Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Kap 5. Kort om tolking av avtaler Next page: Tolkingsdata

En kontrakt gir ikke klare svar på alle de spørsmål som kan dukke opp under avviklingen av kontraktsforholdet. Kontraktsteksten må tolkes og eventuelt utfylles. Jeg velger å benytte betegnelsen tolking når det er spørsmål om å fastlegge det nærmere innhold av kontraktens bestemmelser, mens jeg bruker utfylling når man må ta stilling til hva som skal gjelde i spørsmål som ikke er regulert i kontrakten. Det er ikke noe skarpt skille mellom de to.

Ved kontraktstolking vil man bygge på tre hovedtyper av kildemateriale. ?verst står preseptorisk (ufravikelig) lov. Dernest har man den konkrete avtale som er inngått, og endelig deklaratoriske (fravikelige) regler og andre tolkingsfaktorer i bakgrunnsretten. Ved tolking av standardavtaler kan man eventuelt regne den valgte standardavtale som en selvstendig kilde.

I det følgende vil jeg kort redegjøre for noen hovedpunkter om tolking og utfylling av avtaler.(42)

Utgangspunktet er at man skal komme fram til den subjektive fellesstandard, hvilket vil si den felles oppfatning partene hadde om hva slags forpliktelse de påtok seg.(43) Så lenge partene er enige om hva de var enige om, er det dette som legges til grunn. Men da oppstår det heller ingen konflikt.

Tolkingsproblemer oppstår først når partene ikke hadde noen felles oppfatning. De kan ha hatt ulik oppfatning, men mer sannsynlig er det nok at de ikke hadde noen oppfatning om akkurat dette spørsmålet da avtalen ble inngått. Dermed blir det domstolen som i siste instans må ta stilling til hva partene skal anses å være forpliktet til i henhold til den inngåtte avtale.

Prinsipielt kan man dele opp tolkingsprosessen i to trinn: Først må man klarlegge mulige tolkningsalternativer, og deretter treffe et valg mellom ulike tolkningsalternativer. Heller ikke her kan man i praksis trekke et skarpt skille mellom de to stadier i prosessen.

Når man skal finne mulige tolkningsalternativer må man først klarlegge hva som er relevante tolkingsdata. Med dette menes dokumenter og andre faktiske omstendigheter som har betydning. Uttrykket relevans har her to betydninger: Det brukes både i den betydning at det er data av en slik art at de kan tillegges vekt i en rettslig tolkingsprosess, og at de i den konkrete situasjon kan bidra til å klarlegge det forhold som vurderes. Tolkingsdata må i seg selv tolkes, men denne prosessen behandles ikke.

Når man så skal treffe et valg mellom ulike tolkningsalternativer, må man basere seg på tolkingsregler eller tolkingsprinsipper. Tolkingsreglene vil si noe om hvilken vekt ulike tolkingsdata vil ha, og hvilke hensyn som kan tillegges hvilken vekt i den avveiningsprosess som må foretas.


Kontraktsforpliktelser


More >>
Forfatter: Erlend Haaskjold
Boka gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelser.

Boka gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelser. Ved konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Han gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår. Har litteraturliste, lov-, doms- og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 352 pages RefNr: 9788202196899
Medium: Book (paperback)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 5. Kort om tolking av avtalerNext page: Tolkingsdata Next page:

Next page: Tolkingsdata Next page:

Previous page: Previous page: Kap 5. Kort om tolking av avtaler