Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kontraktens formål

Next page:
Previous page: Kap 4. Kontrakter og kontraktsbruk Next page: Kontraktsslutning

Kontrakten er et overordnet styringsdokument som sier hva partene har påtatt seg å gjøre. Den skal gi grunnlag for en fullt ut tilfredsstillende avvikling av et mellomværende. Partene skal vite hva de har blitt enige om og hva de har forpliktet seg til. De skal vite hva de selv må gjøre for å oppfylle den forpliktelsen de har påtatt seg. Legger vi til grunn at de fleste leverandører og kunder er seriøse parter som ønsker å oppfylle sine forpliktelser, så blir kjernen at det ikke skal være noen uklarheter om hva forpliktelsene går ut på. Om ens kontraktmotpart skulle vise seg å være av den litt for «smarte» typen, så er også klarhet viktig. Uklarhet om hva som skal presteres kan en sterk part utnytte til sin fordel. Også seriøse parter kan utnytte kontraktens eventuelle uklarheter for det den er verdt når problemene tårner seg opp og konflikten spisser seg til. En kontrakt skal først og fremst virke konfliktforebyggende.

De fleste leveranser gjennomføres i henhold til kontrakten, uten at det oppstår noen alvorlige problemer. Men det er alltid en viss risiko for at noe kan gå galt, og man vet ikke på forhånd når det vil gå galt. En god kontrakt skal også ta høyde for de problemer som erfaringsmessig kan oppstå i en leveranse av den aktuelle typen, og skal fastlegge rettigheter og plikter mellom partene i ulike situasjoner. En kontrakt skal også bidra til enklere problemløsning.

På dette punktet bør man som jurist være den som «maler fanden på veggen» i møte med overoptimistiske selgere, fremtidstro ingeniører og usikre kunder. Det er ikke mistillit til leverandøren om man ønsker å ta høyde for at leveransen ikke går som forutsatt – hvis man ikke har tillit til leverandøren, ville man ikke ha inngått noen avtale med ham i det hele tatt. En seriøs leverandør er også kjent med at noen leveranser går galt, også for den beste. Alle vet at det av og til oppstår brann, men alle regner med at det ikke vil ramme dem. Likevel vil enhver fornuftig huseier sørge for å ha brannforsikring. På samme måte bør seriøse kontraktsparter gardere seg mot det som erfaringsmessig kan gå galt. Men man bør også passe på at «forsikringspremien» ikke blir for høy.

Klarhet om hvilke løsninger som skal velges dersom det oppstår vanskeligheter kan hindre problemer i å utvikle seg til en egentlig konflikt. Og klare prosedyrer for konflikthåndtering gjør at de konflikter som måtte oppstå kan håndteres på en god måte.

For kontrakter som regulerer et mellomværende av noe varighet, møter man det paradoks at det ikke alltid er ønskelig med en klar og uttømmende regulering på alle punkter. Klarhet og fullstendighet gir forutberegnelighet, men samtidig stivhet og rigiditet, mens partene har behov for en viss fleksibilitet. En utfordring er her å finne en velfungerende balanse mellom bundethet og fleksibilitet. Man må ha prosedyrer for å foreta endringer underveis ( kapittel 14), og for å treffe nødvendige beslutninger kapittel 8).

Enhver forretning innebærer en viss risiko, uansett om man går inn i forretningen som kunde, leverandør, rådgiver, mellommann eller annet. Kontraktsregulering er ett av flere virkemidler man har for å kontrollere og fordele den forretningsmessige risikoen. Som jurist vet man en del om hva som typisk kan gå galt i en leveranse, og man vet en del om hvordan slike situasjoner kan håndteres.

Risiko kan splittes opp i to hovedkomponenter. For det første er det et spørsmål om sannsynlighet for at feil vil oppstå. Denne risikokomponenten kan i liten grad kontrolleres gjennom kontrakt, utover å sørge for en klar spesifikasjon av ytelsen. En kontrakt kan ikke gardere kunden mot et dårlig produkt, en overoptimistisk prosjektplan eller en useriøs leverandør, uansett hvor god kontrakten måtte være. Men en god kontrakt kan gi mekanismer for å identifisere mulige problemer tidligst mulig og prosedyrer for å møte problemene, slik at man kan hindre at de får alt for store konsekvenser. En god kontrakt kan videre bidra til å legge et oppfyllelsespress på en motvillig kontraktsmotpart som kan, men som er lite villig til å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser.

Den andre risikokomponenten er konsekvenser av de feil som måtte oppstå. Hvilke konsekvenser feil skal få for partene kan i stor grad reguleres gjennom kontrakter. Selv om kontrakten ikke i seg selv reduserer den totale risiko i prosjektet, er den et viktig verktøy for risikofordeling mellom de ulike aktørene i et prosjekt.

Man kan jevnlig lese om havarerte IT-prosjekter. Prosjektene har tatt lengre tid enn forutsatt, det er store kostnadsoverskridelser, og kanskje har man heller ikke fått det sluttresultat som man hadde tatt sikte på. Feilen her ligger i prosjektene, ikke i kontraktene. Kontrakten har fungert etter forutsetningene dersom den har gjort det mulig å håndtere de problemer som har oppstått uten at man ender i full konflikt, og uten at en av partene blir fullstendig overkjørt. Men vissheten om at alt for mange prosjekter ender på denne måten, gjør at man være må påpasselig ved kontraktsinngåelsen og ikke la seg forføre av optimistiske leverandører og av kunder som gjerne vil være først med det første og ha noe som er bedre enn alle andre har.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 4. Kontrakter og kontraktsbrukNext page: Kontraktsslutning Next page:

Next page: Kontraktsslutning Next page:

Previous page: Previous page: Kap 4. Kontrakter og kontraktsbruk