Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Gjennomføring av godkjenningsprøve

Next page:
Previous page: Bør det avtales godkjenningsprøve? Next page: Godkjenningsprøvens betydning

Dersom det avtales godkjenningsprøve, må man fastsette hvordan denne prøven skal gjennomføres. Til dette hører hva slags test-data som skal brukes, hvem som skal fremskaffe nødvendige test-data, frist for gjennomføring, hvem som skal bære kostnadene ved testen, og hvordan man skal avgjøre om systemet kan aksepteres. Jo større betydning godkjenningsprøven har for rett til å gjøre mangler gjeldende, m.v., desto viktigere er det å spesifisere hva slags test som skal gjennomføres.(92)

Spesifikasjon og gjennomføring av tester ligger et stykke fra juristens kompetanseområde. Men dessverre synes det også å ligge et stykke fra mange systemutviklere og programmereres kompetanseområde. Dette avsnittet og avsnitt 8.4 om kvalitetssikring bygger i stor grad på et foredrag og foredragsmanuskript fra Hans Schaefer.(93) Jeg har hørt mange fremheve betydningen av testing og beskrive hovedtrekk ved slike tester. Men Hans Schaefer er en av de få jeg har møtt som har beskrevet hvordan man gjennomfører en systematisk test.

Utgangspunktet for testen er den kravspesifikasjon som er basis for kontrakten ?? det som skal testes er om kravene er oppfylt. Man må gå igjennom spesifikasjon, brukermanual og annen dokumentasjon. Alle funksjoner identifiseres, og til hver definisjon skriver en opp inn- og utdata, grenseverdier og annet av betydning. Ut fra dette lager man testscenarier som tester alle funksjoner i typiske brukssituasjoner. Det må fremskaffes testdata, som skal bestå av normale data og data på og over grensen for hva systemet skal kunne håndtere. Dette kalles en funksjonstest.

Neste trinn er en stresstest som prøver om systemet kan håndtere store mengder transaksjoner på kort tid, en volumtest som prøver om systemet virkelig kan håndtere de forutsatte datavolumer og en kapasitetstest som prøver ytelser som svartid m.m.

Man må videre teste kompatibilitet med andre systemer (også kalt integrasjonstest), og sikkerhet.

Endelig må man foreta anvendbarhetstest, hvor man i en simulert arbeidssituasjon tester om systemet er egnet for den forutsatte bruk.

Det er utviklet visse standarder for testing av programvare. Man kan kontraktsfeste at testing skal skje i henhold til nærmere angitte standarder. Men det forutsetter selvsagt at man har satt seg inn i hva standardene innebærer, og at begge parter følger foreskrevne prosedyrer. Aktuelle standarder er:(94)

ISO/IEC 9126-1 som er en modell for programvarekvalitet, med sjekkliste til spesifikasjon og oppfølgning av programkvalitet.

ISO 9000-3 som bl.a. beskriver ansvarsfordeling mellom kunde og leverandør ved testing.

ISO/IEC 12119 som gir kvalitetskrav og test-retningslinjer for standardpakker.

ISO/IEC 14598-4 som beskriver testprosessen for evaluering av ferdige programmer.

ISO/IEC 14598-5 som beskriver testprosess når en benytter et uavhengig testlaboratorium.

IEEE 829 beskriver format og innhold i en testdokumentasjon.

IEEE 1028 beskriver hvordan granskinger utføres.

En test-spesifikasjon må også inneholde kriterier for å vurdere om leveransen kan aksepteres eller ikke.

Hvis det avdekkes feil og mangler under gjennomføringen av godkjenningsprøven, er et spørsmål om den da skal avbrytes, eller om den likevel skal gjennomføres som forutsatt. Selv om det avdekkes feil i noen deler av et system, kan det være hensiktsmessig å få testet resten. KDL K94 pkt. 6.3 sier her at leverandøren kan kreve at prøven fortsetter. I slike tilfeller er det vel også leverandøren som har størst interesse av å gjennomføre hele testen, så det kan være hensiktsmessig å gi denne en valgrett på dette punktet. I denne kontrakten fortsetter det imidlertid med at det da ikke kan kreves ny godkjenningsprøve, en bestemmelse jeg er skeptisk til. Det kommer noe an på hva slags feil som er avdekket. Kunden bør i alle fall ha rett til å prøve på nytt etter at det er foretatt utbedringer, om nødvendig ved at det gjennomføres en helt ny test. Man kan risikere at utbedring av de feil som er avdekket medfører at man får feil på andre områder. Dersom det avdekkes feil som gjør at hele testen må gjennomføres på nytt, bør kostnadene ved ny test etter min mening bæres av leverandøren.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Bør det avtales godkjenningsprøve?Next page: Godkjenningsprøvens betydning Next page:

Next page: Godkjenningsprøvens betydning Next page:

Previous page: Previous page: Bør det avtales godkjenningsprøve?