Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Bør det avtales godkjenningsprøve?

Next page:
Previous page: Kap 10. Testing og godkjennelse Next page: Gjennomføring av godkjenningsprøve

Når installasjonen er ferdig, må man kontrollere at systemet er i orden slik at kunden ikke kan avvise leveransen. Det kan avtales at det skal gjennomføres en godkjenningsprøve (kalles også leveranseprøve og akseptansetest).(90)

Selv om det ikke avtales noe uttrykkelig om en godkjenningsprøve, vil kunden ha en alminnelig undersøkelsesplikt. For kjøp følger dette av kjl § 31 (1), en bestemmelse som vil gjelde om ikke annet er avtalt. Tilsvarende må også gjelde for avtaler som ikke kan regnes som kjøp. Men en slik undersøkelsesplikt «som god skikk tilsier» må antas å være mindre omfattende enn det man vanligvis forventer av en avtalt godkjenningsprøve.(91) Man kan ikke i medhold av den alminnelige undersøkelsesplikt pålegge kunden å gjennomføre inngående tester av alle funksjoner som systemet skal ha.

Det er delte meninger om slike godkjennelsesprøver gir gode løsninger ved ulike kontrakter. I praksis kan det være vanskelig å gjennomføre gode tester. Resultatet kan da lett bli at det ikke gjennomføres noen skikkelig test, selv om kontrakten sier at det skal gjøres. Dersom det er knyttet rettsvirkninger av betydning til godkjenningsprøven, vil det være et alvorlig problem dersom den faktisk ikke gjennomføres. I versjonen av Statens Standard K79 tapte kunden retten til å gjøre mangler gjeldende mot leverandøren etter at systemet var godkjent, med unntak for skjulte mangler. Da løp kunden en betydelig risiko hvis han overtok uten å ha gjennomført prøven.

Hvorvidt det bør kontraktsfestes en godkjenningsprøve, avhenger av hva slags leveranse det gjelder. Hvis leverandøren ikke har ansvaret for installasjon, men bare for å levere de enkelte komponenter som skal inngå i systemet, har en godkjenningsprøve liten hensikt. Dette vil typisk gjelde ved enkle leveranser. Verken SSA LitenK eller KDL K92Liten har bestemmelser om godkjenningsprøve eller lignende. Men også ved noe større leveranser kan kunden ha ansvaret for installasjon, kanskje også for systemoppbygging og sammensetting av utstyr og programmer. Det siste kan være aktuelt når kunden selv har en betydelig IT-kompetanse. Heller ikke ved slike leveranser har det noen hensikt å kontraktsfeste en særlig godkjenningsprøve utover det som følger av kundens alminnelige undersøkelsesplikt.

Ved utviklingskontrakter kommer man derimot ikke utenom godkjenningsprøver. Man er nødt til å gjennomføre ganske inngående tester for å se om leverandøren har utviklet det som han etter kontrakten har forpliktet seg til. Her må kunden også i egen interesse foreta slike tester. Det er risikabelt og til dels uforsvarlig å ta i bruk spesielt utviklede systemer uten først å ha testet dem. Men ved slike leveranser er systemer for kvalitetssikring og testing underveis vel så viktige som selve leveranseprøven, se nærmere avsnitt 8.4.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 10. Testing og godkjennelseNext page: Gjennomføring av godkjenningsprøve Next page:

Next page: Gjennomføring av godkjenningsprøve Next page:

Previous page: Previous page: Kap 10. Testing og godkjennelse