For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 2

Next page:
Previous page: Spørsmål 1 Next page: Spørsmål 3

Spørsmål 2

Spørsmålet lyder:

Både NRK og Terje Nordby krevde at han fjernet opptakene fra ?Mytekalender?, og at Peder også slettet de opptakene han hadde gjort av programmet. Peder mente at gamle radioprogrammer fra NRK måtte være fri, og at de dessuten bare inneholdt gamle myter. (For ordens skyld: Vi er ikke kjent med at noen faktisk har brukt de aktuelle radioprogrammene på en slik måte, og heller ikke at slike krav har blitt fremmet i virkeligheten.)

a: Må Peder ?s innhente samtykke for å bruke programmene slik han har gjort? Hvem må han i tilfelle innhente samtykke fra?

b: Kan de kreve at Peder ?s også sletter sine opptak av programmet.

a: Må Peder ?s innhente samtykke for å bruke programmene slik han har gjort? Hvem må han i tilfelle innhente samtykke fra?

Programmet Mytekalender er et av de mest populære programmene på NRK P2. Terje Nordby forteller om myter knyttet til den aktuelle dagen. Terje Nordby beskriver myter slik:

"Myter er kollektive vrangforestillinger og historier om guder vi ikke tror på, men også kulturens grunnfortellinger. Terje Nordby presenterer legender, sagn, biografier og begivenheter knyttet til dagens dato ?? satt inn i en sammenheng som angår oss."

Dette har selvfølgelig ingen ting med oppgaven å gjøre. Men programmet er absolutt verdt å høre på - hverdager 06.50 og 22.05, lørdager 10.50. Passer ikke tidspunktene, så finner du den som nettradio - http://www.nrk.no/programmer/sider/mytekalender/ . Og skulle du som meg bli nysgjerrig på hva kjenningsmusiken er, så er det Antonio Vivaldi, Fagottkonsert i F-moll. Nok om det.

Før vi kan avgjøre om Peder ?s må ha samtykke og hvem han eventuelt må ha samtykke fra, må vi finne ut hva slags rettigheter som er aktuelle og hvem som er rettighetshavere.

Et radioprogram i form av et kåseri eller radioforedrag er et åndsverk. Så Terje Nordbys Mytekalender er så avgjort et åndsverk. Noen synes å tro at han leser gamle myter, og at disse ikke er opphvsrettslig vernet. Når man ikke kjenner programmet er dette kanskje en tilgivelig misforståelse, selv om oppgaveteksten sier at han forteller om myter, altså leser han ikke gamle fortellinger. Når programmet er opphavsrettslig vernet må man etter åndsverkloven § 2 ha samtykke fra opphavsmannen både for å kunne fremstille eksemplar og for å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.

Terje Nordby har opphavsrett til sine tekster, som han leser i disse programmene. Rettighetene kan i større eller mindre grad være overdratt til NRK, men det sier ikke oppgaven noe om. Han er ikke ansatt i NRK slik at overdragelse gjennom ansettelse ikke er aktuelt her, men det kan man ikke forutsette at studentene vet. Hvis man vil helgardere seg i svaret kan man si at Peder ?s må ha samtykke fra Terje Nordby, med mindre han har overdratt rettighetene til NRK, eller at NRK forvalter rettighetene på hans vegne.

I forhold til eksemplarfremstilling kan man spørre om Peder ?s kan fremstille eksemplar til privat bruk i medhold av åndsverkloven § 12. Det er ingen tvil om at man kan fremstille eksemplarer av radioprogrammer til privat bruk. Men spørsmålet er om Peder ?s i dette tilfellet fremstiller eksemplaret til privat bruk. Når eksemplarene fremstilles for å bli gjort tilgjengelig for allmennheten som en der av Peder ?s' julekalender er dette ikke til privat bruk.

Skal man være pirkete, kan man også spørre om selve eksemplarfremstillingen opprinnelig var til privat bruk. Bruk i julekalenderen vil da være utnyttelse av eksemplaret i annet øyemed, så Peder ?s måtte uansett ha innhentet samtykke til sin bruk.

Det er ingen av de andre bestemmelsene i kapittel 2 som kan være aktuelle her.

Som oppleser vil Terje Nordby også ha rettigheter som utøvende kunstner etter åndsverkloven § 42. Her gjelder åndsverkloven § 2 tilsvarende, slik at samtykkekravet blir det samme.

NRK har for det første rettigheter som tilvirker av lydopptaket (produsent) etter åndsverkloven § 45. Videre har NRK rettigheter som kringkastingsforetak etter åndsverkloven § 45a. Rettighetene er noe ulikt utformet etter de to bestemmelsene, men det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette her. Peder ?s må etter begge innhente samtykke, slik at han altså også må ha samtykke fra NRK.

Både åndsverkloven § 42 og åndsverkloven § 45 viser til åndsverkloven § 45b, som sier at lydopptak av utøvende kunstners prestasjon kan gjøres tilgjengelig for allmennheten mot vederlag. Men den gjelder ikke for "overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket", altså tilgjengeliggjøring via internett. Det er derfor ikke noen grunn til å gå nærmere inn på denne bestemmelsen. (Men det er bonus til de som har sett bestemmelsen, for raskt å konkludere med at den ikke kommer til anvendelse her.)

I tillegg til samtykke til eksemplarfremstillingen, må han også ha samtykke til å gjøre verket med tilgrensende rettigheter tilgjengelig for allmennheten.

Peder ?s anfører for det første at gamle radioprogrammer må være fri. Dette blir et spørsmål om de rettighetene som er behandlet ovenfor er løpt ut. Noen stilte spørsmål ved hvor gamle radioprogrammene var. Men rettighetene begynner først å løpe ut 50 år etter utløpet av det år fremføring, opptak eller kringasting fant sted. Og dette er programmer fra de siste årene. Opphavsretten faller først bort 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår, og Terje Nordby lever fortsatt i beste velgående.

Konklusjonen blir at Peder ?s må innhente samtykke, både fra NRK og fra Terje Nordby.

b: Kan de kreve at Peder ?s også sletter sine opptak av programmet.

Dette spørsmålet forutsetter at Peder ?s ikke hadde rett til å utnytte programmene slik han gjorde. Dette er en problemstilling som bare er aktuell i forhold til eksemplarfremstillingen, ikke i forhold til å gjøre verket tilgjenglig for allmennheten.

Flere har nøyd seg med å konstatere at Peder ?s handlet i strid med Terje Nordbys og NRKs rettigheter, og at de da må kunne kreve at opptakene slettes. Men så enkelt er det ikke. Spørsmålet om handlingen er lovlig elle ikke, og spørsmålet om hvilke sanksjoner som kan gjøres gjeldende dersom handlingen er ulovlig, må vurderes hver for seg.

Spørsmålet om sletting må løses med utgangspunkt i åndsverkloven § 56, annet ledd. Etter denne kan man kreve at ulovlig fremstilte eksemplar blir tilintetgjort, og sletting av opptak vil være et eksempel på dette. Så i utgangspunktet er det liten tvil om at de kan kreve at opptakene slettes.

Om man vil ta dette et skritt videre -- noe ingen vil vente at studenter på dette nivået vil gjøre -- så kan man spørre om de også kan kreve tilintetgjøring av et eksemplar som i utgangspunktet var lovlig fremstilt til privat bruk, dersom eksemplaret senere brukes i strid med dette formålet. Men dette spørsmålet har ingen klar løsning, og det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette her.

Konklusjonen blir dermed at de kan kreve at opptaket tilintetgjøres.

Next page: Spørsmål 3 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 1