Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 11. Risikoovergang

Next page:
Previous page: Hvor lang bør testperioden være? Next page: Kap 12. Leverandørens plikter etter levering

Den alminnelige hovedregel er at risikoen går over på kjøper ved levering. Dette bør man normalt holde fast ved også for IT-kontrakter. Så lenge kunden har ansvaret for installasjon, er en slik regel helt uproblematisk. Risikoen går da over når varene er levert på avtalt leveringssted.

Hvis leverandøren skal forestå installasjon, kompliseres dette noe. De leverte systemer vil da være i kundens besittelse før de anses for levert. De befinner seg i kundens lokaler mens risikoen ennå påhviler leverandøren. Man kan forskyve tidspunktet for risikoovergang, slik det er gjort i SSA K95 pkt. 7, hvor det heter at risikoen går over på installasjonsdag og ikke på leveringsdag. Selv synes jeg ikke dette er en god løsning, og ser det heller som et symptom på at man ikke har truffet riktig ved fastsettelsen av leveringstidspunktet.

Risikoovergang kan ses på som et spørsmål om hvem som skal sørge for å holde systemet forsikret i installasjons- og testperioden. Det enkleste er at dette påhviler leverandøren, som heller får innkalkulere dette i den pris som beregnes. Kunden vil imidlertid være ansvarlig for skader som skyldes uaktsomhet hos ham selv eller noen han hefter for, i første rekke for kundens ansatte.

Det normale er at dersom den leverte gjenstand blir skadet eller ødelagt etter at risikoen har gått over på kunden, så må kunden selv anskaffe nye gjenstander til erstatning for de som er ødelagt, eller dekke skaden på en annen måte. Når det gjelder skade på utstyr, gjelder dette fullt ut også for IT-leveranser. Men datamaskinprogrammenes immaterielle karakter gjør at man ikke uten videre kan legge samme synspunkt til grunn dersom et slikt program bli skadet eller ødelagt. I den grad man kan si at et program blir skadet, vil det være det programbærende medium som blir ødelagt. Men det man først og fremst har betalt for er disposisjonsretten til programmet, ikke verdien av disketter eller andre programbærere. Det er ingen grunn til at disposisjonsretten skal gå tapt selv om kundens eksemplar av programmet blir ødelagt.

For datamaskinprogrammer vil det være en rimelig løsning at kunden har rett til å få et nytt eksemplar av programmet mot å betale det som det koster å produsere et nytt eksemplar. Dette vil normalt dreie seg om et mindre beløp for disketter eller magnetbånd, samt arbeidet med kopiering. Et uhell hos kunden bør ikke føre til at han også må betale en gang til for retten til å anvende programmet. SSA K95 pkt. 7, annet avsnitt inneholder en slik bestemmelse. Etter KDL K94 pkt. 4 gjelder dette derimot bare i en eventuell periode fra risikoen har gått over og til overlevering skjer, f.eks. under transport. Etter KDL avtalen risikerer dermed kunden å måtte betale for disposisjonsretten en gang til dersom kundens eksemplar blir ødelagt.

Dersom så galt skulle skje at kundens eksemplarer blir ødelagt, og leverandøren krever full pris for et nytt eksemplar, må kunden ha rett til å skaffe seg nytt eksemplar fra andre. Anskaffer man et nytt eksemplar, må kunden ha rett til å benytte det nye eksemplaret i henhold til den opprinnelige avtale om disposisjonsrett. Kunden må f.eks. kunne kjøpe en én-bruker utgave og installere denne i nettverk, dersom kunden allerede har betalt for en rett til å benytte vedkommende program i et nettverk. Det vil være programeksemplaret, og ikke disposisjonsretten som har gått til grunne.

Dersom programmet er spesielt utviklet for kunden, og han har overtatt kildekoden med fulle rettigheter, kan det være mer rimelig å la kunden bære hele risikoen alene. Om denne del av risikoen fortsatt skulle forbli hos leverandøren, måtte denne ha en «masterkopi» av programmet som en ny kopi kan fremstilles fra. Det vil normalt være liten grunn til å pålegge leverandøren dette, eller la leverandøren bære risikoen for kundens tap om programeksemplaret går til grunne. Her bør kunden selv etablere tilstrekkelige sikringsprosedyrer med oppbevaring av sikkerhetskopi, og kunden bør selv ha risikoen for at rutinen er god nok.

Noe annet er at leverandøren bør bistå kunden om kundens eksemplar blir ødelagt, om han faktisk har mulighet til det. Hvis leverandøren selv sitter med et eksempler bør han levere en ny kopi mot at kunden betaler kostnadene ved eksemplarfremstillingen. Men dette er noe annet enn en plikt til å holde beredskap for å kunne levere dette, og å ha risikoen hvis det ikke kan leveres.

Etter kjl § 13 (2) går risikoen over på kjøper ved avtalt levering der levering ikke skjer som følge av kreditormora. En tilsvarende løsning har jeg ikke sett i noen kontrakter.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Hvor lang bør testperioden være?Next page: Kap 12. Leverandørens plikter etter levering Next page:

Previous page: Previous page: Hvor lang bør testperioden være?