Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Fast pris eller regningsarbeid?

Next page:
Previous page: Kap 13. Betalingsbetingelser Next page: Betalingstid

Et sentralt spørsmål er om man skal avtale en fast pris, eller om ytelsen skal faktureres etter regning.(97) Arbeid etter regning kalles ofte for «time and material» ?? IT-bransjen er fortsatt en bransje som ikke synes et låter tøft nok hvis det ikke sies på engelsk.

Gjelder det kjøp av standard produkter, vil fast pris være det eneste hensiktsmessige i de aller fleste tilfeller. Når man først har spesifisert hva som skal leveres, bør det ikke være noe vanskelig å sette en pris. Riktignok kan det være nødvendig å ta forbehold om prisendringer som man selv ikke har herredømme over, men det er et generelt problem som drøftes nedenfor i avsnitt 13.3.

I en avtale som i større eller mindre grad innebærer levering av standardprodukter, bør enhetsprisene spesifiseres i kontrakten. Ved eventuelle endringer i forhold til den opprinnelig spesifikasjon eller prisendringer vil det da være enkelt å beregne virkningene for kontraktssummen.

Gjelder avtalen derimot en form for arbeidsprestasjon, vil det være vanskeligere å sette en fast pris. Hvis oppdragstager har forpliktet seg i forhold til et resultat, vil det være mulig å sette en fast pris for å nå dette resultatet. Er det derimot en omsorgsforpliktelse, kan det være vanskelig å spesifisere ytelsen på en slik måte at man kan sette en fast pris. Men man kan kvantifisere innsatsen og sette en pris ut fra dette, f.eks. slik at man betaler for et antall time- eller månedsverk, uten at man har forpliktet seg til å nå bestemte resultater i løpet av denne tiden.

I en avtale hvor ytelsen skal betales etter regning, kan det være hensiktsmessig å avtale en utgangspris, f.eks. en timepris, i kombinasjon med et maksimum.(98) Man kan også innføre vurderings- eller beslutningspunkter, slik at man ikke kan overskride visse rammer før det er foretatt en vurdering av det som har vært utført fram til dette tidspunktet.

I praksis vil avtalene inneholde både elementer av kjøp og elementer av tjenester. En leverandør skal f.eks. levere maskiner, standard programmer og en del spesialtilpassede løsninger. Selv om en slik avtale samlet vil kunne kvalifiseres som et tilvirkningskjøp, betyr ikke det at det alltid er så lett å sette en fast pris for alt på forhånd. Her vil man måtte vurdere om man skal gjøre hele kontrakten til en fast-pris avtale, eller om man skal splitte opp kontrakten. Man kan sette fastpris basert på enhetspriser for standardenheter, mens arbeidsinnsatsen betales etter regning innenfor avtalte rammer.

Når det gjelder de rene utviklingsoppdrag, hvor leverandøren har forpliktet seg til å utvikle løsninger for kunden, blir spørsmålet om fast-pris eller regningsarbeid et spørsmål om risikofordeling. En avtale om fast pris vil som regel medføre større risiko for leverandøren, i og med at han risikerer å måtte nedlegge en betydelig arbeidsinnsats som han ikke får betalt for. Arbeid etter regning vil på den annen side påføre kunden en risiko for at det hele blir langt dyrere enn hva kunden hadde regnet med, og uten at han kan skyve noen av kostnadene fra seg. Men det er likevel grenser for hvor mange timer som kan belastes kunden.

I Rt 1969 s. 1122 ble en byggmesters timetall ved oppføring av typehus redusert. Førstvoterende, dommer Roll-Matthiesen, uttaler på s. 1124, med tilslutning fra en enstemmig Høyesterett:

«Etter min mening følger det av alminnelige privatrettslige regler at Rotheim [byggherren] for dette regningsarbeidet ikke plikter å betale merkostnader som måtte ha sin årsak i uforsvarlige forhold fra byggmesteren selv eller noen han svarer for, hva enten dette skyldes planlegging, ledelse eller utførelse av arbeidet. Selv om ?stli [byggmesteren] må godskrives en betydelig margin, slik lagmannsretten nærmere har begrunnet, finner jeg at hans timetall er så ekstraordinært høyt at uforsvarlig forhold som nevnt må kunne fastslås.»

Se videre RG 1955 s. 402 Eidsivating (redusert pris ved oppføring av bolig), RG 1981 s. 409 Sør-?sterdal (redusert verkstedregning) og RG 1984 s. 342 Oslo og RG 1984 s. 587 Frostating (begge redusert advokatsalær). I Rt 1969 s. 1122 la Høyesterett til grunn at byggherren måtte akseptere et høyere timetall og dermed høyere pris når byggmesteren manglet erfaring på det aktuelle område. Ved konsulenttjenester bør manglende erfaring etter min mening reflekteres i timeprisen, slik at det ikke blir dyrere for den som får en uerfaren rådgiver. Men det er et forhandlingsspørsmål, og ikke et rettslig spørsmål.

Kunden kan også be om et prisoverslag. Dette vil ikke vil være en bindende fastpris, men vil likevel gi en viss veiledning for hvor mye leverandøren kan kreve.(99) Etter htjl § 32(2) kan prisen ikke vesentlig overskride det anslåtte beløp, og i alle fall ikke overskride det med mer enn 15%. Denne gjelder bare i forholdet mellom forbrukere og håndverkere, men man kan nok også i andre sammenhenger skjele hen til denne bestemmelsen når man skal vurdere hva som er en vesentlig overskridelse i forhold til et kostnadsoverslag.

Generelt kan man si at den som har prosjektstyringen også har de beste mulighetene til å kontrollere kostnadene, slik at denne også er nærmest til å bære risikoen for eventuelle kostnadsoverskridelser. Dette leder til at en avtale om fast pris er mest nærliggende når leverandøren har styringen med prosjektet, mens regningsarbeid passer bedre når kunden har styringen.

Mer enn et utgangspunkt er dette ikke. Man kan f.eks. tenke seg at prosjektstyring er en tjeneste man betaler for, og da at man betaler etter regning. Oppdragstagers oppgave vil da blant annet være å slutte de nødvendige avtaler med leverandører, men uten at han har forpliktet seg i forhold til deres priser. Dette i motsetning til en «hovedentreprenør» som påtar seg ansvaret for prosjektet innenfor fastsatte rammer.

Man må også se på oppdragets art. Hvis det er et spørsmål om å anvende velkjent teknologi til å utarbeide kundespesifikke løsninger som arbeidsmessig ikke skiller seg vesentlig fra lignende løsninger, bør man kunne avtale en fast pris. Beveger man seg derimot ut i det ukjente, slik at hele avtalen får et sterkt preg av en FoU-avtale, kan fast pris være mindre egnet.

Når man ikke kan forutse resultatet, men heller ikke ønsker å ta risikoen med å engasjere en konsulent etter regning, kan man sette prisen fast og la resultatet være den variable faktor. Man kan da inngå en avtale som går ut på at man skal gå så langt man kommer innenfor en fastlagt økonomisk ramme.

Noen kontrakter er skrevet ut fra en forutsetning om at det avtales fast pris, selv om det ikke sies og kontrakten kanskje til og med uttrykkelig gir partene et valg. Hvis man ikke har en fast pris, vil man heller ikke få noen kontraktssum. Man vil se at såvel dagbot som maksimal erstatning ved mislighold som regel er knyttet til kontraktsummen. Når det ikke på forhånd er fastsatt noen slik sum, har man ikke noe grunnlag for utmåling av dagbot og erstatning. Det er lett å se at man ikke kan ta utgangspunkt i det som er påløpt når krav gjøres gjeldende: Hvis problemet er at leverandøren har gjort for lite, vil både dagbot og erstatning bli uforholdsmessig lav. Ved avtaler om regningsarbeid må man fiksere eventuelle beløp og beløpsgrenser, og ikke referere til beløp som slike kontrakter ikke inneholder.

Man kan sette en prisramme basert på et ikke-bindende overslag («target value»), som også danner basis for beregninger som tar utgangspunkt i kontraktssummen. NS 3430 pkt. 2.10 definerer kontraktssum slik at det også omfatter opprinnelig avtalte anslag. Ingen av IT-standardkontraktene inneholder en tilsvarende bestemmelse.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 13. BetalingsbetingelserNext page: Betalingstid Next page:

Next page: Betalingstid Next page:

Previous page: Previous page: Kap 13. Betalingsbetingelser