Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettskildesituasjonen

Next page:
Previous page: Noen særtrekk ved IT-kontrakter Next page: Kap-3 Kort om anskaffelsesprosessen

Hvis man holder seg spesifikt til IT-kontrakter, er rettskildebildet begrenset. Da vil det stort sett dreie seg om et begrenset antall underretts- og voldgiftsavgjørelser, hvorav svært få er publisert i de vanlige domssamlinger.(16) Overdragelse av opphavsrettslige beføyelser er et stykke på vei regulert i åvl §§ 39g??39i. I tillegg kommer de kontrakter som benyttes. Men man må søke bredere enn dette.

For det første vil kjøpsloven gjelde for en stor del av kontraktene. Videre vil man måtte basere seg på den alminnelige kontraktsrett og de prinsipper som der er utviklet. Eksempelvis vil ikke prinsippene for tolking av kontrakter være annerledes her enn på andre kontraktsområder.

Når det gjelder de prinsipielle utgangspunkter som ikke følger av lov, må man ta utgangspunkt i den nokså rikholdige rettspraksis og andre rettskilder som finnes innen kontraktsretten. Om man ser bort fra den konkrete mangelsvurderingen, spiller det som regel liten rolle hva slags leveranse den aktuelle saken faktisk gjaldt. Men den praksis som finnes i tilknytning til IT-kontrakter kan vise hvordan disse prinsipper faktisk har blitt anvendt for slike leveranser.

Kontraktspraksis varierer. Dette skyldes i stor grad at markedet er ungt og at det utvikler og endrer seg meget raskt. Men en forklaring ligger også i at leverandørene har nærmet seg dette markedet fra forskjellige utgangspunkter, og har tatt med seg ulike bransjekulturer. Noen leverandører har sin bakgrunn i levering av kontorutstyr, og har hatt med seg en kontraktstradisjon fra denne bransjen. Andre har utviklet seg fra elektronikkindustrien, som har en helt annen kontraktstradisjon. Enkelte store revisjons- og bedriftsrådgivningsselskaper har blitt betydelige aktører når det gjelder konsulenttjenester og programutvikling. Og mange leverandører har ikke noen tradisjon utover IT-bransjens relativt korte og turbulente historie. Statens standardavtaler har nok vært retningsgivende i utviklingen og har blitt et sentralt referansepunkt for denne type kontrakter. Men de har ikke en slik posisjon at de kan sies å gi uttrykk for en kontraktspraksis som får betydning også når disse kontraktene ikke er benyttet.(17)

Christophersen og Føyen hevdet allerede i 1981 (da deres bok kom ut) at det var vel innarbeidede kutymer i edb-bransjen.(18) I følge dem er det stort sett kutymer som begrenser leverandørenes ansvar. Dette er jeg ikke enig i, og rettspraksis gir heller ikke dekning for et slikt synspunkt. I rettspraksis har man generelt vært lite villig til å akseptere kutymer som reduserer en parts rettigheter, mens man har vært mer villig til å akseptere kutymer ved forståelse av bransjeuttrykk, vurderinger av «god skikk» standarder som f.eks. undersøkelsesplikt, m.v.(19) Vel er det visse løsninger som er vanlig i kontraktspraksis, men dette kan ikke være tilstrekkelig til å hevde at det er kutymer som innebærer at disse legges til grunn også der man ikke har avtalt slike løsninger. Selv de løsninger som er valgt i så utbredte «agreed» kontrakter som entreprisekontrakten NS 3430 og dens forløper NS 3401 anses ikke for kutyme innenfor sin bransje, slik at kontraktens løsningene ikke kommer til anvendelse når kontraktene ikke er benyttet.(20)

At noe er «vanlig» kan neppe ha større betydning enn at den som krever «vanlige bransjevilkår» vil stå sterkere i forhandlinger enn den som krever mer enn dette. I Rt 1990 s. 607 Saga Data avviste Høyesterett at det var spesielle forhold i databransjen som tilsa at det ble stilt andre krav til lojalitet i arbeidsforhold enn hva som ellers gjelder. Selv om saken gjaldt en annen type rettsforhold, gir den en viss støtte for å si at det ikke er noen bransjepraksis som tilsier andre løsninger enn det som gjelder generelt.

Det finnes noe litteratur om IT-kontrakter. I Norge har det ikke kommet noen samlede fremstillinger siden begynnelsen av 80-tallet, da vi fikk Jørgen Bull Edb-kontrakter, og Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen Edb-anskaffelser. Det har også kommet enkelte studier av avgrensede emner, først og fremst i form av studentavhandlinger ved Institutt for rettsinformatikk, som er utgitt i skriftserien CompLex. Nordisk årbok i rettsinformatikk (N?R), som har kommet ut siden 1984, inneholder også en del artikler om IT-kontrakter. Av andre nordiske fremstillinger er det særlig grunn til å nevne Jacob Nørager-Nielsen Edb-kontrakterfra 1987. Kontraktsansvar behandles i Mads Bryde Andersen Edb og ansvar. I Danmark har det også kommet noen lærebøker med mer begrenset ambisjonsnivå. Av svensk litteratur er det særlig grunn til å nevne Raoul Smitt m.fl. Databranschens standardavtal, som er en praktisk håndbok skrevet som en kommentar til 5 svenske standardkontrakter.

Det ligger også i mitt perspektiv at jeg mener man i stor grad kan bygge på alminnelig kontraktsrett og på andre kontraktsområder, først og fremst kjøp og entreprise. Dermed eksploderer nærmest kildetilfanget. For dette henviser jeg først og fremst til domsregister og litteraturliste. Men fremstillinger av alminnelig kontraktsrett, i tillegg til den tradisjonelle obligasjons- og avtalerett, vil nødvendigvis bli sentrale. Dette gjelder særlig Kai Krüger Norsk kontraktsrett og Erling Selvig Kontraktsretten i Knophs oversikt, Mads H. Andenæs Kontraktsvilkår, Kjetil Krokeides tre artikler i TfR 1977, 1979 og 1982, samt Viggo Hagstrøms mange fragmenter og artikler. Av litteratur fra andre kontraktsområder vil jeg i denne sammenheng fremheve Knut Kaasens kommentar til NF 92. Fra utsiden ser den ut som en grundig kommentar til en omfattende kontrakt, noe den også er. Men Knut Kaasen kombinerer praktiske kommentarer med prinsipielle drøftelser på en måte som gjør at boken bør være av interesse for alle som vil se nærmere på kontraktsregulering av komplekse leveranser.

Da jeg fikk tilsendt Knut Kaasens kommentar til NF 92, satte jeg den i bokhylla i trygg forvissning om det nok kunne være aktuelt å bruke den som oppslagsbok, men at jeg aldri ville komme til å lese den. En 800 siders kommentar til en kontrakt man vanligvis ikke arbeider med er ikke en type bok man leser fra perm til perm. Men etter å ha brukt den en del ganger som oppslagsbok, endte det med at jeg leste hele, og med stort utbytte. Jeg har fortsatt ingen alvorlige planer om å gå løs på petroleumskontraktene, men jeg har lært mye om kontrakter og praktisk kontraktsrett av denne fremstillingen.

I forhold til de spørsmål man møter ved systemutvikling har jeg også funnet mange relevante drøftelser i Per Brunsvig: Konstruksjonsansvar ved bygging av skip.

Jeg har også valgt å ta med henvisninger til dansk underrettspraksis, som er samlet i de tre samlingene Edb-retlige afgørelser. Dansk underrettspraksis har liten eller ingen vekt som rettskilde i forhold til norsk rett. Men denne praksis gir en rekke eksempler på hvilke konflikter som kan oppstå, og på hvordan en domstol han vurdert konfliktene.

Knut Kaasens bok har kommet i ny utgave siden jeg skrev dette. Men det er minst like mye grunn til å anbefale den nye utgaven


Petroleumskontrakter


More >>
Forfatter: Knut Kaasen
Med kommentar til NF 05 og NTK 05

Avtalte standardkontrakter har lenge vært brukt som grunnlag for bygge- og installasjonskontrakter i norsk petroleumsvirksomhet. Denne boka gir en grundig redegjørelse for sentrale elementer i slike kontraktsvilkår, bl.a. reglene om fremdrift, kontraktsbrudd og endringer. De siste versjonene av standardkontraktene - NF 05 og NTK 05 - kommenteres utførlig i et praktisk perspektiv, og settes inn i en alminnelig kontraktsrettslig sammenheng. Boka henvender seg til jurister, kontraktsadministratorer, studenter, og andre som jobber med komplekse, dynamiske tilvirkningskontrakter. Har liste over forkortelser, stikkordregister og litteraturliste.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 910 pages RefNr: 9788215008219
Medium: Book (hardcover)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Noen særtrekk ved IT-kontrakterNext page: Kap-3 Kort om anskaffelsesprosessen Next page:

Next page: Kap-3 Kort om anskaffelsesprosessen Next page:

Previous page: Previous page: Noen særtrekk ved IT-kontrakter