For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning - generelle kommentarer

Next page:
Previous page: Høst 2007 Oppgavetekst Next page: Spørsmål 1

Denne type tester om man kan anvende jusen på et konkret tilfelle. Man skal formulere en problemstilling, anføre hvilke faktiske forhold som er relevante, anføre det rettslige grunnlaget og drøfte om vilkårene i den aktuelle rettsregelen kan anvendes på det foreliggende tilfellet. Etter drøftelsen skal man ende i en konklusjon, og konklusjonen skla være klar. Man kan her tenke seg rollen som dommer: En dommer må alltid avgjøre en sak, uansett hvor vanskelig og uklar den måtte være. En dommer kan aldri kaste kortene og gi opp. Konklusjonen skal være klar. Enten er bruken tillatt eller så er den ikke det, enten har man krav på erstatning, eller så har man ikke det, osv. Uansett hvor vanskelig det har vært å komme fram til avgjørelsen, så skal konklusjonen være klar. Partene skal få et klart svar på hvem som har fått medhold og hvem som ikke har fått det.

Det er likevel måten man kommer fram til svaret på som er viktig, ikke svaret i seg selv.  

Man kan lese mer om selve oppgavetypen i min bok om  ? løse juridiske oppgaver - en bok som er tilgjengelig på nettet. Del II handler om denne oppgavetypen. Boken er skrevet for juridiske studenter, og kravene er nok noe høyere for disse. Men oppgavetypen er den samme.

Man skal ta med det som er nødvendig for å begrunne konklusjonen, men heller ikke mer. Disse oppgavene er ikke stedet hvor man skal vise "se hvor mye jeg kan". Evnen til å se hva som ikke er relevant kan være like viktig som evnene til å se det relevante.

Oppgaven handler denne gangen om to saker fra virkeligheten, slik de var gjengitt i mediene i ukene før eksamen. For den som måtte være interesser, så har jeg skrevet en liten kommentar til Ole John Aandals bruk av bildene.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: Spørsmål 1 Next page:

Previous page: Previous page: Høst 2007 Oppgavetekst