Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Særlig om standardavtaler

Next page:
Previous page: Tolkingsmetoder og -regler Next page: Kolliderende standardavtaler

Ved bruk av standardavtaler svikter utgangspunktet for tolkingen: Man vil ikke kunne basere seg på en subjektiv fellesstandard, for partene har ikke nødvendigvis tenkt igjennom vilkårene i de avtaler som benyttes. Avtalevilkårene gir ikke direkte uttrykk for noen partsvilje.

Et første spørsmål er hvordan standardavtaler blir en del av partenes avtaler. Hvis partene har undertegnet på selve standardformularet, slik det er forutsatt både i Statens standardavtaler og i KDL avtalene, er ikke dette noe problem. Da er det den undertegnede avtalen som gjelder. Men ofte henvises det mer eller mindre tydelig til standardvilkår. I er spørsmålet drøftet i forhold til kravene om skriftlig vedtagelse av voldgiftsavtale. Utover dette går jeg ikke nærmere inn på spørsmålene om vedtagelse av standardvilkår.(52)

Man bør i denne sammenhengen skille mellom partsforfattede vilkår og tredjepartsutformede vilkår. Dersom en av partene har utformet vilkårene, må man kunne behandle dem som om de var uttrykk for denne parts vilje. Det må gjelde selv om de som benyttet vilkårene ved den konkrete kontraktsinngåelse faktisk ikke kjente innholdet av dem, slik at viljetenkning blir en fiksjon. For statlige etater som inngår avtale i henhold til Statens standardavtaler, er nok dette en situasjon som ikke helt sjelden forekommer. Uklarhetsregelen vil kunne få betydning ved slike avtaler.

Ved vilkår forfattet av en tredjepart, må vilkårene tolkingsmessig behandles mer som lovgivning. Det er vilkår som ingen av partene kan identifiseres med, og man må basere seg på en mer objektivisert tolking. I IT-bransjen finnes ingen agreed documents, så tredjeparts vilkår vil vanligvis være forfattet av en som typisk representerer leverandør eller kundesiden. Men selv om Statens standardavtaler er en kundeutformet avtale, kan den ikke behandles som en partsutformet avtale dersom den benyttes ved leveranser til ikke-statlige kunder. Tilsvarende gjelder ved bruk av KDLs avtaler, som er utformet av en leverandørorganisasjon.


Kontraktstolkning


More >>
Forfatter: Alf Petter Høberg
Særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter.

I boken foretas en analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; en intensjonal, en harmoniserende og en risikobasert. Boken representerer et verktøy for den rettsanvender som vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis. Forfatteren går gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag. Boken retter seg spesielt mot advokater, dommere og andre praktikere. Har litteraturliste, domsregister og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 356 pages RefNr: 9788215009834
Medium: Book (hardcover)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Tolkingsmetoder og -reglerNext page: Kolliderende standardavtaler Next page:

Next page: Kolliderende standardavtaler Next page:

Previous page: Previous page: Tolkingsmetoder og -regler