For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 7

Next page:
Previous page: Spørsmål 6 Next page: Litteratur - pensum

Spørsmål 7: Om Lars Holm hadde lov til å kopiere den DVDen som Peder ?s hadde fått.

Etter at man har løst spørsmål 6 er dette relativt enkelt.

Selv om det ikke er opplyst noen detaljer rundt dette må vi kunne legge til grunn at Lars Holm fremstiller et eksemplar til privat bruk. Men dersom Marte Kirkerud ikke hadde rett til å fremstille DVDene, da er Peder ?s' DVD ulovlig fremstilt. Følgelig har ikke Lars Holm lovlig kopieringsgrunnlag og han har ikke lov til å kopiere DVDen, heller ikke til privat bruk.

Dersom Marte Kirkerud har fremstilt et verk må vi også vurdere kopieringen i forhold til Martes verk. Hun kan ha fremstilt et verk selv om dette krenker andres rettigheter. Om det er et bearbeidelse av TV-episoder eller et samleverk (eller begge deler) er i denne sammenhengen uten betydning.

Man kan bare fremstille eksemplar av offentliggjort verk til privat bruk. Martes verk er ikke offentliggjort, da det forutsetter at verket er gjort tilgjengelig for allmennheten, se åvl § 8. Følgelig kan Lars Holm ikke kopiere dette uten samtykke.

Man kan gå litt videre, men da går man lenger enn vi med noen rimelighet kan vente at studenter på Digitale medier vil gjøre.

I åvl § 54 annet ledd står det:

 

"Ved overtredelse av bestemmelsen i § 12 fjerde ledd, gjelder første ledd i paragrafen her likevel bare dersom handlingen er forsettlig."

Nå skal ikke jeg gå inn i en diskusjon av hvorvidt Lars Holm har opptrådt forsettlig i forhold til at Peder ?s' DVD er ulovlig fremstilt. Det er i det minste ikke åpenbart at så er tilfelle.

Etter åvl § 56 trejde ledd kan rettighetshaver ikke kreve at ulovlig fremstilt eksemplar inndras eller ødelegges "overfor den som i god tro har ervervet eksemplar av verket til privat bruk". Men eksemplarfremstilling til privat bruk er neppe "erverv". Man kan nok også sette et spørsmålstegn om den gode tro. Men disse spørmsålen går jeg ikke nærmere inn på.

Next page: Litteratur - pensum Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 6