For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

5. En foreløpig oppsummering

Next page:
Previous page: 4.8 Plagiat og forskningsetikk Next page: 6. Hvem har opphavsrett?

5 En foreløpig oppsummering

Når man vurderer å utnytte noe som andre har frembrakt må man først spørre om denne frembringelsen er et opphavsrettslig vernet verk. Hvis det ikke er et opphavsrettlig vernet verk kan frembringelsen likevel være vernet etter andre regler, men opphavsretten er i alle fall ikke aktuell.

Hvis det er et opphavsrettslig vernet verk må man spørre om bruken vil innebære en eksemplarfremstilling og/eller en tilgjengeliggjøring for allmennheten. Svarer man ja på minst ett av disse spørsmålene må man enten ha samtykke fra opphavsmannen, eller man må finne hjemmel for sin bruk i de såkalte lånereglene i åndsverksloven kapittel 2.

Svarer man nei på disse to spørsmålene vil bruken ikke være opphavsrettslig relevant, og faller utenfor opphavsmannens enerett. Det må imidlertid legges til at medvirkning til andres opphavsrettskrenkelse er like ulovlig som den krenkelse man medvirker til. Man må derfor se hele handlingsforløpet under ett når man skal vurdere om det er lovlig eller ikke. Man kan ikke isolere enkeltelementer og hevde at disse isolert sett ikke innebærer en krenkelse.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 6. Hvem har opphavsrett? Next page:

Previous page: Previous page: 4.8 Plagiat og forskningsetikk