Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Endringsavtaler

Next page:
Previous page: Ensidig endringsrett Next page: Kap 15. Avbestilling og oppsigelse - tilbaketreden uten mislighold

Hvis partene er enige, vil de alltid kunne endre inngåtte avtaler. Det er derfor ikke behov for et eget punkt i avtalen som gir en slik rett.(111) Men det er viktig at man har ryddige prosedyrer for hvordan slike endringer foretas og dokumenteres, slik at man i ettertid unngår konflikter om innholdet i de endringsavtaler som er inngått. Systemet med endringsordrer gir et formelt og strengt, men også meget ryddig endringsregime. Men endringer kan også avtales uten at det legges opp til slike prosedyrer, og kontrakten kan ha bestemmelser om hvordan endringer skal foretas.

Normalt vil man kreve at endringsavtaler skal være skriftlige. Men det er ikke noe i veien for å avtale andre slutningsmekanismer og dokumentasjonsformer. Partene kan f.eks. avtale at endringsavtaler skal sluttes og dokumenteres i et elektronisk system. Det siste er imidlertid fortsatt ikke vanlig for denne typen avtaler.

Det kan være hensiktsmessig å ha en «endringskatalog» som bilag til den opprinnelige avtalen, hvor alle endringer føres inn. Selve endringen eller tilleggsavtalen behøver ikke nødvendigvis føres inn, men bilaget bør gi en oversikt over hvilke avtaler som er inngått og ha klare referanser til endringsavtalene.

Endringer påvirker prosjektets fremdrift, det ferdige produkt og prisen. Det er gjerne disse forhold som er kilde til uenighet og konflikt: Kunden vil gjøre forsinkelsessanksjoner gjeldende, mens leverandøren mener at utsatt levering skyldes endringer og at disse er forutsatt i endringsavtalen. Eller kunden blir presentert for en tilleggsregning som han ikke vil betale. Det er derfor viktig at også dette tas med i alle endringsavtaler.

Også uten avtale som gir leverandøren en klar rett til å kreve ekstra vederlag, vil slikt vederlag kunne kreves dersom det er på det rene at kunden har krevet endringer som har fordyret prosjektet, i alle fall fra det tidspunkt leverandøren gir uttrykk for at man går utover avtalt kostnadsramme, se RG 1993 s. 118 Eidsivating (McDonald i Trondheim). Men ryddige rutiner, med klare og dokumenterte tilleggsavtaler, kan gjøre at man unngår å behandle spørsmålet i to rettsinstanser.

Avtaler om tilleggsarbeider eller endringer i forhold til opprinnelig spesifikasjon bør alltid inneholde følgende:

* Hva skal gjøres (hvilke endringer eller tilleggsarbeider er avtalt)?

* Hvor lang tid vil det ta?

* Hvor mye vil det koste?

* Hvordan vil det påvirke hovedprosjektet?

I tillegg kan det være aktuelt å ta med hvem som har ansvaret for hva, dersom det er mer omfattende og/eller kompliserte endringer som krever innsats fra begge parter.

I praksis kan det synes som om noen leverandører for lett aksepterer endringer. Man vil være imøtekommende overfor kunden, og går med på det meste. Resultatet kan bli meget omfattende og kompliserte endringer. Hvis det så viser seg at leverandøren ikke har noen problemer med å levere det som opprinnelig ble avtalt, men får problemer med alle endringene, kan man få vanskelige konflikter. For leverandøren kan det bli et slags «kvitt eller dobbelt» spill, hvor han risikerer å tape alt fordi han ikke klarer å oppfylle endringsavtalen. Leverandørene vil noen ganger være tjent med å holde fast ved den opprinnelige spesifikasjonen og avslutte denne leveransen, og inngå en separat avtale om endringer og tillegg. Særlig bør man vurdere dette dersom kontrakten i utgangspunktet går ut på å levere en løsning basert på standardsystemer, som kunden siden ønsker å gjøre endringer eller tilpasninger i.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Ensidig endringsrettNext page: Kap 15. Avbestilling og oppsigelse - tilbaketreden uten mislighold Next page: