Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Resultat- og omsorgsforpliktelse

Next page:
Previous page: I hvilken grad kan ytelsen spesifiseres på forhånd? Next page: Kap 7. Hovedelementer i spesifikasjonen

Man kan dele kontraktsmessige forpliktelser inn i to hovedgrupper: Resultat- og omsorgsforpliktelser.(65)

Ved en resultatforpliktelse har man forpliktet seg til å levere et bestemt resultat. Man skal f.eks. levere et antall maskiner av nærmere angitt type, sørge for kommunikasjon mellom to systemer, utvikle programmer som skal utføre nærmere spesifiserte oppgaver, osv. Ved resultatforpliktelse er kontrakten oppfylt når resultatet nås, og den er misligholdt dersom resultatet ikke nås eller det ikke nås i tide. Den som har påtatt seg en resultatforpliktelse har risikoen for at resultatet nås.

Ved omsorgsforpliktelser skal det ytes en nærmere angitt innsats, uten at man har forpliktet seg til å nå et bestemt resultat. Slike forpliktelser kalles også innsatsforpliktelser. Et klart eksempel på en omsorgsforpliktelse er advokattjenester. En advokat forplikter seg ikke til å vinne en sak for sin klient, men er forpliktet til å yte en faglig forsvarlig innsats. Hvis man har ytet den forutsatte innsats, er forpliktelsen oppfylt selv om det resultat man håper på ikke nås. Mislighold foreligger dersom den innsatsen som ytes ikke er faglig forsvarlig, er for liten eller ikke ytes til rett tid.

Man kan også se på hvem som har risikoen og ansvaret for at resultatet nås. Dette kan deles i to: Vederlagsrisiko og oppfyllelse>sansvar.(66) 66', WPFootnote66 Vederlagsrisikoen innebærer at man ikke får noe vederlag dersom resultatet ikke nås, men innebærer ikke i seg selv noe ansvar utover dette. Hvis man har oppfyllelsesansvaret, kan den annen part også kreve erstatning dersom resultatet ikke nås.

Selv om man bærer vederlagsrisikoen, så innebærer ikke det nødvendigvis at man har påtatt seg en resultatforpliktelse. Om en advokat påtar seg et oppdrag på «no cure, no pay» basis, så vil han ikke få noe vederlag dersom saken tapes. Men det betyr likevel ikke at advokaten misligholder sine forpliktelser overfor klienten om han taper saken. En resultatforpliktelse kjennetegnes ved at man også har påtatt seg oppfyllelsesansvaret.

I praksis vil man ofte støte på resultatforpliktelser, f.eks. kjøp av standard produkter. Her vil leverandøren ha en ubetinget vederlagsrisiko. Regler om kontrollansvar og force majeure innebærer imidlertid at man heller ikke her har et ubetinget oppfyllelsesansvar. Dersom det oppstår hindringer som er utenfor partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne forutse da avtalen ble inngått, strekker ikke debitors plikter seg lenger enn til å gjøre den innsats som man med rimelighet kan forlange for å overvinne hindringen eller følgene av den. Og ved omsorgsforpliktelser vil man også ha forventninger om visse resultater, selv om man ikke kommer helt til mål. De fleste kontrakter har både resultat- og omsorgselementer.

Rt 1971 s. 144 Pierson-vinduet illustrerer forholdet mellom resultat- og omsorgsforpliktelse. Spørsmålet var her om en forhandler hadde påtatt seg å yte en viss salgsinnsats, eller forpliktet seg til å selge et visst antall vinduer. Høyesterett kom til at forhandler bare var forpliktet til å yte en viss salgsinnsats, men også at denne plikten var misligholdt.

Spørsmålet om man har påtatt seg en resultat- eller omsorgsforpliktelse er særlig aktuelt i forbindelse med avtaler om konsulenttjenester, om utvikling og tilpasning av programvare, og om vedlikehold/programservice.

For konsulenttjenester på IT-området har det vært vanlig å sondre mellom konsulentoppdrag og -bistand. Sondringen faller i stor grad sammen med sondring mellom verksleie og arbeidsleie.(67) Med oppdrag sikter man da til avtaler hvor man påtar seg en resultatforpliktelse, mens bistand brukes om omsorgsforpliktelser. Det som i denne bransjen omtales som konsulentoppdrag har mer til felles med tilvirkning enn med rådgivning. Det er likevel grunn til å understreke at konsulenttjenester innebærer et vidt spektrum av tjenester, og at den rene resultat- eller omsorgsforpliktelse representerer ytterpunkter.

I avtaler om vedlikehold og programservice vil man ofte finne en blanding av resultat og omsorgsforpliktelser. Noen ganger finner man bestemmelser om at et system skal vedlikeholdes slik at det har en «oppetid» på f.eks. 98%, hvilket innebærer en klar resultatforpliktelse. Andre ganger ser man avtaler som sier at arbeidet skal være påbegynt innen en viss frist fra service ble tilkalt, men hvis man først holder denne fristen kan man ikke forvente mer enn innsats på et visst nivå.

Dersom det inngås avtale om opplæring, noe som er vanlig i forbindelse med IT-leveranser, vil man også her finne kombinasjoner av resultat- og omsorgselementer. Det kan f.eks. være avtalt at et nærmere angitt antall personer skal følge leverandørens kurs i bruk av den leverte programvare. Leverandøren vil da være ansvarlig for resultatet i den forstand at det skal arrangeres kurs hvor det angitte antallet personer skal delta. Men leverandøren har ikke noe ansvar for at kursdeltagerne faktisk lærer å bruke programmene. Her vil det være tilstrekkelig at kursene er gjennomført på en forsvarlig måte.

Begreper som resultat- og omsorgsforpliktelse er nyttige verktøy når man skal analysere en kontrakt. Men det er ikke noen god kontraktsteknikk å angi partenes ytelse bare ved henvisning til begrepene, og man kan heller ikke trekke slutninger ut fra begrepene. Man bør konkretisere den ytelse som skal erlegges, enten dette er et resultat eller en arbeidsinnsats.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: I hvilken grad kan ytelsen spesifiseres på forhånd?Next page: Kap 7. Hovedelementer i spesifikasjonen Next page: