For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.5.2 Fremføring av verk

Next page:
Previous page: 9.5.1 Fremstilling av eksemplar Next page: 9.6 Bruk i andre sammenhenger

9.5.2 Fremføring av verk

9.5.2.1 Hovedregel

Hovedregelen er at offentliggjort verk kan fremføres i forbindelse med undervisning, se åvl § 21. Fremføring betyr i opphavsrettslig forstand en levende fremføring og presentasjon av et verk ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Når noe presenteres på en skjerm ved hjelp av en projektor er det en fremføring, ikke en visning. I opphavsrettslig forstand fremføres en film, den vises ikke. Videre omfatter fremføring "kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket", se åvl § 2, tredje ledd. Den siste formuleringen omfatter i praksis tilgjengeliggjøring via Internett. Utgangspunktet blir da at man for undervisningsformål kan gjøre verk tilgjengelig via Internett, med unntak av film og scenisk fremføring av sceneverk, samt at adgangen til å gjøre databaser tilgjengelig er begrenset. Det er ingen unntak for så vidt gjelder tekst eller lydopptak. Dette er nok en utilsiktet konsekvens av at tilgjengeliggjøring på denne måten er definert som fremføring.

I praksis vil man imidlertid måtte ha et eksemplar av et verk for å kunne gjøre det tilgjengelig via Internett. Hvis man har et eksemplar som kan gjøres tilgjengelig vil man i utgangspunktet kunne gjøre dette tilgjengelig via Internett. Det er for eksempel mulig å gjøre en CD tilgjengelig via Internett ved at den settes i en CD-spiller som kan nås via Internett, men særlig praktisk er det ikke. Vanligvis vil man fremstille et eksemplar til dette formålet, og § 21 hjemler ikke en slik rett til eksemplarfremstilling.

Eksemplarfremstilling til undrevisningsbruk forutsetter som hovedregel avtalelisens, se avsnitt 9.5.1.4. Kopinor har i sine avtaler åpnet for at verk innenfor deres avtaleområde (bøker, artikler m.m.) kan gjøres tilgjengelig gjennom lukkede læringssystemer som Fronter og tilsvarende. Men avtalen hjemler ikke at eksemplarene gjøres åpent tilgjengelige via Internett.

Hvis et verk, med opphavsmannens samtykke, er gjort tilgjengelig for fri nedlasting via Internett vil det innebære at man får en rett til å fremstille et eksemplar av verket. Denne retten bygger på et samtykke fra den som har gjort verket tilgjengelig, enten eksplisitt eller implisitt. Dersom det er satt vilkår for bruken av eksemplar fremstilt på denne måten, for eksempel at det bare kan brukes privat, da vil denne begrensningen måtte respekteres. Men dersom det ikke er satt noen slike vil eksemplarer fremstilt på denne måten kunne utnyttes på lik linje med andre lovlig ervervede eksemplarer. Praktisk viktig i denne sammenheng er podkasts. Blant andre NRK gjør i stor grad sine programmer, både for radio og TV, tilgjengelig for nedlasting som podkast. NRK skriver følgende om bruk av podkasts:

" Advarsel

Alle programmer som ligger til nedlasting her er beskyttet av opphavsrettsloven. De er kun til privat bruk."

9.5.2.2 Unntak: Film, scenisk fremføring av sceneverkt og databaser

Det er noen viktige unntak fra denne regelen. For det første gjelder regelen ikke for filmverk. Dermed blir det spørsmål om i hvilken utstrekning filmverk etter andre regler kan fremføres i en undervisningssituasjon.

Film kan siteres i medhold av sitatregelen i åvl § 22. Dette betyr at man kan bruke filmklipp i tilknytning til det som sies i undervisningen. Dette vil gjelde både når man diskuterer det filmklipp som fremføres, og når filmklippet brukes for å illustrere eller understreke et poeng i det som sies.

Man kan ikke uten samtykke (hvilket i praksis gjerne vil si uten at det betales vederlag) fremføre offentlig en hel eller store deler av en film i undervisningsøymed. Dette reiser spørsmålet om når en slik fremføring skal anses for offentlig. Grensen for det private er videre når det gjelder fremføring enn når det gjelder eksemplarfremstilling.

I forarbeidene er det sagt at fremføring i vanlig klasseundervisning må regnes som privat, og at man derfor kan fremføre film i en slik sammenheng. Tanken er at en klasse utgjør en gruppe som også har knyttet private bånd. Derimot er det i følge forarbeidene offentlig fremføring når dette skjer for flere klasser samtidig. Det er åpenbart at man her har tenkt på tradisjonell klasseundervisning i grunnskolen og videregående skole. Det gir liten veiledning i forhold til universitets- og høyskoleundervisning. Det synes ganske åpenbart at forelesninger, som i utgangspunktet er offentlige, vil være offentlige også i opphavsrettslig forstand. Hva som gjelder for lukket kurs- og seminarundervisning er mindre klart. Men slike grupper har holdes sammen i betydelig kortere tid enn en typisk skoleklasse, og det er derfor vanskelig å hevde at dette er privat. Dette utelukker i alle fall at man kan ha ren filmtime som del av undervisningen på universitet og høyskole.

Et aktuelt spørsmål er bruk av filmklipp fra Internett i form av nett-TV m.m. Dette kan i noen grad bli ansett som sitat. Men utover dette må eventuell bruk baseres på et implisitt samtykke basert på at den som selv har valgt å gjøre dette fritt tilgjengelig for alle også vil ha tillatt at dette benyttes til undervisning. Man kan nok relativt trygt gå ut fra at for eksempel NRK og nettaviser som også gjøre tilgjengelig videoklipp også gjennom dette har samtykket til at dette brukes i undervisning. Men brukes klipp fra YouTube og tilsvarende tjenester kan mye være gjort tilgjenglig uten opphavsmannens samtykke. Har opphavsmannen ikke samtykket i selve tilgjengeliggjøringen kan man heller ikke tolke inn noe samtykke til at dette skal kunne brukes i undervisning.

Det gjelder videre et unntak for scenisk fremføring av sceneverk. I dette ligger for det første at verket må være skapt for scenen, for eksempel et teaterstykke. En roman eller en novelle er ikke et sceneverk slik at man kan dramatisere og fremføre disse i undervisning. For det annet må det være en scenisk fremføring, hvilket vil si i en dramatisert form med kostymer osv. Man kan fremføre sanger fra en musikal i et konsertprogram, da dette ikke vil være en scenisk fremføring.

Det siste unntaket gjelder fremføring av databaser i ervervsmessig undervisning. I tradisjonell undervisning vil dette neppe ha stor betydning. Men ved nettbasert undervisning kan det være spørsmål om i hvilken grad man kan gi tilgang til databaser.

Databaser kan ikke fremføres i undervisning som skjer i ervervsøymed. Ervervsøyemed betyr her at undervisningen tilbys for at man skal tjene penger på virksomheten. At man tar betalt for å dekke kostnadene uten noe mål om å tjene penger, regnes i denne sammenhengen ikke som ervervsmessig undervisning.

Det er det enkelte undervisningstilbud og ikke institusjonens formål som er avgjørende for om undervisning skal regnes som ervervsmessig eller ikke. Hvis et universitet eller en høyskole tilbyr videre- og etterutdanning i tillegg til ordinær undervisning vil slik etter- og videreutdanning anses som ervervsmessig dersom institusjonen søker å drive denne virksomheten med overskudd.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.6 Bruk i andre sammenhenger Next page:

Previous page: Previous page: 9.5.1 Fremstilling av eksemplar