Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kontraktsfestede tolkingsregler

Next page:
Previous page: Kolliderende standardavtaler Next page: Del II. Partenes plikter

I kontrakter finner man ofte tolkingsregler som fastlegger prioritetsforholdet mellom ulike kontraktsdokumenter dersom det skulle være motstrid mellom dem. Slik motstrid vil ofte kunne oppstå uten at dette nødvendigvis er utslag av at partene mangler oversikt. Man avtaler for eksempel avvik fra de standardvilkår som ellers gjelder for avtalen. Slike enkle tilfeller skaper ikke noen tolkingsproblemer, men man kan ikke alltid regne med at situasjonen er så klar. Det kan derfor være hensiktsmessig å fastlegge dette i kontrakten.

I likhet med så mange andre rettstekniske forenklinger, har også slike tolkingsregler sin pris. Tolkingsregler er gjerne utformet som prioritetsrekkefølge eller rangorden mellom kontraktens dokumenter. Ved motstrid kan dette gi noe tilfeldige utslag. Det kan tenkes at den løsningen som fremgår av det dokument som etter kontrakten har høyest prioritet, ikke er det som gir uttrykk for partenes egentlige forutsetninger den gang avtalen ble inngått.

En individuelt utformet kontrakt for den enkelte leveranse vil stort sett alltid ha høyest prioritet. Men i dokumentene under denne kan man for det første vurdere om det er de eldste eller de yngste dokumentene som skal veie tyngst. Dette er langt på vei det samme spørsmål som man må vurdere ved kolliderende standardvilkår, se avsnitt 5.5. I praksis kan dette være et spørsmål om det er kundens forespørsel om tilbud eller leverandørens svar på forespørselen som skal veie tyngst. Videre er det et spørsmål om hvilken rang standardvilkår skal ha. I NS 3430 pkt. 4.2 jfr. pkt. 4.1 har standardvilkårene lavest vekt, mens de i NF 92 art. 2.3 er gitt høyeste vekt etter individuelt utformede avtalevilkår.(54)

I SSA K95 pkt. 1.1.d har man valgt den teknikk at alle endringer i forhold til den generelle avtaleteksten skal samles i et angitt bilag, med mindre den generelle avtaleteksten henviser til slike endringer i andre bilag. Endringer som ikke fremgår av nevnte bilag, må stå tilbake for den generelle avtaleteksten. En tilsvarende bestemmelse finnes i vedlikeholdsavtalen SSA V95 pkt. 1.7. Kjøpsavtalen inneholder også bestemmelser om forholdet mellom de ulike bilag se SSA K95 pkt. 1.1.d. KDL K94 inneholder ikke slike bestemmelser.

I den svenske konsulentavtalen ABDAKA -85 § 2 har man angitt følgende prioritetsrekkefølge: Kontrakt, rammekontrakt, ABDAKA -85 og øvrige dokumenter. Hva som skal regnes som kontrakt og rammekontrakt er ikke nærmere angitt. Fra andre kontraktsområder nevnes NS 3430 pkt. 4.1 og 4.2, som i tillegg til å bestemme forholdet mellom kontraktsdokumenter, også sier at yngre bestemmelse går foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser. Videre at tekst går foran kode der arbeid er beskrevet i begge former. Når tolkingsreglene blir så omfattende, kan man få såpass mange motstridsspørsmål som reglene ikke løser, at man i realiteten ikke har noe klarere regler enn det som følger av bakgrunnsretten. Man får for eksempel ikke svar på om en yngre generell bestemmelse skal gå foran en eldre bestemmelse utarbeidet særskilt for kontrakten. Se videre NF 92 art. 2. Både NS 3430 og NF 92 inneholder også bestemmelser om motstrid mellom de enkelte dokumenter som inngår i spesifikasjonen av ytelsen.


Kontraktstolkning


More >>
Forfatter: Alf Petter Høberg
Særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter.

I boken foretas en analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; en intensjonal, en harmoniserende og en risikobasert. Boken representerer et verktøy for den rettsanvender som vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis. Forfatteren går gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag. Boken retter seg spesielt mot advokater, dommere og andre praktikere. Har litteraturliste, domsregister og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 356 pages RefNr: 9788215009834
Medium: Book (hardcover)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kolliderende standardavtalerNext page: Del II. Partenes plikter Next page:

Next page: Del II. Partenes plikter Next page:

Previous page: Previous page: Kolliderende standardavtaler