For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 5

Next page:
Previous page: Spørsmål 4b Next page: Spørsmål 6

Spørsmål 5: Hvordan skal en eventuell erstatning beregnes?

Her forutsettes det at RHCP kan kreve erstatning. Den aktuelle lovbestemmelsen er åvl § 55.

Da jeg leste besvarelsene av denne oppgaven ble jeg minnet om at studenter på Digitale medier ikke er jusstudenter. Studenter på Digitale medier har ikke noen forhold til "alminnelige erstatningsregler", og kjenner nok heller ikke begrepet "oppreisning" - i alle fall ikke slik det brukes i denne sammenhengen.

Allminnelige erstatningsregler betyr de generelle erstatningsregler. Siden vi ikke kan regne med at disse er kjent, skal jeg si noe veldig kort om disse. Men det er ikke noe vi ville kreve at man skulle kunne til eksamen i RINF 1200.

Et grunleggende prinsipp i norsk erstatningsrett er at man bare får erstattet et økonomisk tap. Så hvis RHCP skulle ha kunnet få erstatning som følge av navnebruke i TV-serien måtte de ha kunnet dokumentere et økonomisk tap. Jeg har i alle fall veldig vanskelig for å tenke meg at RHCP som følge av TV-serien vil selge færre plater eller trekke flere færre folk til sine konserter. Hvis TV-serien har noen effekt i forhold til dette, så vil min gjetning være at de heller sleger flere plater som følge av den oppmerksomhet som TV-serien gir. Men jeg kjenner ikke realitetene godt nok til at jeg kan si noe sikkert om dette.

Det er bare økonomisk tap som står i årsakssammenheng med den skadegjørende handling som man kan kreve erstattet. Et eventuelt tap må være forårsaket av at navnet "Californication" ble brukt på TV-serien. Eventuelle andre tap kan man ikke kreve erstattet.

Hvis retten er krenket forsettlig eller grovt uaktsomt, kan man også få oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. Det er krenkelsen og ikke skaden som må ha vært foretatt forsettlig eller grovt uaktsomt. Det kunne ha vært sagt mye om dette, men det skal jeg ikke gjøre. Veldig enkelt kan man si at dersom man vet at man krenker noens opphavsrett så er krenkelsen forsettlig. Så kan det legges til at det er kunnskap om de faktiske forhold og ikke jusen som er avgjørende. Rettsvillfarelse fritar ikke for ansvar. Om man vet at man fremstiller eksemplar av et verk og gjør det tilggjenglig for allmennheten uten samtykke, så fritas man ikke for ansvar selv om man ikke visste at det var ulovlig.

Om vi velger et litt annet eksempel som illustrasjon, så vil nok den som gjør f.eks. RHCPs musikk eller episoder fra TV-serien tilgjengelig gjennom et "fildelingssystem", så vil det være forsettlig og man ville ikke slippe unna med å si at man trodde det var lov. Men det kan nok hende at de som laster ned via Bit-Torrent ikke er klar over at den som laster ned også alltid deler ut, slik at det bare vil være nedlasting og ikke tilgjengeliggjøringen som i et slikt tilfelle vil være forsettlig.

Next page: Spørsmål 6 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 4b