Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Leveringsplan

Next page:
Previous page: Kap 9. Levering Next page: Leveringstidspunkt

Når man skal regulere selve leveringen eller oppfyllelsen, må man nødvendigvis ta utgangspunkt i hva slags ytelse som skal presteres. En ren utstyrsleveranse er et kjøp, og man kan stort sett basere seg på kjøpslovens regler. Det samme gjelde hvis det skal leveres standard programmer. Selv om utstyr og programmer ikke alltid er så lett å installere som reklamen sier, så skaper ikke denne typen leveranser noen problemer når det gjelder å fastlegge leveringstidspunktet. Gjelder oppdraget tilpasning, programutvikling, installasjon, rådgivning m.m., blir levereringssituasjonen en annen.(86)

Beskrivelsen nedenfor gjelder i første rekke en fullstendig systemlevering, hvor leverandøren skal levere utstyr og programmer (standard, tilpasset eller spesialutviklet), og skal installere dette. Gjelder det et større utviklingsprosjekt med en omfattende fremdriftsplan for hele prosjektet, kan det være hensiktsmessig å gjøre leveringsplanen til en del av den totale fremdriftsplanen. Men en leveringsplan vil i større grad fastlegge oppgave- og ansvarsfordeling enn fremdriftsplanen for prosjektet.

Hvis leverandøren skal sørge for montering og installasjon, samt eventuell testing, blir leveringssituasjonen mer komplisert. Leveransen forutsetter gjerne innsats fra begge parter, og det er forskjellige aktiviteter som må være ferdige til ulik tid for at levering skal kunne skje som forutsatt. Man bør derfor sette opp en leveringsplan som sier hva de forskjellige partene skal gjøre, og frister for de ulike aktiviteter. Hvis det ikke spesifiseres frister for de enkelte aktiviteter, og leveransen blir forsinket, risikerer man en konflikt om hvem som kan lastes for forsinkelsen.

Første trinn er at leverandøren må spesifisere krav til installasjonsstedet. Dette kan omfatte plassbehov, maskingulv, behov for kjøling, tilkobling til telenettet, stabil strømforsyning, kabling, osv. Det vil normalt være kundens ansvar å klargjøre installasjonsstedet. Men for at dette skal kunne skje, må kunden vite hva som skal gjøres, og dessuten ha tilstrekkelig tid til å gjennomføre det før installasjonen kan begynne. Det bør derfor settes en frist for når leverandøren skal levere spesifikasjon av krav til installasjonsstedet. For mindre utstyr stilles det ikke slike krav, og da er det selvfølgelig ikke noen grunn til å ta det med i kontrakten. I SSA K95 pkt. 1.2.b sies det klart at leverandøren skal levere den nødvendige dokumentasjon for at kunden skal kunne klargjøre installasjonsstedet. Tilsvarende finner man f.eks. i den svenske AVTAL 90 pkt. 3.1. KDL K94 pkt. 3.1 og 2.3 er uheldig utformet på dette punktet. Hvis man skal ta bestemmelsene på ordet, skal også den dokumentasjon som angir krav til installasjonsstedet i henhold til pkt. 2.3 følge med utstyret og programmene, og det kan være litt sent for å kunne gjøre de forberedelser som kunden er pålagt etter pkt. 3.1.

Voldgiftsdommen i ND 1987 s. 216(87) (s. 222??223) illustrerer problemstillingen. Saken gjaldt forsinket levering av motor til en hurtigbåt. Motorleverandøren hevdet at verftet var forsinket av andre grunner, og at de derfor ikke kunne holde motorleverandøren ansvarlig for forsinket ferdigstillelse av båten. De viste til at motoren var blitt stående innpakket på kaien i 5 uker etter at den ankom. Verftet hevdet, og fikk medhold i at motorleverandøren hadde levert den nødvendige dokumentasjon om installasjon av motoren for sent, slik at det ikke hadde vært mulig å klargjøre båtens maskinrom før motoren ankom.

Kunden vil så ha ansvaret for å klargjøre installasjonsstedet, og dette må være klart før installasjonen kan påbegynnes. Det må derfor settes en frist for når installasjonsstedet skal være klart. Bestemmelser om dette finner man f.eks. i SSA K95 pkt. 1.2.e-f og i KDL K94 pkt. 3.1.

Det kan også tas med at leverandøren skal inspisere og godkjenne installasjonsstedet før installasjonen påbegynnes. I SSA K95 pkt. 1.2.f, annet ledd heter det at leverandøren skal foreta en slik inspeksjon, mens det i KDL K94 pkt. 3.2, tredje ledd kan det avtales at det skal foretas en slik inspeksjon og godkjennelse.

Hvis det ikke avtales at leverandøren skal foreta en inspeksjon og eventuelt godkjenne installasjonsstedet, er det klart at kunden har risikoen for at leverandørens krav er oppfylt. Dette sies uttrykkelig i KDL K94 pkt. 3.2, annet ledd, men en slik bestemmelse bør egentlig være overflødig. Forsinkelse som skyldes at kravene til installasjonsstedet ikke er oppfylt, vil også kunden ha risikoen for. Det betyr at han ikke kan gjøre forsinkelsessanksjoner gjeldende dersom det skulle føre til forsinket installasjon, og han må betale de ekstraomkostninger som leverandøren får som følge av at installasjonen ikke kan påbegynnes som forutsatt. Se RG 1965 s. 390 Oslo som eksempel på sak hvor kunden ikke hadde gjort nødvendige forberedelser.

Dersom leverandøren godkjenner installasjonsstedet, blir spørsmålet hva slags virkninger det skal få dersom det viser seg å være mangler som leverandøren ikke oppdaget. Et utgangspunkt her kan være at leverandøren har risikoen dersom det er feil som han burde ha oppdaget. Leverandøren bør i alle fall ikke kunne kreve betaling for de meromkostninger som kunne vært unngått dersom feilene hadde vært oppdaget. Men det er ikke like klart at han også bør kunne holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser. Det bør etter min mening begrenses til forsinkelser som kunne vært unngått dersom feilen hadde vært oppdaget. I SSA K95 pkt. 1.2.f er det forutsatt at inspeksjon skal foretas slik at kunden kan rette eventuelle mangler innen avtalt starttid for installasjon, og da kan det være grunn til å legge forsinkelsesrisikoen til leverandøren. Men hvis det ikke er lagt inn tid til å rette eventuelle feil, ville resultatet lett kunne blitt forsinkelse også om leverandøren hadde oppdaget feilen.

Feil ved strømtilførsel kan være vanskelig å oppdage, nettopp fordi manglende stabilitet kan være problemet. Det samme kan gjelde kjøleanlegg, telelinjer m.v. «Test-trollet» sørger for at alt er i orden når det testes, men slår til når man går videre i tillit til at alt fungerer. Leverandøren bør sørge for å ta uttrykkelig forbehold for slike feil. I SSA K95 pkt. 1.2.g sies klart at leverandørens godkjennelse ikke omfatter visse sider ved elektrisitetsforsyning og kjøling.

Etter dette skal leverandøren så sørge for installasjonen. Noen ganger ser man at et avtales når dette arbeidet skal være påbegynt. Det viktigste er at man avtaler når det skal være avsluttet. Men det må i alle fall være klart når kunden skal være ferdig med sine forberedelser, slik at leverandøren kan begynne installasjonen.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 9. LeveringNext page: Leveringstidspunkt Next page:

Next page: Leveringstidspunkt Next page:

Previous page: Previous page: Kap 9. Levering