For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

6.3 Opphavsrett og vitenskapelig medforfatterskap

Next page:
Previous page: 6.2 Sammensatte verk og fellesverk Next page: 7. Opphavsrett i ansettelsesforhold

6.3 Opphavsrett og vitenskapelig medforfatterskap

Opphavsretten verner bare utformingen, ikke innholdet. Den kunnskap som presenteres f.eks. i en artikkel er ikke vernet, selv om det virkelig er ny kunnskap som presenteres.

Ved vitenskapelig publisering er det vanlig at mange av de som har deltatt i et prosjekt står som medforfattere av en artikkel hvor resultatene presenteres, selv om de ikke har vært med på å skrive selve artikkelen. Det er selvfølgelig gode grunner til at de som har bidratt til å fremskaffe kunnskapen krediteres for sin forskningsinnsats. Men de er likevel ikke opphavsmenn til artikkelen. Kun de som har bidratt til selve utformingen av artikkelen vil ha opphavsrett.

I pkt 8 i Retningslinjer for naturvitenskapelig og teknologisk forskning heter det:

Rettmessig forfatterskap oppfattes som definert ved tre kriterier :

a) Alle skal ha gitt et betydelig direkte akademisk bidrag til i det minste to av de fire komponenter i et typisk forskningsprosjekt: i. Konsept eller design ii. Datainnsamling og bearbeidelse av data iii. Analyse og tolkning av data iv. Skriftlig utforming av substansielle deler av arbeidet

b) For det andre skal alle kritisk ha gjennomgått ulike utkast og godkjenne den siste versjonen.

c) For det tredje skal alle være i stand til å forsvare arbeidet i sin helhet (om enn ikke nødvendigvis alle tekniske detaljer).

Det bare skriftlig utforming av substansielle deler av arbeidet som kvalifiserer til opphavsrettslig vern. De andre har uten tvil bidratt prosjektet på en slik måte at de bør krediteres. Forskningens mål er å frembringe ny kunnskap, ikke å presentere den på en original måte. Men kunnskap er ikke opphavsrettslig vernet, og følgelig gir det å bidra til å frembringe kunnskap ikke opphavsrettslig vern. Kun utforming av artikkelen betyr noe i den sammenhengen.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 7. Opphavsrett i ansettelsesforhold Next page:

Previous page: Previous page: 6.2 Sammensatte verk og fellesverk