Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kolliderende standardavtaler

Next page:
Previous page: Særlig om standardavtaler Next page: Kontraktsfestede tolkingsregler

Battle of forms

Det er ikke uvanlig at en kunde sender ut en forespørsel, og vedlegger sine standard innkjøpsvilkår. Leverandøren gir så et tilbud, og vedlegger sine standard leveringsvilkår. Kunden aksepterer leverandørens tilbud med en aksept hvor innkjøpsvilkårene er trykket på baksiden av arket. Leverandøren sender ordrebekreftelse hvor leverandørens leveringsvilkår er trykket på baksiden, og varen blir levert. Spørsmålet er så hvilke avtalevilkår som gjelder, og vi får det som på engelsk kalles «battle of forms».

Det er som eksempel ikke vanskelig å forestille seg at leverandørens mangelsansvar strekker seg mye lenger hvis man legger kundens innkjøpsvilkår til grunn, enn om man legger til grunn leverandørens leveringsvilkår. Det valg man treffer kan derfor få ganske stor betydning dersom spørsmålet kommer opp.

I den klassiske avtalerett vil man her stå overfor uren aksept. Utgangspunktet etter avtl § 6 er at dette er et avslag sammen med et nytt tilbud. Dette utgangspunktet modifiseres allerede i annet ledd, men det skal vi ikke drøfte nærmere her. Da leverandøren i vårt eksempel mottok en aksept med kundens innkjøpsvilkår, kunne denne sagt at det ikke er inngått noen avtale fordi aksepten ikke stemmer.

En dansk høyesterettsdom, U 1994 s. 344, er illustrerende. En entreprenør innga anbud til en kommune på bygging av et sykehus, med anbudssum ca 37 mill inkl moms. Dagen etter, samme dag som anbudsfristen gikk ut, ga entreprenøren beskjed om at det var en regnefeil i anbudet, som gjorde at det var ca. 4,7 mill for lavt, og ga beskjed om at de forhøyet anbudet. Kommunen ville ikke akseptere forhøyelsen, og mente at entreprenøren var bundet av det opprinnelige anbudet. Da dette var det laveste anbudet, ga kommunen beskjed om at de antok kommunen dette. Samtidig sendte de et kontraktsutkast hvor de sa at de godtok alle standard forbehold i anbudet, unntatt 5 punkter. Entreprenøren svarte at de anså dette som et avslag sammen med et nytt tilbud, et tilbud de ikke fant å kunne akseptere. Dermed mente entreprenøren at han ikke lenger var bundet av sitt anbud, og fikk medhold av Højesteret i dette.

Men etter at levering har skjedd, og spørsmålet er hvilke regler som skal legges til grunn når selgers mangelsansvar skal fastlegges, er ikke det en særlig god løsning.

Man står her overfor fire mulige hovedløsninger:

* Man kan legge til grunn de avtalevilkår som først blir presentert, ut fra den tanke at det er disse som danner selve grunnlaget for avtaleslutningen. Dette omtales gjerne som first shot.

* Man kan legge til grunn de vilkår som sist ble presentert, ut fra at det er disse som til slutt ble akseptert uten protester ?? last shot.

* Man kan se bort fra begge vilkår og legge til grunn at det ikke er inngått avtale om dette. Konflikten må da løses ut fra bakgrunnsretten.

* Man kan løse opp vilkårene, og søke seg fram til et kompromiss mellom dem. Det er denne løsningen som stilles opp i UNIDROIT Principles Art. 2.22.

Spørsmålet har blitt mye diskutert i de senere årene, men det er ingen avklaring av hva som er gjeldende rett.(53) Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen i denne sammenhengen. Men den som skal håndtere standardkontrakter må kjenne problemstillingen, og bør vite at man ikke har noen klar løsning på de problemer man kan møte i slike situasjoner.


Kontraktsforpliktelser


More >>
Forfatter: Erlend Haaskjold
Boka gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelser.

Boka gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelser. Ved konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Han gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår. Har litteraturliste, lov-, doms- og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 352 pages RefNr: 9788202196899
Medium: Book (paperback)
Series:
b

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Særlig om standardavtalerNext page: Kontraktsfestede tolkingsregler Next page:

Next page: Kontraktsfestede tolkingsregler Next page:

Previous page: Previous page: Særlig om standardavtaler