Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kundespesifikasjon eller omforenet spesifikasjon

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Kravspesifikasjon som del av kontrakten

Man kan skille mellom to hovedtyper av kravspesifikasjon, og i en kontraktsrettslig sammenheng er det viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom dem. Først har man det som kan kalles kundens ønskeliste. En slik spesifikasjon sendes med kundens forespørsel om tilbud. Denne spesifikasjonen blir ofte bearbeidet i et samarbeid mellom leverandør og kunde før endelig avtale inngås. Dermed for man en omforenet kravspesifikasjon.

Kunden kan ikke regne med at han kan få alt som står på «ønskelisten». Hvis kunden ønsker et standardsystem og ikke et spesielt utviklet system, må han velge blant de systemer som finnes på markedet. Kunden må velge mellom ulike løsninger, og frafalle noen av ønskene. Også ved utvikling eller tilpasning av programmer, må man i praksis også velge kompromisser. Hvis prosessen er ryddig og begge parter vet hva de gjør, gir en omforenet kravspesifikasjon det beste grunnlaget for en vellykket leveranse. Når man blir enige om hva som skal leveres innenfor rammen av det som leverandøren mener det er mulig å oppfylle, er det dette som er arbeidsgrunnlaget og som angir leverandørens kontraktsmessige forpliktelse.

Den bearbeiding som skjer kan imidlertid være en risikabel prosess for en kunde som ikke fullt ut forstår rekkevidden av de endringer som gjøres. Han kan risikere å inngå avtale om det system som leverandøren ønsker å selge, men som kanskje viser seg ikke å være det system kunden burde ha kjøpt. Hvis kunden i ettertid argumenterer mot at en omforenet kravspesifikasjon gir uttrykk for det leverandøren har forpliktet seg til å levere, argumenterer han i «bratt motbakke». Som eksempel kan nevnes Rt 1970 s. 794 Grytemaskindommen, selv om problemet der først og fremst var at kunden fravek sin egen spesifikasjon for å få en billigere løsning.

For å unngå at endringer i kravspesifikasjonen skal bli en felle som kunden fanges i, kan man kreve at leverandøren klargjør på hvilke punkter kundens opprinnelige spesifikasjon ikke dekkes gjennom den løsning man har blitt enig om, slik det er fastsatt i SSA K95 pkt. 1.1.d.

Det er grenser for hva en kunde kan kreve av leverandøren på dette punktet. Hvis kunden starter med en ryddig spesifikasjon, men en spesifikasjon hvor det stilles krav som ikke kan oppfylles, kan man anvende den kontraktsteknikken som er beskrevet. Men hvis kunden ikke vet hva han egentlig vil ha, og presenterer en ufullstendig og uklar spesifikasjon, er det vanskelig å kreve at leverandøren skal fremheve alt som kunden ikke kan få. Her må man gå noen avklaringsrunder for å finne ut hva kunden egentlig vil, og så får man starte ut fra det man da blir enige om. Den ukyndige kunde som gir seg i kast med kompliserte leveranser uten å søke profesjonell bistand vil alltid løpe en risiko, selv om leverandøren gjør sitt beste for lojalt å oppfylle kundens ønsker. Og det er heller ikke risikofritt for en leverandør å inngå avtale med en kunde som åpenbart ikke vet hva han vil ha. Enkelte leverandører hevder at de bevisst priser seg ut av konkurransen hvis spesifikasjonen er for uklar til at de ønsker å påta seg oppdraget, og de samtidig mener de bør vise en viss interesse for kunden.

Sammenligner man SSA K95 pkt. 1.1 og KDL K94 pkt. 1, ser man at de bygger på ulike forutsetninger om hva slags spesifikasjon som skal være utgangspunktet for kontrakten. SSA K95 baserer seg på kundens kravspesifikasjon, kombinert med leverandørens løsningsspesifikasjon, og det er fastsatt i pkt. 1.1.d at kundens kravspesifikasjon går foran dersom uoverensstemmelser ikke er uttrykkelig presisert i løsningsspesifikasjonen. Når man har en omforenet kravspesifikasjon har man ikke det samme behovet for en løsningsspesifikasjon i tillegg, og noen løsningsspesifikasjon er da heller ikke forutsatt i KDL K94.

Man skulle så tro at kunden vil være tjent med SSA-modellen, mens leverandøren vil være tjent med KDL-modellen. Men så enkelt er det ikke, for begge modellene kan vise seg å være tve-eggede sverd. Etter SSA K95 pkt. 1.1.b har kunden alene risikoen for at formålsangivelse og kravspesifikasjon faktisk er dekkende for kundens krav og behov. Dersom leverandøren leverer i henhold til kundens spesifikasjon, er han fri for ansvar med mindre det er åpenbart at kundens spesifikasjoner ikke var dekkende. Man kan si at kunden bærer prosjekteringsrisikoen alene.(73) Hvis man i stedet baserer seg på en omforenet spesifikasjon, kan ikke leverandøren løpe fra det faktum at han har vært med på å utforme spesifikasjonen. Leverandøren må dermed bære en del av prosjekteringsrisikoen. Han kan da risikere ansvar dersom det viser seg at spesifikasjonen er mangelfull, selv om leveransen i seg selv skjer helt i henhold til spesifikasjonen.(74)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Kravspesifikasjon som del av kontrakten Next page:

Previous page: Previous page: Innledning