Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hovedpunkter i en kravspesifikasjon

Next page:
Previous page: Kravspesifikasjon som del av kontrakten Next page: Løsnings-/design spesifikasjon

Nedenfor er hovedpunkter som man bør vurdere å ta med i kravspesifikasjonen. Det vil ikke alltid være aktuelt å ta med alt.(76)

* Funksjoner/oppgaver som skal løses. Man må spesifisere hvilke funksjoner systemet skal ha, hva slags informasjon det skal kunne håndtere, osv. Dette vil gjerne bli et omfattende dokument, men det er ikke så mye å si om det på et generelt plan.

* Kapasitet og ytelse.

* Systemmiljø. Til dette hører hva slags maskinvare man benytter eller vil benytte, operativsystem, nettverkssystem, osv. Videre om man vil basere seg på klient/tjenerløsninger, et bestemt databasesystem, osv. Spesifikasjon av dette og av kompatibilitet kan være avgjørende for om leverandøren kan holdes ansvarlig dersom systemet som helhet ikke fungerer som forutsatt, se avsnitt 22.3.

* Kompatibilitet. Med dette siktes til om det som leveres kan brukes om hverandre med andre tilsvarende enheter av annet fabrikat. Kompatibilitet kan gjelde både maskiner og programvare.

* Brukergrensesnitt. Noen ganger vil brukergrensesnittet være standardisert, f.eks. ved at man skal ha Windows, OS/2, Motif, eller noe annet. Ved utvikling av programvare kan det være behov for å angi ulike skjermbilder, også om programmet kjører under standardisert grensesnitt.

* Kommunikasjon. Kommunikasjon får stadig større betydning. Ethvert datasystem som går utover det helt enkle, vil på en eller annen måte være knyttet til et nettverk. Man får for det første kommunikasjon i lokalnett, hvor man må spesifisere nettverkssystem, kommunikasjonsprotokoller m.v. Videre vil man gjerne ha kommunikasjon utenfor sitt lokalnett. Dette kan være både mot andre lokale nett og mot et offentlig telenett. I dag vil man i alle fall ha muligheten til å benytte Internet.

* Sikkerhet. Kommunikasjon aktualiserer også sikkerhetskrav. Med økt tilgjengelighet i nettverkene, må man også sørge for at uvedkommende ikke slipper inn. Man kan spesifisere sikkerhetsmekanismer og/eller referere til sikkerhetsstandarder der dette finnes.

* Særlige krav. Hvis man stiller særlige krav til de systemer som skal leveres, er det viktig at dette tas med i kontrakten. Særlige krav kan være at systemet skal kunne fungere sammen med eksisterende systemer, at man skal kunne benytte data fra et tidligere system, at deler av utstyret vil stå i miljø med mye forstyrrelser, osv.

* Miljøkrav, ergonomi m.m. For utstyr kan det være aktuelt å stille krav om ergonomi, skjermstråling m.v. Det begynner videre å bli vanlig å stille miljøkrav også ved slike anskaffelser. De føderale myndigheter i USA har fastsatt såkalte «Energy Star» krav, som gjelder krav til energisparing. I og med den amerikanske staten ikke kjøper utstyr som ikke tilfredsstiller disse krav, har de fått ganske stort gjennomslag i praksis.

* Utbyggbarhet. I 1990-11-04 Voldgift,(77) var det bl.a. uklar spesifikasjon av krav til utbyggbarhet, og et av spørsmålene hva det egentlig lå i et krav om at systemet skulle kunne utbygges til 20 brukere.

I praksis vil man ofte fravike kravspesifikasjonen. Hvis det er et prosjekt som strekker seg over noe tid, vil gjerne en rekke forutsetninger endre seg underveis, og partene vil gjerne også endre kravene. En større leveranse, særlig hvis den innebærer kundespesifikk utvikling, vil være en læreprosess for begge parter. Kunden vil få bedre forståelse for hvilke muligheter systemene gir og hvordan de kan utnyttes i egen organisasjon. Leverandøren på sin side vil lære mer om kunden, og bli oppmerksom på forhold som han opprinnelig ikke var kjent med. I tillegg kommer at det stadig lanseres nye produkter, og hittil har tendens vært ganske entydig slik at de nye produktene har større ytelse og er billigere enn de gamle. Man kan derfor få den noe paradoksale situasjon at hvis man følger kontrakten til punkt og prikke, vil man få et resultat som ingen av partene er tilfreds med. Derfor er det vanlig å foreta endringer underveis, og man bør ta høyde for dette i den kontrakten som inngås.

I et kontraktsperspektiv er det viktigste at man etablerer ryddige rutiner for å avtale og dokumentere endringer. Uryddig håndtering av endringsønsker underveis i et prosjekt er opphav til mange konflikter. Prosjektet tar lenger tid, det koster mer, man må gjøre kompromisser på andre punkter, osv. Men et sted kommer man til en grense hvor det ikke lenger er endringer, men en ny avtale. Hvordan man kan håndtere dette, drøftes nærmere nedenfor i kapittel 14.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kravspesifikasjon som del av kontraktenNext page: Løsnings-/design spesifikasjon Next page:

Next page: Løsnings-/design spesifikasjon Next page:

Previous page: Previous page: Kravspesifikasjon som del av kontrakten