Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tolkingsdata

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Tolkingsmetoder og -regler

Man vil alltid starte med kontraktens ordlyd. Hvis kontrakten inneholder definisjoner, vil man holde seg til disse. Ellers vil man ta utgangspunkt i en naturlig språklig forståelse av de ord og uttrykk som er benyttet. Hvis partene har en felles forståelse av ordlyden, vil denne bli lagt til grunn, selv om den avviker fra vanlig språkbruk. Men i disse tilfellene vil det neppe bli noen konflikt på akkurat det punktet. Ord og uttrykk gis den betydning som er vanlig i bransjen selv om en part ikke har kjent denne betydningen, se Rt 1920 s. 890 Damptran.

Se også Rt 1917 s. 289 hvor uttrykket «tørrede huder» også ble ansett å omfatte tørrsaltede huder, og Rt 1930 s. 799 hvor spørsmålet var hva som ligger i kvalitetsbetegnelsen «uvasket norsk høstull».

Informasjon gitt i annonser kan regnes som en del av kontraktsgrunnlaget, se Rt 1992 s. 166 Telemarksbankens hjullastere. Tidligere korrespondanse mellom partene får betydning for forståelsen av den endelige avtale, se Rt 1991 s. 1171 Scania i ?lesund og Rt 1993 s. 716 Johan Reksten. Videre vil man legge vekt på de forhandlinger som har gått forut for avtaleinngåelsen, se Rt 1972 s. 624 Klæbu Travlag og Rt 1975 s. 882 Karmøy kommune. Også partenes etterfølgende opptreden kan ha betydning, se Rt 1966 s. 533 og Rt 1973 s. 1059

Reglene i kjl § 17 (2) a-c, § 18 (1) og (2), samt § 19 (1) b om mangler gir anvisninger på relevante tolkingsdata når det skal avgjøres hva som skal anses som kontraktsmessig ytelse. Betydningen av anskaffelsens formål og opplysninger gitt i markedsføring m.m. drøftes nærmere avsnitt 22.2avsnitt 22.2 om mangelsvurderingen.

En del kontrakter inneholder utelukkelsesklausuler, også kalt entire contract eller merger clauses. Disse sier at kun det som fremgår av kontrakten inngår i avtalen. Hva som ellers måtte ha blitt sagt mellom partene i korrespondanse, hevdet i markedsføringen m.m., er ikke en del av avtalen. Man finner særlig dette i kontrakter med anglo-amerikanske forbilder.(44) I norsk og nordisk rett har man vært lite villig til å akseptere slike bestemmelser.(45) Også internasjonalt synes man å basere seg på at slike klausuler bare får en begrenset rekkevidde, se UNIDROIT Principles Art. 2.17, som lyder:

«A contract in writing which contains a clause indicating that the writing completely embodies the terms on which the parties have agreed cannot be contradicted or supplemented by evidence of prior statements or agreements. However, such statements or agreements may be used to interpret the writing.»

Man aksepterer med andre ord slikt materiale som tolkingsdata, og det er nettopp dette som særlig har praktisk betydning.

I løpet av en forhandlingsfase kan man ha forlatt opprinnelige forutsetninger, og da kan man ikke etterpå gjøre disse til en del av kontrakten ved å vise til tidligere korrespondanse, se som eksempel Rt 1970 s. 794 Grytemaskin.

Man bør her skille mellom opplysninger om den ytelse som skal beskrives, og den rettslige regulering partene har blitt enige om. Som en tommelfingerregel kan man si at leverandøren ikke kommer unna produktspesifikasjoner uten å kunne påvise ganske klare holdepunkter for at disse er endret og/eller forlatt gjennom senere forhandlinger. Gjelder det derimot den rettslige reguleringen, slik som garantibetingelser, ansvar m.m., vil man legge mindre vekt på slike momenter.

Dersom det er motstrid mellom opplysninger i kontrakten og opplysninger som fremgår av tidligere korrespondanse, markedsføring eller lignende, vil også kontraktsteksten gå foran. Men er kontrakten uklar eller tvetydig om f.eks. krav til ytelsen, vil man nok lete etter holdepunkter andre steder uansett hva kontrakten måtte si om informasjon fra andre steder. Dersom en part påstår at han har blitt lovet mer enn det som fremgår av kontrakten, har han i beste fall et betydelig bevisproblem. For en kunde betyr det at man ikke bør stole på produktløfter m.m. som han ikke er villig til å ta inn i kontrakten. Det er fristende å gå et steg videre, og si at man bør være skeptisk til en selger som kommer med «løfter» som leverandøren ikke er villig til å bekrefte i kontrakten. Det er da en grunn til å sette spørsmålstegn ved leverandørens seriøsitet.


Kontraktstolkning


More >>
Forfatter: Alf Petter Høberg
Særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter.

I boken foretas en analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; en intensjonal, en harmoniserende og en risikobasert. Boken representerer et verktøy for den rettsanvender som vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis. Forfatteren går gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag. Boken retter seg spesielt mot advokater, dommere og andre praktikere. Har litteraturliste, domsregister og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 356 pages RefNr: 9788215009834
Medium: Book (hardcover)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Tolkingsmetoder og -regler Next page:

Next page: Tolkingsmetoder og -regler Next page:

Previous page: Previous page: Innledning