Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Bruk av underleverandør

Next page:
Previous page: Prosjektorganisering Next page: Oppfølging av fremdrift

Som et utgangspunkt har leverandøren rett til å bruke underleverandører ved oppfyllelse av sine kontraktsmessige forpliktelser. For levering av ferdige standardprodukter er dette helt uproblematisk. Ingen venter at leverandøren skal produsere sin egen kabel. Det spiller ingen rolle om kabelen kommer fra leverandør A eller B, så lenge den er i samsvar med avtalte spesifikasjoner. Men det kan være mer problematisk om leverandøren også kan sette bort arbeid som skal utføres i henhold til kontrakten, og som har sentral betydning for kontraktens oppfyllelse. Hovedleverandøren kan være valgt bl.a. fordi kunden har tro på at denne vil være i stand til å gjennomføre prosjektet, og behøver ikke kunden finne seg i at arbeidet settes bort til en underleverandør som kunden ikke har den samme tilliten til. Selv om hovedleverandøren står ansvarlig for det som underleverandøren leverer, se avsnitt 22.3, så er kunden primært interessert i at avtalen oppfylles. Det er slik sett en fattig trøst at man kan holde seg til hovedleverandøren om underleverandøren svikter.

Ingen av IT-standardkontraktene har regulert adgangen til å benytte underleverandører. SSA K95 pkt. 14 og KDL K94 pkt. 9 sier begge at leverandøren har ansvarlig for utførelse av oppgaver som er satt bort til underleverandør, på samme måte som om han skulle ha utført oppgaven selv. I dette ligger en forutsetning om at leverandøren har rett til å bruke underleverandør, ellers ville bestemmelsen gitt liten mening. Standardavtalene for systemutvikling har ingen tilsvarende bestemmelser.

I entreprisekontrakten NS 3430 pkt. 11 har man valgt en løsning som bør være anvendelig som et utgangspunkt også ved IT-leveranser. Her heter det i pkt. 11.1 at entreprenøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser utføre av underentreprenør. Men entreprenøren har plikt til å underrette kunden om hvilke oppgaver som settes bort og hvem de settes bort til, før avtale inngås. I pkt. 11.2 er kunden gitt en rett til å nekte å godkjenne underentreprenør. Nektelse behøver ikke være saklig begrunnet, men kunden må dekke merkostnadene ved å benytte annen underentreprenør dersom nektelsen ikke er saklig begrunnet. Det heter videre at underentreprenør som er oppgitt i anbudet anses for godkjent.

Det er bortsetting av oppgaver som skal utføres (arbeid) som det kan være aktuelt å regulere på denne måten. Med mulig unntak for svært kritiske prosjekter vil det være anstaltmakeri å innføre tilsvarende prosedyre for godkjenning av underleverandører.

Mange utviklingsprosjekter er nok slik at det kan være vanskelig å isolere og beskrive arbeidsoppgaver på en måte som gjør at de er egnet for å settes bort på denne måten. Men i prosjekter hvor dette kan være aktuelt, bør det etter min mening reguleres i kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: ProsjektorganiseringNext page: Oppfølging av fremdrift Next page:

Next page: Oppfølging av fremdrift Next page:

Previous page: Previous page: Prosjektorganisering