Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Godkjenningsprøvens betydning

Next page:
Previous page: Gjennomføring av godkjenningsprøve Next page: Hvor lang bør testperioden være?

Selv er jeg skeptisk til den kontraktstekniske håndteringen av godkjenningsprøve og resultatet av denne som man finner i mange IT-kontrakter. Skal man ta bestemmelsene om godkjenningsprøve på alvor, forutsetter dette at alle feil og mangler kan oppdages ved denne prøven. Men dette er en illusjon. Derfor baserer man seg da heller ikke fullt ut på resultatet av prøven. Man kan ha en «sikkerhetsventil» som sier at skjulte feil og mangler kan påberopes etter testen, slik man hadde i SSA K79 pkt. 8.1.1.2. I KDL K94 finnes det derimot ikke en slik sikkerhetsventil, utover det som følger av selgerens «garanti». Man må også ta hensyn til at tilsynelatende enkle feil som avdekkes under testen kan vise seg å være en alvorlig mangel som leverandøren ikke klarer å utbedre.

I flere kontrakter ser man godkjenningsprøve med en mer eller mindre skarp avskjæring av mangelsinnsigelser i kombinasjon med bestemmelser om «garantiperiode» eller «feilrettingsperiode» hvor leverandøren er pliktig til å rette feil og mangler. Dette gir som resultat en uryddig og uheldig mangelsregulering. Mangler blir regulert to steder i kontrakten, og mens kunden etter den ene bestemmelsen mister retten til å gjøre mangler gjeldende, plikter leverandøren etter den andre bestemmelsen å rette feil og mangler. Ser man f.eks. på KDL K94 er det ingen god sammenheng mellom pkt. 15.2.1 og pkt. 8, og tilsvarende i KDL U97 pkt. 16.2.2 og pkt. 10. Disse problemene drøftes nærmere i avsnitt 22.9 om garantier.

Godkjenningsprøve i kombinasjon med en skarp avskjæring av mangelsinnsigelser gir i utgangspunktet en «alt eller ingenting» løsning, som kan være problematisk for begge parter. Sett fra kundens side er problemet at han kan komme til å godkjenne alt, selv om det senere skulle vise seg at det er feil og mangler i den leverte ytelse. Sett fra leverandørens side, er problemet at han risikerer at ingenting godkjennes dersom det først avdekkes feil. Kundens problem kan avhjelpes ved at mangelsavskjæringen gjøres mindre skarp, slik at det som et minimum fortsatt er mulig å påberope seg skjulte feil og mangler. Man får da et to-sporet system, hvor synlige mangler må påberopes i forbindelsen med testen, mens skjulte feil må påberopes innen utløpet av reklamasjonsperioden.(95) For leverandøren kan problemene avhjelpes ved at man åpner for å anse ytelsen som delvis levert. Kunden vil da måtte betale for det som er levert, men kan holde tilbake betaling for det som ikke er levert, slik det er fastsatt i KDL K94 pkt. 6.3. Avgjørelse av hva som skal anses levert må her skje på samme måte som ved dagbot når en del av ytelsen er forsinket, se avsnitt 21.6.3;.

Man kan imidlertid benytte «mykere» klausuler. Kunden kan f.eks. ha rett til å gjennomføre godkjennelsesprøver, slik at systemet ikke anses levert før en tid etter at installasjonen er avsluttet. Dersom testen ikke gjennomføres, kan kundens passivitet anses som en aksept, men uten at han taper alle rettigheter. En mulighet er at kunden ikke lenger kan avvise ytelsen, og dermed mister muligheten til å benytte seg av forsinkelsessanksjonene, men har mangelssanksjonene i behold. Man aksepterer da at systemet er ferdig og klar til levering, men ikke nødvendigvis at det er mangelfritt.

Velger man å basere kontrakten på en godkjenningsprøve, kan rettsvirkningene vanskelig strekkes lenger enn til at man ikke lenger kan påberope de feil og mangler som burde ha vært oppdaget ved en gjennomføring av den godkjennelsesprøve som er foreskrevet i kontrakten. Er det ikke spesifisert hvordan prøven skal gjennomføres, må resultatet bli at kunden har de fleste mangelsinnsigelser i behold om han har gjennomført det som ligger i en alminnelig undersøkelsesplikt. Er det bare spesifisert en enkel test, bør kunden fortsatt kunne påberope seg feil og mangler som testen ikke ville ha avslørt. I forhold til en slik prøve må alle feil og mangler som prøven ikke er egnet til å avsløre, anses som skjulte feil, se Rt 1953 s. 35.(96)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Gjennomføring av godkjenningsprøveNext page: Hvor lang bør testperioden være? Next page:

Next page: Hvor lang bør testperioden være? Next page:

Previous page: Previous page: Gjennomføring av godkjenningsprøve