Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rett til fristforlengelse

Next page:
Previous page: Leveringstidspunkt Next page: Tjenesteavtaler

Ved kontrakter av noe varighet kan det være aktuelt å avtale rett til fristforlengelse ved uforutsette hindringer. I entreprisekontrakter er slike bestemmelser vanlige, se NS 3430 pkt. 17.(89)

Dersom man har en generell bestemmelse om suspensjon av partenes plikter ved uforutsette hindringer, se kapittel 16, kan det hevdes at en egen bestemmelse om fristforlengelse er overflødig. I tilfeller som omfattes av en slik bestemmelse vil leverandøren i praksis få en så lang fristforlengelse som hindringen tilsier. Videre vil en bestemmelse om at forsinkelsessanksjoner ikke kan gjøres gjeldende dersom forsinkelsen skyldes kundens forhold innebære at leverandøren får en fristforlengelse også i slike situasjoner, se avsnitt 21.10. Om man sammenligner med bygningsentreprise, vil en IT-leveranse heller ikke være utsatt for forsinkelser som skyldes ekstraordinære værforhold.

Det er imidlertid visse nyanseforskjeller mellom en bestemmelse om rett til fristforlengelse og bestemmelser som suspenderer misligholdvirkninger. En bestemmelse om rett til fristforlengelse har mer karakter av å være en bestemmelse som gir rett til endringer dersom partenes forutsetninger ved kontraktsinngåelsen endres. Den vil ha betydelig likhet med bestemmelser om prisendringer, se avsnitt 13.3. Terskelen for å gi rett til endring kan være lavere enn terskelen for fritak etter en force majeure bestemmelse, da endringsbestemmelsen også kan omfatte påregnelige, men ikke forutsigbare forhold som arbeidstidsnedsettelse ved tariffavtale, m.m. I Rt 1992 s. 1105 Ofotbanen fikk entreprenøren medhold i at slike omstendigheter kunne gi rett til fristforlengelse, og dermed økonomisk kompensasjon når oppdragsgiver ikke ville akseptere en slik forlengelse, se drøftelse i avsnitt 13.3, s. 135.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: LeveringstidspunktNext page: Tjenesteavtaler Next page:

Next page: Tjenesteavtaler Next page:

Previous page: Previous page: Leveringstidspunkt