For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Litteratur - pensum

Next page:
Previous page: Spørsmål 7 Next page: Oppgaveskriving

RINF 1200 - Litteratur / Pensum

Torvund, Olav: Opphavsrett - en introduksjon (bare tilgjengelig på nett)

Ot.prp. nr. 46 Om endringer i lov om Opphavsrett m.m., 2004-2005. Kulturdepartementet. Pkt.2, side 5-14 og Pkt. 3.5 side 109-132. Se nettside.

Torvund, Olav: Opphavsrett til offentlig informasjon, Se nettside.

Torvund, Olav: Hvem har opphavsrett, Se nettside.

Torvund, Olav: Opphavsrett til datamaskinprogrammer utviklet i vertikalt samarbeid, se nettside.

Rognstad, Ole Andreas: "Fragmenter til en lærebok i opphavsrett" (Institutt for privatretts stensilserie 165/2004) følgende utdrag:

Del I ?Innledning? (s 1-15). Del II ??ndsverksbeskyttelsen? kap 6 (s 16-32) (untatt pkt 6.3.2) Kap 7 ?Opphavsrettens subjekter? (s 47-61) Kap 8 ?Rekkevidden av åndsverkbeskyttelsen? (s 62-75) Kap 9 ?Opphavsmannens råderett? (s 76-101)

Jon Bing: Ansvar for ytringer på nett (Oslo 2008), avsnitt 3.9, kapittel 4 og 11 (s. 67-111, 241-248).

Rieber-Mohn, Thomas: Rettighetsklarering og forvaltningsorganisasjoner, Se nettside.

Olav Torvund: Enerett til lenking - en keiser uten klær? Artikkelen kommer i NIR 5/2008. En foreløpig utgave er tilgjengelig i Fronter for studenter som følger faget.

Next page: Oppgaveskriving Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 7