Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Previous page:

Pengekravsrett: Del 3 - Kort om konkurs

Next page:
Previous page: Podcast: Del 2 - Innledning 2 Next page: Pengekravsrett: Del 4-Sikring av pengekrav

Konkurs behandles vanligvis ikke som en del av pengekravsretten. Men konkurs er i flere sammenhenger det "worst case" scenario som man tar høyde for. Enkelte pengekravsrettslige regler kan derfor være vanskelige å forstå uten en viss innsikt i grunnleggende konkursrett. Derfor har jeg tatt med et kort avsnitt om dette.

Del 3-1 Innledning
Del 3-2 Konkursvilkår
Del 3-3 Grunnprinsipper
Del 3-4 Fordelingsprinsipper
Del 3-5 Avslutning

Abonnement på tjenesten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Noen bøker om Pengekravsrett


More >>
Obligasjonsrett
Boka omhandler forpliktelsers innhold, endring, opphør, samt virkningen av at forpliktelser ikke er blitt oppfylt på riktig måte. Både realforpliktelser og pengeforpliktelser behandles.

Boka benyttes som hovedlitteratur i obligasjonsrett ved 3. avd. jus, Universitetet i Oslo.

RefNr: 9788251840231
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett
Boka tar for seg sentrale emner i faget pengekravsrett, med vekt på rentespørsmål. Andre emner som behandles er cesjonslren, samskyld og regress, motregning m.m. Pengekrav i forbrukerforhold har fått et eget kapittel i boka. Med stikkordregister.
RefNr: 9788275130257
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Foreldelse av fordringer
Boken er en utvidet kommentarutgave. Første del behandler foreldelse av fordringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle spørsmå l. I andre del gis utførlige kommentarer til loven med henvisninger til forarbeider, teori og rettspraksis. I tredje del kommenteres viktige spesialbestemmeler i andre lover. Med litteraturliste, oversikt over forarbeider, lov-, rettsavgjørelses- og stikkordregister. Boken er først og fremst beregnet på praktiserende jurister.
RefNr: 9788202242046
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Pengekravsrett.

Previous page: Previous page: Podcast: Del 2 - Innledning 2