For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 6

Next page:
Previous page: Spørsmål 5 Next page: Høst 2007 Oppgavetekst

Spørsmål 5

Spørsmålet lyder:

Lillevikposten mente at de hadde rettighetene til det Peder ?s lagde som ansatt i Lillevikposten. Peder var uenig i dette, og mente at han sto fritt ti å utnytte dette som han ville. Det sto ikke noe i Peder ?s?? ansettelsesavtale om rettigheter til det Peder ?s skrev eller på annen måte lagde.

Når man skal diskutere arbeidsgivers rettigheter er det viktig at man forstår utgangspunktet for vurderingen.

Opphavsretten oppstår alltid hos den eller de personer som står for den skapende innsats. Det er disse som er de originære opphavsmenn. Hvis en arbeidsgiver (eller andre) skal ha noen form for opphavsrett, må de ha fått disse rettighetene overdratt til seg fra de originære opphavsmenn.

Opphavsrettigheter og opphavsrettslige beføyelser kan overdras, dette følger av åndsverkloven § 39. I åndsverkloven § 39a finner vi det såkalte spesialtitetsprinsippet, som sier at hvis en opphavsmann har "overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler". Dette blir i praksis forstått slik at avtaler om overdragelse av opphavsrett tolkes restriktivt i opphavsmannens favør.

Det er ikke noe krav om at en avtale som innebærer overdragelse av opphavsrett skal være eksplisitt, enn si skriftlig. Noen synes å ha trodd at rettighetene ikke kan gå over uten klar avtale når det ikke finnes en "paragraf" som sier dette. Det er feil.

Når man skal vurdere om rettighetene går over i et ansettelsesforhold, er det ulovfestede utgangspunktet at rettighetene går over i den grad det er rimelig og nødvendig for at ansettelsesforholdet skal nå sitt formål, men heller ikke mer. Noe særlig klart svar gir dette ikke.

Vi har ikke så mange holdepunkter i oppgaven. Men Peder ?s er i alle fall ikke ansatt for å skrive i eller ta bilder for Lillevikposten. Men det er likevel ikke likegyldig hva slags stilling Peder ?s har. En markedssjef har som sin oppgave å sørge for markedsføring av avisen. Da kan man stille spørsmålet om ikke en markedssjef som ser muligheten for å lage en slik julekalender bør gjøre det som et markedsføringstiltak for avisen, og ikke som noe annet som kanskje til og med kan være en konkurrent på visse områder. Dermed kan det i alle fall argumenteres for at det å sørge for at det blir laget slike tilleggsprodukter ligger innenfor markedssjefens oppgaver i dagens mediemarked.

Jeg vil ikke gi noe klart svar på dette spørsmålet. Men det er et poeng at den som har en overordnet stilling også ofte vil få sine arbeidsoppgaver videre og mindre spesifikt definert, slik at det blir lettere å hevde at alt som har en tilknytning til det bedriften driver med kan sies å ligge innenfor arbeidsoppgavene. I alle fall er det relevant hva slags stilling Peder ?s har, men lenger vil jeg ikke gå.

Noen trekker inn åndsverkloven § 39g. Det er ikke særlig skjønnsomt, når den bare gjelder datamaskinprogrammer. Selv om Peder ?s nok har brukt datamaskinprogrammer for å lage sin kalender, så er det nok ikke utvikling av datamaskinprogrammer han har drevet med.

Next page: Høst 2007 Oppgavetekst Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 5