraktsreguleringsperspektiv tilsier denne uklarheten om hvilken beregningsmåte som skal benyttes, at spørsmålet bør reguleres i kontraktens bestemmelser om avbestillingsrett.

I Statskonsults og KDLs standardavtaler for systemutvikling har kunden en ubetinget avbestillingsrett mot betaling, se SSA U97(utk) pkt. 10.1 og KDL U97 pkt. 7.1.1. Reglene for avbestillingsvederlag er fastsatt i henholdsvis SSA U97(utk) pkt. 10.2 og KDL U97 pkt. 7.1.2 og 7.1.3

Også leverandøren kan ha interesse av å komme seg ut av et prosjekt som utvikler seg på en annen måte enn det leverandøren hadde forutsatt. Men det er mer problematisk å gi leverandøren en slik avbestillingsrett. Det er tross alt kunden skal ta i bruk det som utvikles, og som derfor må få siste ordet når det gjelder spørsmålet om prosjektet skal stanses eller ikke.

For leverandøren kan det i stedet være mer aktuelt å ta inn i avtalen bestemmelser som gir ham rett til endret vederlag dersom man skulle møte problemer som man ikke med rimelighet kunne kreve at leverandøren stå ved kontraktsinngåelsen. Han kan så få en rett til å provosere fram en avgjørelse av om kunden vil akseptere en høyere pris, eller alternativt stanse prosjektet. Dersom kunden ikke aksepterer endringer i vederlaget fordi han mener grunnlaget ikke er til stede, vil man få en konflikt om hvorvidt det er grunnlag for å heve prisen eller ikke. Dersom kunden er i stand til å opptre ryddig i en slik konflikt, kan han akseptere at arbeidet fortsetter, men med risiko for høyere pris. Leverandøren kan velge å stanse arbeidet i påvente av en avgjørelse om prisspørsmålet, men vil da risikere å bli holdt ansvarlig for forsinkelse, ved siden av at han risikerer ikke å få øke prisen.

Dersom det er en konsulentavtale som er inngått for et lengre tidsrom, og med løpende betaling, kan det være aktuelt å avtale en oppsigelsesadgang. Men man må her ta hensyn til oppdragets art, og at en frittstående konsulent ikke bør kunne regne med et oppsigelsesvern som er i nærheten av det som gjelder for ansatte. Hvis man engasjerer en rådgiver, så er dette et forhold som er helt avhengig av tillit. Taper man tilliten, uansett grunn, så bør man ikke være forpliktet til å motta vedkommendes råd i en oppsigelsesperiode.

Som saklig oppsigelsesgrunn bør man regne uoverensstemmelser når det gjelder gjennomføringen av prosjektet. Kunden bør dessuten også kunne si opp avtalen dersom han ikke lenger er interessert i at prosjektet skal gjennomføres. Man bør derimot ikke akseptere at kunden skal kunne si opp avtalen fordi han har funnet en annen som vil fullføre prosjektet til en lavere pris. Tilsvarende bør en konsulent ikke kunne si opp en avtale bare fordi han har fått tilbud om et annet og mer interessant/lønnsomt oppdrag.

Poenget med denne type klausuler er at partene skal kunne komme ut av problemene når de er under oppseiling, i stedet for å vente til problemene har spisset seg til og konflikten har blitt uløselig.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: EndringsavtalerNext page: Kap 16. Suspensjons av partenes plikter, force majeure Next page:

Previous page: Previous page: Endringsavtaler