Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hvor lang bør testperioden være?

Next page:
Previous page: Godkjenningsprøvens betydning Next page: Kap 11. Risikoovergang

Det er ulike oppfatninger om hvor lang tid man bør sette av til å teste systemet. Det må også ses i sammenheng med hva slags system det dreier seg om. Man må ha tilstrekkelig tid til å gjennomføre tester, hvilket vil si at man for et stort og komplisert system kan trenge noe tid. På den annen side kan man for enkle systemer kunne gjennomføre tester i løpet av noen få dager. Kunden vet tross alt når installasjonen skal være ferdig, og bør være forberedt på å starte testingen umiddelbart hvis han først ønsker å gjennomføre tester.

Hvor lang perioden bør være, må også vurderes ut fra de rettsvirkninger som er knyttet til utfallet av testen og til avslutningen av den. Dersom kunden f.eks. mister retten til å påberope seg mangler etter at systemet er godkjent, må kunden ha tilstrekkelig tid til å kunne gjennomføre grundige tester. Selv om kunden i praksis ikke alltid gjennomfører slike tester, må han etter kontrakten ha tilstrekkelig tid til at de kan gjennomføres dersom de har til hensikt å teste systemet skikkelig. Hvis betalingsplikten først begynner å løpe etter at systemet er godkjent, vil dette på den annen side tilsi en kortere periode. Men her kan en lengre periode for testing balanseres mot at det bare er en del av beløpet som holdes tilbake.

I veiledningen til den gamle SSA K79 ble det antydet 2 uker til testing. I den någjeldende utgave SSA K95 pkt. 1.3.a heter det man skal ha en godkjenningsperiode på 3 måneder, mens det i den danske DRAGSTED bilag 6 forutsetter 2 måneder. Etter min mening blir kontraktsforholdet uryddig med så lange testperioder som 2-3 måneder. Når leveringstidspunktet defineres som tidspunktet for godkjent levering, får man en lang periode hvor alt utstyr og alle programmer rent faktisk er levert til kjøper, men hvor levering rettslig sett ikke anses for å ha skjedd. Man vil da enten forskyve tidspunkt for risikoovergang og betaling tilsvarende, eller man må fastlegge disse tidspunktene ut fra et annet utgangspunkt enn leveringstidspunktet. I SSA K95 pkt. 7 er tidspunktet for risikoovergang ikke leveringstid, men installasjonsdagen, som er definert i kontraktens pkt. 1.2.h.


En etter min mening bedre løsning er at kunden får en kortere testperiode før levering anses skjedd, men at leverandøren fortsatt hefter for mangler etter levering. For å sikre eventuelle mangelskrav, kan kunden heller holde tilbake en del av kjøpesummen i en viss periode, alternativt kreve bankgaranti for slike krav. Ved utvikling av programvare vil man måtte foreta en grundigere testing. Men her bør man kunne forutsette at det skjer en relativt omfattende testing i leverandørens regi (med kundens medvirkning), før programmet overlates til kunden. Det bør være mulig å utarbeide en regulering som i praksis stiller partene likt med avtaler om lang testtid, og som kontraktsteknisk er ryddigere.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Godkjenningsprøvens betydningNext page: Kap 11. Risikoovergang Next page:

Next page: Kap 11. Risikoovergang Next page:

Previous page: Previous page: Godkjenningsprøvens betydning