For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

4.8 Plagiat og forskningsetikk

Next page:
Previous page: 4.7 Bearbeidelser og avledede verk Next page: 5. En foreløpig oppsummering

4.8 Plagiat og forskningsetikk

I de forskningsetiske reglene for "Samfunnsvitenskap, juss og humaniora" er det en bestemmelse om plagiat i artikkel 28. Disse reglene er ikke utformet med utgangspunkt i en opphavsrettslig plagiatvurdering. I ingressen heter det:

"Plagiat av andres tekst, materiale, ideer og forskningsresultater er uakseptabelt og innebærer et alvorlig brudd på etiske standarder."

Ideer og forskningsresultater er fri. Det er følgelig kun hvis man plagierer andres tekst at det kan foreligge et plagiat i opphavsrettslig forstand.

I andre avsnitt etter ingressen heter det:

"Plagiat kan imidlertid også ta andre og mer raffinerte former, og gjelde avgrensede resultater, ideer, hypoteser, begreper, teorier, tolkninger, design m.m. Det å henvise til et annet arbeid tidlig i ens egen tekst, og deretter gjøre omfattende bruk av det uten videre henvisninger, er også plagiat."

Ideer, hypoteser, begreper, teorier, tolkninger og (prosjekt)design er uten vern etter opphavsretten. Det er derfor ikke plagiat i opphavsrettslig forstand om man bygger på andres ideer, hypoteser, begreper osv. Forskningsetikk og opphavsrett ivaretar ulike interesser. Det kan være forskningsetisk uakseptabelt at man baserer seg på andres resultater m.m. uten at kilden oppgis, men dette vil ikke være en opphavsrettskrenkelse. Jeg minner igjen om at opphavsretten verner utforming og presentasjon, ikke innhold. Men det er uheldig at de forskningsetiske komiteer har valgt å bruke en betegnelse som særlig assosieres med opphavsrettsbrudd i en sammenheng som dette.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 5. En foreløpig oppsummering Next page:

Previous page: Previous page: 4.7 Bearbeidelser og avledede verk