Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Anskaffelsens formål

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Kravspesifikasjon

I enhver kontrakt har en angivelse av anskaffelsens formål betydning for mangelsvurderingen. Ved avtaler om levering av datamaskinprogrammer har den dessuten betydning for omfanget av kundens disposisjonsrett til den leverte programvare, se nærmere avsnitt 18.2.

En konfliktsituasjon som forekommer relativt hyppig, er at man har fått en ytelse som er i overensstemmelse med spesifikasjonene i kontrakten, men som likevel viser seg ikke å tilfredsstille kundens behov. Et vanskelig spørsmål er i hvor stor grad leverandøren skal være ansvarlig for at den leverte ytelse dekker kundens behov. Leverandøren kan ikke med åpne øyne levere noe som ikke er egnet til å løse kundens oppgaver. På den annen side kan ikke kunden basere seg på at leverandøren skal finne ut av hva slags løsning kunden egentlig har behov for.

Ved å ta inn en formålsangivelse i kontrakten, vil man i alle fall avskjære tvil om hvorvidt leverandøren kjente formålet. Det er særlig for de sammensatte og mer kompliserte leveranser at formålsangivelse er viktig. Men også enkle produkter har ulike egenskaper. I den grad leverandøren har gitt råd om hva kunden bør velge, kan det være nyttig å ha klart hva kunden egentlig har ønsket. Av de standardkontrakter jeg har gjennomgått, er det bare SSA K95 som i pkt. 1.1.a uttrykkelig sier at formålet skal angis. Men uansett angis gjerne formålet som en del av kravspesifikasjonen.

Ved enkle leveranser kan det være anstaltmakeri å utarbeide omfattende spesifikasjoner og kontraktsdokumenter. Men kunden kan i praksis f.eks. sende en skriftlig forespørsel hvor kunden i alle fall fremhever det som han vil legge størst vekt på. Jeg tilhører den minoritet som har oppdaget at OS/2 er et langt bedre operativsystem for PC enn Windows, og at mytene om dette systemet ikke stemmer. Men det lages dessverre ikke så mange programmer for OS/2, og det er heller ikke alltid så enkelt å skaffe drivere til diverse utstyrsenheter. Derfor er jeg alltid meget påpasselig med å presisere systemmiljø når jeg bestiller noe. De fleste leverandører kan ingen ting om OS/2, så de vet ikke om det de leverer oppfyller mine krav. Men det sikrer meg i alle fall en rett til å gjøre dette gjeldende som mangel dersom det ikke fungerer.

Det er en risiko for at en formålsangivelse i kontrakten faktisk ikke gir en dekkende beskrivelse av kundens behov, og dermed kanskje stiller kunden dårligere enn om han ikke hadde tatt inn en bestemmelse om formålet. En god formålsangivelse forutsetter at kunden kjenner sitt behov godt, noe som ikke alltid vil være tilfelle. Det er likevel ingen tvil om at kunden i utgangspunktet har risikoen for at dette er angitt på en klar og dekkende måte, noe som for eksempel fremgår uttrykkelig av SSA K95, pkt 1.1.b. Når formålet angis på denne måten, vil leverandøren være forpliktet til å levere en ytelse som dekker det angitte behovet. Også dette er regulert i SSA K95, se dennes pkt. 1.1.c. Hvis den leverte ytelse ikke kan anvendes slik det er forutsatt i kontrakten, er det en mangel. Er situasjonen derimot slik at den leverte ytelse er i samsvar med kontrakten, men at kunden ikke godt nok har angitt sitt behov, er det i utgangspunktet ikke en mangel selv om kunden faktisk ikke får den nytten av anlegget som han hadde tenkt. Var forholdene ved avtaleinngåelsen slik at leverandøren måtte forstå at kunden ikke forsto, da vil det fortsatt være visse muligheter til å gjøre innsigelser gjeldende. Men det vil ikke være så lett å vinne fram med en slik påstand, med mindre det er helt åpenbart.

Spørsmålet om hvordan man kan håndtere slike konflikter, drøftes i avsnitt ? om når det foreligger mangler. Men også dette er en konflikt som man bør forsøke å forebygge når kontrakten inngås. Hvis kunden ikke angir sitt behov og hva som er hans formål med anskaffelsen, vil det være vanskelig for leverandøren å vurdere om den foreslåtte løsning vil være dekkende. Og det vil være slik at kunden i alle fall ikke kan holde leverandøren ansvarlig for at den leverte ytelse skal dekke behov som ikke har vært gjort kjent for leverandøren.

For å sette rammer for disposisjonsretten etter åvl § 39h bør man også angi hvordan programmene skal benyttes. Særlig bør det gjøres klart om man vil installere programmene i et nettverk, og om flere skal kunne benytte de programmer som eventuelt er installert på en tjenermaskin. Se nærmere avsnitt 18.2.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Kravspesifikasjon Next page:

Next page: Kravspesifikasjon Next page:

Previous page: Previous page: Innledning