Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Behovet for å foreta endringer

Next page:
Previous page: Kap 14. Endringer etter kontraktsinngåelsen Next page: Ensidig endringsrett

I et omfattende prosjekt som løper over tid vil man i praksis alltid måtte foreta justeringer underveis. Dette gjelder særlig ved utviklingsavtaler. Det leverte produkt skal være mest mulig i samsvar med kravene på leveringstiden, og kravene kan ha endret seg underveis i prosessen. Uryddig håndtering av endringskrav og endringsavtaler kan lett gi opphav til konflikter, og det kan gjøre at de konflikter som oppstår blir vanskelige å håndtere.

Dersom spesifikasjonene i utgangspunktet er ufullstendige og uklare, vil uklarhetene lett komme til å forplante seg til de endringer som foretas. Med en uklar og ufullstendig spesifikasjon vil man måtte presisere, foreta valg og fylle ut underveis. Når spesifikasjonen må utfylles på denne måten, blir det lett uklart hva som er utfyllinger innenfor rammen av den opprinnelige avtale, og hva som er endringer i forhold til denne. Hvis det etter levering må gjøres endringer for at systemet skal tilfredsstille kundens behov, vil det ikke være lett å avgjøre om dette er endringer og tillegg i forhold til det som opprinnelig ble avtalt, eller om det er utbedring av mangler ved den leverte ytelse fordi denne ikke er i samsvar med en uklar og ufullstendig spesifikasjon. I og med at dette vil være avgjørende for om kunden må betale for dette i tillegg til kontraktssummen, kan det lett bli konflikt om dette spørsmålet.

Dom av 1976-05-07 Oslo Byrett (Kienzle), gjengitt i Blanck I s. 107, illustrerer hva salgs problemer man kan møte. Her hadde man en uklar spesifikasjon i utgangspunktet, begge parter overvurderte motparten, og det ble gjort en rekke endringer og tillegg i spesifikasjonen. Av endringer som ble foretatt var det uklart hva som måtte anses som feilretting og hva som måtte anses som endringer i forhold til opprinnelig avtalt ytelse. Leverandøren hadde påtatt seg å utføre endringer, uten å peke på de konsekvenser dette kunne ha for fremdrift og for programmets øvrige funksjoner. Se videre 1975-02-10 Oslo Byrett, gjengitt i Blanck I s. 58, hvor kunden mottok tilleggsregning på noe han trodde var inkludert. (Kunden hadde ikke lest kontrakten som var klar på dette punktet, så man kan undres over at saken havnet for retten.) I 1977-11-10 Voldgift(108) gjengitt i Blanck I s. 142 fikk leverandøren ikke medhold i at korrespondanse m.m. mellom partene innebar at det var inngått en tilleggsavtale med endret leveringstidspunkt. Som eksempel på problemer med uklar spesifikasjon, se også 1990-11-04 Voldgift.(109)

Det kan også vise seg at den opprinnelige spesifikasjonen ikke kan gjennomføres. Det kan tenkes at man har spesifisert en «både-og» løsning, og så viser det seg at man må velge enten-eller. Hvorvidt dette vil utgjøre en mangel i det ferdige systemet, lar vi foreløpig ligge. Men underveis i utviklingsprosessen må valget tas og spesifikasjonen modifiseres.

En rendyrket endringssituasjon har man dersom det etterhvert skulle vise seg at den opprinnelige spesifikasjonen ikke dekker kundens behov. Det kan i og for seg være fullt mulig å fullføre prosjektet etter den opprinnelige spesifikasjonen, men det vil ikke gi kunden noe godt system. Andre endringssituasjoner er at man oppdager muligheter for forbedringer, og at det åpner seg nye muligheter som man ønsker å utnytte.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 14. Endringer etter kontraktsinngåelsenNext page: Ensidig endringsrett Next page:

Next page: Ensidig endringsrett Next page:

Previous page: Previous page: Kap 14. Endringer etter kontraktsinngåelsen