Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Økonomiske garantier

Next page:
Previous page: Prisendringer Next page: Salgspant

Den som leverer sin ytelse før motpartens ytelse erlegges, løper alltid en viss risiko. Den som betaler forskudd risikerer å betale for noe han aldri får, og den som leverer på kreditt risikerer å levere noe han aldri får betalt for. I slike tilfeller kan det være aktuelt å kreve sikkerhet for sitt tilgodehavende.

For den som betaler forskudd, vil det først og fremst være aktuelt å kreve garanti. Ved levering av utstyr vil eiendomsretten som hovedregel gå over til kunden etterhvert som utstyret leveres, slik at man får sikkerhet i det som er levert. Halvferdig programvare har derimot liten verdi. Selv om kunden skulle få de rettigheter han skal ha etter kontrakten etterhvert som programmene blir ferdige, gir dette dårlig sikkerhet for innbetalt forskudd. Her kan det derfor være større grunn til å kreve sikkerhet i form av bankgaranti eller lignende.

Det kan også kreves garanti for oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser, i praksis en garanti for erstatningsansvar dersom kontrakten ikke oppfylles. Slik garanti kan kunden kreve etter SSA K95 pkt. 2.4.d. Etter denne bestemmelsen kunden kreve garanti for inntil 10% av kontraktssummen. Til sammenligning skal garanti etter NS 3430 pkt. 13.2 være på 15%. En slik garanti bør være i form av en selvskyldnergaranti fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Garantien må stilles slik at den gjelder inntil faktisk leveringsdag. Dersom det blir forsinkelse, vil garantien måtte gjelde ut over avtalt leveringsdag, og fram til levering faktisk skjer.

Det kan videre være aktuelt å kreve garantier for eventuelle forpliktelser etter levering, selv om dette til nå ikke har vært vanlig ved IT-kontrakter. For kunden vil det særlig kunne være aktuelt å kreve en garanti for eventuelt økonomisk ansvar for mangler, slik man f.eks. har i NS 3430 pkt. 13.2. Dersom det gis en produktgaranti som er begrenset i tid, kan det være aktuelt å la en eventuell garanti gjelde for samme periode. Hvis man avtaler at mangelsansvaret skal påhvile leverandøren i en ganske lang periode, noe jeg for en del tilfeller anbefaler, se nærmere avsnitt 24.3, vil det ikke være rimelig å kreve at en eventuell garanti skal bli stående fullt ut i hele denne perioden. I NS 3430 pkt. 13.2 avtrappes garantien, slik at den utgjør 3% første året, 2% andre året og 1% tredje året.

Slike garantier gis for et begrenset tidsrom. En tidsbegrenset garanti kan enten være slik at den omfatter forpliktelser som er pådratt innen utløpet av fristen, eller bare forpliktelser som er gjort gjeldende innen fristens utløp. Hvis garantien bare omfatter krav som er gjort gjeldende, får man også spørsmålet om det er tilstrekkelig at kravet er gjort gjeldende mot leverandøren, eller om det også må gjøres gjeldende mot garantisten. Det er ingen klar hovedregel om hva som gjelder dersom garantien ikke selv sier noe om dette, men mitt inntrykk er at det er mest vanlig at krav i henhold til garantien må være gjort gjeldende mot garantisten innen garantiens utløpstid. Det er viktig at man i kontraktene er presise på dette punktet. Det er tilstrekkelig at et betinget krav er gjort gjeldende innen fristen, se RG 1991 s. 1165 Kristiansand. I praksis betyr dette at gjenpart av krav mot leverandøren bør sendes garantisten, i alle fall hvis man begynner å nærme seg utløpet av garantiens løpetid.

En garanti må i alle fall løpe fram til levering faktisk skjer, eventuelt til kontrakten heves som følge av manglende levering. En garanti som kun løper fram til avtalt leveringstidspunkt vil ha løpt ut når kravene gjøres gjeldende dersom leveransen er forsinket. For en eventuell garanti for ansvar etter levering vil det være hensiktsmessig å knytte garantiens løpetid til reklamasjons- og foreldelsesfrister for mangelsinnsigelser, i praksis slik at krav må ha vært gjort gjeldende innen utløpet av fristen.

Det er viktig at garantien ikke inneholder begrensninger som innebærer at den faller bort ved manglende premiebetaling eller annet mislighold fra leverandøren. Som kunde bør man ikke risikere at garantien faller bort som følge av at leverandøren har misligholdt sine forpliktelser overfor garantisten.

En viss økonomisk sikkerhet for et eventuelt ansvar kan kunden også oppnå ved å avtale at en del av kjøpesummen holdes tilbake, f.eks. slik at 10-15% av kjøpesummen først skal betales 3 måneder etter levering.

Det er grunn til å understreke at kunden må vurdere sitt behov for slike garantier i forhold til den konkrete leveranse. Garantier og betalingsutsettelser koster penger, og det er kunden som på en eller annen måte må betale for dette. Krav om slike garantier kan derfor gi utslag i høyere pris (mindre rabatter), og man får vurdere hva man ser seg mest tjent med.

I Rt 1980 s. 1524 Mekvik Maskin holdt byggherren igjen et beløp tilsvarende ca. 7% av kontraktssummen til sikkerhet for eventuelle reklamasjoner. Det var ikke avtalt at byggherren skulle kunne holde beløpet tilbake, men Høyesterett kom til at ordningen – om enn motstrebende – var blitt godtatt av entreprenøren, slik at det var etablert en endringsavtale. Entreprenøren fikk medhold i at han kunne kreve renter av det tilbakeholdte beløp.

Leverandøren kan også ha behov for sikkerhet, hvis han leverer på kreditt eller setter i gang et større arbeid uten å ha fått betaling. Jo lenger betalingsfristen er, desto større behov har man for sikkerhet. Slik sikkerhet kan også stilles i form av en garanti fra tredjemann. Dersom den avtalte ytelse er utvikling av programvare eller andre konsulenttjenester, vil dette være den mest aktuelle form for sikkerhet, selv om det da nok vil være mer praktisk å avtale en form for løpende betaling. Dersom den leverte ytelse først og fremst består av utstyr og standard programmer, vil det mest praktiske være å sikre dette gjennom salgspant, se nærmere nedenfor i avsnitt 13.5.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: PrisendringerNext page: Salgspant Next page:

Next page: Salgspant Next page:

Previous page: Previous page: Prisendringer