Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Kontraktsutformingen Next page: Definisjonskataloger

En kontrakt skal være oversiktlig, lett å finne fram i, alle viktige spørsmål skal være regulert på en klar, rimelig og hensiktsmessig måte, og den skal ikke være for lang. Men alle disse målsettinger lar seg ikke realisere samtidig, og man tvinges til å inngå en rekke kompromisser.

?nsket om å regulere alle vesentlige spørsmål vil lett kollidere med ønsket om å gjøre kontrakten oversiktlig og kortfattet. ?nsket om klarhet kan lede til at man lager «firkantede» reguleringer som gir liten fleksibilitet og som i noen situasjoner kan virke urimelige, osv. Ved utforming av standardkontrakter står man gjerne overfor valget mellom å lage en kontrakt som behandler alle spørsmål som kan sies å være viktige, men som blir så lang at ingen leser den, eller å skrive en kortere kontrakt som lar en rekke spørsmål stå åpne, men som til gjengjeld blir lest av partene. Kontraktens lengde og detaljeringsgrad må stå i et rimelig forhold til kontraktsgjenstanden. ? bruke omfattende kontraktsdokumenter ved små og kurante leveranser vil være å «skyte spurv med kanoner». ? bruke en liten kjøpsavtale på et stort og komplisert utviklingsprosjekt kan på den annen side være som å angripe elefanter med sprettert.

Tar man utgangspunkt i at kontrakten er et styringsdokument, bør man angi klare valgrettigheter og handlingsplikter. Etter min mening bør man gjøre dette selv om man ut fra bakgrunnsretten kan komme til samme resultat. Kontrakter inngås i stor utstrekning av personer med liten eller ingen kunnskap om bakgrunnsretten. Når problemet oppstår kan det derfor være lettere å finne en løsning uten diskusjon dersom man kan peke på klare bestemmelser i kontrakten, enn om man må argumentere ut fra en ikke helt klar, og for partene temmelig ukjent bakgrunnsrett.

En kontrakt av noe omfang vil gjerne være redigert i flere nivåer. For det første har man selve kontrakten, som gjerne bærer preg av en oversikt over underdokumenter, samt alminnelige leveringsvilkår. Under denne har man så en rekke mer eller mindre omfattende bilag, som regulerer de konkrete forhold i den aktuelle leveranse. Spesifikasjon av ytelser m.m. vil i praksis alltid stå i bilag.

Kontraktene vil for det første inneholde en angivelse av hvem som er parter. Deretter en spesifikasjon av partenes ytelser: Hva skal leveres? Når? Hvor? Og hva skal betales? Videre forhold knyttet til selve leveringen, testing m.v. I tilknytning til levering kan man også regulere risikoovergang, hvor det oppstår visse særspørsmål i forbindelse med levering av dataprogrammer. Noen ganger har man også med et eget punkt om suspensjon av partenes plikter (force majeure). Ved levering av datamaskinprogrammer er det videre vanlig å regulere rettighetene til de programmer som er levert. Så kommer man til spørsmålet om hva som skal skje dersom kontrakten ikke oppfylles som forutsatt. Til slutt er det gjerne et oppsamlingskapittel hvor man tar med slik som bør med i kontrakten, men som ikke passer inn under noen av de andre punktene. For visse kontrakter kan det være aktuelt å utvide med noen flere kapitler.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: KontraktsutformingenNext page: Definisjonskataloger Next page:

Next page: Definisjonskataloger Next page:

Previous page: Previous page: Kontraktsutformingen