Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Previous page:

Pengekravsrett: Del 5-Oppjør av pengekrav - del 1

Next page:
Previous page: Pengekravsrett: Del 4-Sikring av pengekrav Next page: Pengekravsrett: Del 6 - Oppgjørstransaksjonen

Dette avsnittet er også delvis en tur ut i pengekravsrettens omkringliggende områder.

Del 5-1 Hva skal betales?
Del 5-2 Fall i pengeverdien - innledning
Del 5-3 Fall i pengeverdiene - plenumsdommene fra 1988
Del 5-4 Plenumsdommene - noen rettskildespørsmål

For oppgaver du kan arbeide med, gå til følgende temaer:

Ytelsen - beløp

Ytelsen - valuta

Abonnement på tjenesten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

PowerPoint Viewer

Jeg er ikke helt sikker på om slide-show formatet til PowerPoint krever PowerPoint installert eller om det kjører alene. Hvis du ikke har PowerPoint installert og har problemer med å se PowerPoint filer, da kan du laste ned en gratis PowerPoint viewer fra Microsoft. Det er kommen en service pack som du også bør laste ned og installere.

Last ned PowerPoint viewer 2007

Last ned Service Pack 1.

Noen bøker om Pengekravsrett


More >>
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett
Boka tar for seg sentrale emner i faget pengekravsrett, med vekt på rentespørsmål. Andre emner som behandles er cesjonslren, samskyld og regress, motregning m.m. Pengekrav i forbrukerforhold har fått et eget kapittel i boka. Med stikkordregister.
RefNr: 9788275130257
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Foreldelse av fordringer
Boken er en utvidet kommentarutgave. Første del behandler foreldelse av fordringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle spørsmå l. I andre del gis utførlige kommentarer til loven med henvisninger til forarbeider, teori og rettspraksis. I tredje del kommenteres viktige spesialbestemmeler i andre lover. Med litteraturliste, oversikt over forarbeider, lov-, rettsavgjørelses- og stikkordregister. Boken er først og fremst beregnet på praktiserende jurister.
RefNr: 9788202242046
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Obligasjonsrett
Boka omhandler forpliktelsers innhold, endring, opphør, samt virkningen av at forpliktelser ikke er blitt oppfylt på riktig måte. Både realforpliktelser og pengeforpliktelser behandles.

Boka benyttes som hovedlitteratur i obligasjonsrett ved 3. avd. jus, Universitetet i Oslo.

RefNr: 9788251840231
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Pengekravsrett.