For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

1.2 Hvorfor opphavsrett?

Next page:
Previous page: 1. Innledning Next page: 1.3 Modeller for utnyttelse av informasjon

1.2 Hvorfor opphavsrett?

Opphavsretten gir rådighet over det man selv har skapt. Opphavsmannen skal kunne bestemme hvorvidt et verk skal offentliggjøres og utgis eller ikke. Hvis opphavsmannen mener at verket ikke er godt nok, at det er for personlig eller av andre grunner ikke ønsker at det skal offentliggjøres, da har ingen andre rett til å gjøre dette.

Opphavsmannen skal også kunne bestemme hvordan et verk eventuelt skal offentliggjøres, hvem som skal utgi det, om det skal være gratis tilgjengelig eller tilgjengelig mot vederlag osv. Man skal kunne høste fruktene av egen innsats. Motstykket til dette er at man ikke skal kunne snylte på andres innsats.

Siden opphavsrett ofte fremstilles som noe som hindrer utnyttelse, som gjør at man må betale, osv, er det grunn til å understreke følgende: Opphavsretten er ikke til hinder for at verk stilles til disposisjon gratis og at man tillater andre å utnytte det akkurat som de måtte ønske. Men det er opphavsmannen som avgjør om så skal skje. Man kan ikke gjøre andres verk tilgjengelig. Og man har ikke - det er fristende å legge til selvfølgelig - noe krav på å kunne forsyne seg fritt av det andre har skapt.

Muligheten til å utnytte opphavsretten slik at man får et økonomisk vederlag kan gi et incitament til å gjøre verket tilgjengelig. ?konomisk godtgjørelse er også en forutsetning for at man skal kunne bruke sin tid på skapende virksomhet i stedet for annet inntektsgivende arbeid.

Man skal ikke kunne frata noen æren for det verk de har skapt og man skal ikke kunne "tukle med" andres verk. Retten til å bli navngitt og til respekt for verket og dets opphavsmann utgjør de såkalte ideelle rettigheter.

Opphavsretten gir en enerett. Som nevnt ovenfor i avsnitt 1.1 anses allmennhetens mulighet til å utnytte verket (når det er offentliggjort og eventuelt utgitt) som like viktig som opphavsmannens enerett.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 1. Innledning