Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Transaksjonskostnader

Next page:
Previous page: Kontraktsslutning Next page: Kontraktsutformingen

Kontraktsforhandlinger og -utforming koster penger. Slike transaksjonskostnader bør stå i et rimelig forhold til de verdier som står på spill. Holder man seg i forsikringsanalogien, kan man si at forsikringspremien må stå i et rimelig forhold til de verdier som skal forsikres. Som jurist kan man ha lett for å bekymre seg for alle eventualiteter og alt som kan gå galt. Man risikerer å bruke så mye tid og ressurser på å forebygge problemer som sannsynligvis ikke vil oppstå likevel, at hele fortjenesten spises opp av transaksjonskostnadene.

Når man skal vurdere hvilke verdier som står på spill, skal man ikke først og fremst se på kontraktsummen. En levering av 1.500 PC'er med standard programvare gir en ganske høy kontraktssum. Men risikoen knyttet til leveransen er ganske liten. Om det skulle være feil med en av maskinene, så fører det bare til små problemer for kunden. Det samme vil ofte gjelde om en slik leveranse blir noe forsinket. Gjelder det derimot en tjenermaskin i et nettverk, et sentralt databasesystem, transaksjonssystem i bank eller produksjonsstyringssystem i en industribedrift, står det store verdier på spill. Større tapsrisiko ved mangelfull oppfyllelse tilsier større innsats for å regulere risikoen.

Når kunden skal vurdere risiko og sårbarhet i forhold til en leveranse, kan dette vurderes i forhold til to typer risiki: Tilgjengelighetsrisiko og kostnadsrisiko.(38) Tilgjengelighetsrisikoen gjelder spørsmålet om produktet lett kan erstattes, eventuelt med et produkt fra en annen leverandør. Her må man vurdere om det er et spesielt utviklet eller et standard produkt, antall potensielle leverandører, leveringstid og maktforholdet mellom kjøper og selger. Når man skal vurdere tilgjengelighetsrisikoen må man også ta hensyn til mulige reserveløsninger, herunder om man selv skal etablere reserveløsninger for å redusere denne risikoen. Kostnadsrisikoen er et spørsmål om hvor mye man risikerer å tape dersom systemet ikke blir levert i tide, eller det ikke fungerer som forutsatt. Her må man særlig se på konsekvenser av avbrudd og produktets betydning for egen konkurransedyktighet.

Det er viktig at man ikke bare vurderer situasjonen på anskaffelsestidspunktet, men at man også tar hensyn til forventet utvikling i den tid man ønsker å benytte produktet. Her kan man bl.a. trekke inn forventninger om utvikling i markedet (herunder konkurrerende/alternative produkter), oppbygging av egen kompetanse som gjør en mindre avhengig av leverandøren, utvikling i egen virksomhet, osv.

Man kan stille opp et diagram som nedenfor. Jo mer man beveger seg opp og mot høyre i diagrammet, desto høyere risiko, som igjen tilsier at man legger mer ressurser ned i selve anskaffelsesprosessen og kontraktsutformingen.

riskdia.gif

Det koster også penger å administrere kontrakter. Hvis alle kurante kjøp gjøres i henhold til kjøpslovens regler, vil det ikke være nødvendig å oppbevare annet enn ordre og eventuell ordrebekreftelse, kvittering for at utstyret er levert, faktura og kvittering for at det er betalt. Det er ikke en gang sikkert at man ville ha behov for alt dette. Går man til den motsatte ytterlighet, og utarbeider en individuell kontraktsregulering for hver avtale som inngås, må alle kontraktsdokumenter for den enkelte avtale arkiveres. Ved en eventuell konflikt må man gå tilbake til den avtale som nettopp disse partene har inngått, og man må bruke tid på å sette seg inn i den individuelle kontraktsreguleringen for å finne ut hva slags vilkår partene fant det for godt å avtale den dagen. Slike administrative kostnader bør også vurderes i forbindelse med en avtaleinngåelse.

For store leverandører kan hensynet til administrative kostnader være en viktig grunn til ikke å fravike sine egne standardvilkår. Hvis leverandøren kjenner sine egne standardvilkår godt, vil de sjelden ha behov for å hente fram kontraktsdokumentene de gangene det skulle oppstå problemer med en leveranse. En kunde skal være ganske stor før de store leverandørene vil gå med på å gjøre endringer i sine standardvilkår. Når leverandørens selgere holder seg til standardvilkår uten å ha fullmakt til å endre dem, kan leverandøren også være rimelig trygg på at de ikke pådrar leverandøren forpliktelser som ingen har oversikt over. I tillegg kommer at manglende fullmakter til å endre standardvilkår, krav om godkjenning høyt oppe i organisasjonen m.v. brukes som et kort i forhandlingsspillet. Det er lett å vise forståelse for motpartens krav og innsigelser hvis man samtidig med beklagelse kan si at man ikke har fullmakt til å imøtekomme dem.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: KontraktsslutningNext page: Kontraktsutformingen Next page:

Next page: Kontraktsutformingen Next page:

Previous page: Previous page: Kontraktsslutning