Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tolkingsmetoder og -regler

Next page:
Previous page: Tolkingsdata Next page: Særlig om standardavtaler

I norsk og nordisk rett er det ikke vanlig med lovfestede tolkingsregler. Men i forhold til IT-kontrakter kan bestemmelsen i åvl § 39a få betydning. Denne forstås slik at avtaler om overdragelser av opphavsrett tolkes restriktivt i opphavsmannens favør, se avsnitt 18.10 Men bortsett fra denne, gjelder alminnelige prinsipper for tolking av avtaler.

Man kan for det første basere seg på en språklig tolking av avtalen.

I en rettslig tolkingsprosess er målet å fastlegge det rettslige innhold. Man skal fastlegge hva som gjelder i forholdet mellom kontraktspartene. Målet er ikke å komme fram til filologiske tolkninger av kontraktens ord og uttrykk, selv om språklig betydning selvsagt har betydning for det rettslige innhold.

Men akkurat som for lovtolking, så møter vi her språkets utilstrekkelighet og manglende presisjon. Ord og uttrykk i avtalen kan være vage, og de kan være flertydige.(46) Det er nok også slik at de avtaler som inngås kan være mindre bearbeidet enn lovtekster, slik at uklarhet oftere vil oppstå. Og partene kan bevisst ha latt et punkt være uklart som et kompromiss som skjuler en reell uenighet mellom partene.

Hvis kontrakten er forfattet på et fremmed språk, typisk engelsk, men er underlagt norsk rett, oppstår særlige tolkingsproblemer. Spørsmålet er om ord og uttrykk skal forstås slik disse har blitt tolket i engelsk eller amerikansk rett, selv om de har en annen tolkingstradisjon, eller om vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk tradisjon. Det synes ikke som om det er noe klart svar på dette spørsmålet, slik at det er noe partene må ta i betraktning og eventuelt avklare dersom avtalen skrives på et annet språk enn norsk.(47)

Kontrakten må leses i sammenheng, og man må legge til grunn den tolkningen som ut fra en helhetsforståelse har mest for seg. Dette kalles gjerne en systeminnrettet tolking.(48) I Rt 1990 s. 626 Norwegian Talc har førstvoterende, dommer Halvorsen, en klar uttalelse på s. 630:

«Etter min mening er kontraktens punkt F lite heldig utformet, slik at det har liten hensikt å foreta en isolert tolking av ordlyden i hver enkelt setning for å finne en naturlig sammenheng mellom de forskjellige utsagn klausulen inneholder. Ut fra en slik tolking av ordlyden alene synes det ikke mulig å komme frem til en entydig mening. Illustrerende er det i så måte at partene gjennom sin ordtolking av avtalen prinsipalt har kommet frem til standpunkter som ikke lar seg forene med en naturlig forståelse av andre deler av klausulen.

Jeg finner det naturlig å ta utgangspunkt i første punktum i klausul F som etter min mening fremtrer som den sentrale bestemmelsen. Denne må forstås slik at leieren har en fortrinnsrett til fortsatt leie, men da på «ellers like vilkår». At klausulen er slik å forstå, bestyrkes av formuleringen i den foregående klausul E.»

Se også Rt 1971 s. 144 Pierson-vinduet, hvor man anvendte en tilsvarende tolkingsmetode.

Der avtalen ikke gir holdepunkter, vil man gjerne støtte seg på bakgrunnsretten, slik at man får det Krüger kaller gravitering mot bakgrunnsretten.(49)

Endelig vil man løse spørsmålene ut fra reelle hensyn, hvilket vil si en vurdering av hva som gir det beste resultatet ut fra de holdepunkter man har.

Det er også vanlig å stille opp visse tolkingsregler.(50) Disse er for det første uklarhetsregelen, som sier at uklarhet tolkes mot den som burde ha uttalt seg tydeligere. En slik regel får først og fremst betydning der man har avtalevilkår skrevet av den ene parten.

Den andre regelen er den såkalte minimumsregelen, som går ut på at avtalen tolkes slik at den legger minst byrde på den som har forfattet den. Det er vanskelig å forene dette med uklarhetsregelen, og det synes ikke som om denne har noe særlig gjennomslag i praksis.

Den tredje regelen kalles ejusdem generis regelen. Denne innebærer at generelle regler som følger etter oppregning av konkrete situasjoner, skal tolkes slik at den generelle regelen er på linje med de konkrete eksempler.

Den fjerde regelen er at skrevet går foran trykt, slik at det partene har skrevet selv går foran trykt tekst. Man antar at dette i større grad gir uttrykk for hva partene virkelig har ment.


Kontraktsforpliktelser


More >>
Forfatter: Erlend Haaskjold
Boka gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelser.

Boka gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelser. Ved konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Han gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår. Har litteraturliste, lov-, doms- og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 352 pages RefNr: 9788202196899
Medium: Book (paperback)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: TolkingsdataNext page: Særlig om standardavtaler Next page:

Next page: Særlig om standardavtaler Next page:

Previous page: Previous page: Tolkingsdata