Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Betalingstid

Next page:
Previous page: Fast pris eller regningsarbeid? Next page: Prisendringer

Det må selvfølgelig avtales når ytelsen skal betales. Man kan her velge mellom forskuddsbetaling, kontant ved levering, etterskuddsbetaling og en form for ratebetaling. Ren forskuddsbetaling vil være lite praktisk annet enn for mindre kjøp pr postordre, så det vil jeg ikke drøfte nærmere. Heller ikke kontant betaling ved levering kan antas å være særlig praktisk annet enn for de helt enkle leveranser.

I de fleste tilfeller vil utgangspunktet være at man betaler etterskuddsvis, etter faktura. Det eneste som da må avtales, er når faktura kan sendes, og hva slags betalingsfrist kjøper skal ha.

I stedet for å knytte betalingen direkte til kalendertid, kan man knytte dette til avtalte milepæler i prosjektplanen, som igjen er knyttet til tidspunkter. Man kan avtale at visse beløp skal betales når visse deler av prosjektet er avsluttet. Det gir noe mer administrasjon, men sikrer at kunden ikke betaler for oppgaver som ennå ikke er utført, og det sikrer kontroll med fremdriften. Er betaling knyttet til milepæler, vil man også eventuelt kunne knytte dagbot til disse milepælene.

I en del kontrakter kan man se at en del av kontraktsummen skal betales ved kontraktsinngåelse, en del når systemet er installert, og en del en viss tid etter levering. Betaling ved kontraktsinngåelse vil her representere en form for forskuddsbetaling. Etter min mening kan en slik forskuddsbetaling bare forsvares dersom avtalen påfører leverandøren betydelige utgifter i perioden fra kontraktsinngåelse og til levering. I praksis vil dette bare skje der leverandøren skal utvikle en løsning spesielt for kunden. Her vil han først og fremst ha utgifter til det personale som skal utføre arbeidet.

Ved levering av standard produkter vil leverandøren ikke ha noen slike utgifter. Dersom leverandøren har lager, så er det en generell kostnad som ikke bør få betydning for den enkelte kundes betalingsbetingelser. Ellers må man regne med at leverandøren ikke betaler for det utstyret som skal leveres før etter at dette er levert fra produsent til leverandør. For utstyr og programmer som anskaffes for å dekke en ordre fra en bestemt kunde, vil dette i praksis si at leverandøren ikke betaler særlig mye før han får oppgjør fra kunden. I de tilfellene hvor leverandøren må sitte på utstyr i lengre tid mens han venter på å få inn alt som skal til for å dekke en ordre, vil leverandøren som regel være nærmest til å bære risikoen for dette.

De fleste leveranser i dag består i hovedsak av standard komponenter. Det vil derfor i det fleste tilfeller ikke være noe grunnlag for å kreve forskuddsbetaling.

For utviklingsprosjekter kan det være større grunn til å kreve en del av betalingen allerede ved kontraktsinngåelse. Leverandøren skal her sette i gang et utviklingsarbeid. Dette gjør for det første at leverandøren får en stor del av sine utgifter i lang tid før levering. For det annet vil leverandøren her kunne ha behov for den sikkerhet det gir å ha fått en del av betalingen før arbeidet settes i gang.

Hvis et utviklingsprosjekt må forutsettes å gå over lang tid, kan det være aktuelt å betale á konto vederlag, eller vederlag for allerede utført arbeid underveis i prosjektet. Så lenge arbeidet ikke er sluttført, og resultatet ikke er godkjent, kan det være en fordel for kunden ikke å betale for alt arbeidet som er utført.

Personlig er jeg likevel skeptisk både til forskuddsbetaling og ren á konto betaling. Det er etter min mening bedre å knytte betaling til oppnådde milepæler, og eventuelt kreve at kunden stiller sikkerhet dersom leverandøren mener det er nødvendig og markedet tillater slike krav.

Dersom det betales forskudd, vil kunden stå noe svakere hvis leveransen blir forsinket, eller det foreligger en mangel som gjør at kunden kan avvise ytelsen. En i praksis viktig virkning av forsinkelse eller avvisning, er at den annen part kan holde sin egen ytelse tilbake. Men en slik rett vil ikke kunne omfatte beløp som allerede er betalt. Også om det er betalt rater, svekkes kundens mulighet for å øve oppfyllelsespress gjennom å holde tilbake betaling. Ved ratebetaling, enten den er knyttet til oppnådde milepæler eller ikke, bør kunden ha rett til å holde tilbake en viss del av betalingen inntil godkjent levering.

Dersom man innfører en lang godkjenningsperiode, og samtidig sier at betaling ikke skal skje før ved levering etter utløpet av godkjennelsesperioden, vil man få en svært lang betalingsfrist. I SSA K95 har man f.eks. først en tre måneders godkjenningsperiode () før leveringsdag (pkt. 1.3.c), og deretter har man minimum 30 dagers betalingsfrist (pkt. 2.2). Dersom betalingsfristen løper fra leveringsdag, betyr det i praksis gir 4 måneders betalingsfrist etter at systemet er installert hos kunden. I den kontrakten har man i noen grad unngått problemet ved å henvise de nærmere betalingsvilkår til bilag. Og når kontrakten i pkt. 2.4.a har standardvilkår for de tilfellene hvor man benytter forskuddsbetaling etter unntaksmuligheten i anskaffelsesforskriftene § 38, synes det nærmest som om man forutsetter at man kommer rundt problemet ved å benytte det som teknisk sett må regnes som en forskuddsbetaling.

Hvis det er avtalt regningsarbeid, bør det også avtales hvordan fakturagrunnlag skal dokumenteres. Man kan f.eks. kreve timelister, utgiftsbilag m.m.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Fast pris eller regningsarbeid?Next page: Prisendringer Next page:

Next page: Prisendringer Next page:

Previous page: Previous page: Fast pris eller regningsarbeid?