For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

7. Opphavsrett i ansettelsesforhold

Next page:
Previous page: 6.3 Opphavsrett og vitenskapelig medforfatterskap Next page: 7.2 Datamaskinprogrammer

7 Opphavsrett i ansettelsesforhold

7.1 Hovedregel

Opphavsretten oppstår alltid hos den eller de som yter den skapende innsats. Det å ansette skapende mennesker er ikke i seg selv en skapende virksomhet. Hvis en arbeidergiver skal ha noen form for opphavsrett må denne retten overdras fra de ansatte til arbeidsgiver.

Overdragelse av opphavsrett i ansettelsesforhold er ikke lovregulert, bortsett fra for datamaskinprogrammer. Hovedregelen er uttrykt slik av Ragnar Knoph:

"Opphavsretten går over til arbeidsgiver i den grad det er nødvendig og rimelig for at ansettelsesforholdet skal nå sitt formål."

Hovedregelen er at arbeidsgiver får opphavsrettelige beføyelser, altså en lisens (se avsnitt 11) til å utnytte verk skapt av arbeidstaker, i det omfang som er nødvendig. Arbeidsgiver får vanligvis ikke overdratt hele opphavsretten.

Et første vilkår for at opphavsrett skal gå over er at det å frembringe opphavsrettslig vernede verk er en del av den ansattes arbeidsoppgaver. Skoleeksemplet er ansatte journalister. Som vitenskapelig ansatte hører det til våre oppgaver å drive forskning og publisere våre forskningsresultater. Slik publisering vil vanligvis skje i form av artikler eller bøker. Undervisning vil også innebære at man skaper opphavsrettslig vernede, i alle fall i form av muntlige "foredrag". Men også undervisningsmateriale vil gjerne være opphavsrettslig vernet.

Men universiteter og høgskoler har til nå ikke drevet en virksomhet som regulært forutsetter at institusjonen får overdratt opphavsrettslige beføyelser. Man har ikke drevet forlag. Derfor har institusjonene til nå ikke fått overdratt opphavsrett. I instituttsektoren kan bildet være et annet, men det er langt fra entydig.

Når det gjelder interne utredninger og andre administrative dokumenter står i en annen stilling. En del av dette, også eksamensoppgaver, vil uansett være unntatt fra opphavsrett etter åvl § 9, se avsnitt 3.

Se også mine artikler Hvem har opphavsrett? og Opphavsrett i oppdragsforhold.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 7.2 Datamaskinprogrammer Next page: