For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

5. Implisert lisens

Next page:
Previous page: 4 Kan en lenke være en tilgjengeliggjøring? Next page: 6. Finnes det gode grunner for å si at lenking er en tilgjengeliggjøring?

5. Implisert lisens

Det har vært hevdet, bl.a. av ankende parter i Rt 2005 s. 41 napster.no avsnitt 25, 56 og 57, at en implisert lisens vil kunne avhjelpe de problemer en enerett til lenking kunne medføre.(45) Synspunktet er at det å legge noe ut på Internett må anses å innebære samtykke til lenking, og at en enerett til lenking dermed ikke vil skape problemer i forhold til normal og lojal lenking til sidene. Det kan ikke være tvil om at den som har gjort et verk åpent tilgjengelig på Internett normalt vil ha samtykket til at det lenkes til dokumentet. De fleste opphavsmenn vil være opptatt av å få flest mulig lenker til sitt verk, ikke av å begrense det.

Men om noen klart skulle si fra om at lenking krever samtykke (slike eksempler finnes), eller krever vederlag, hjelper ikke en implisert lisens. Den som klart sier fra at man ikke gir tillatelse kan ikke bli møtt med at han anses for stilltiende å ha gitt en tillatelse.(46)

Tono, som var en av saksøkerne i napser.no-saken, krever vederlag fra nettsteder som lenker til nettradioer,(47) altså til nettsteder som man får forutsette har samtykket til å gjøre musikk m.m. tilgjengelig på denne måten. Dette viser med all mulig tydelighet at de argumentene de selv fremførte for Høyesterett ikke holder. Om man kunne innfortolke en implisert lisens ville de ikke hatt grunnlag for å fremme noe slikt krav. Og hadde de ment alvorlig at lojal lenking skal tillates hadde de uansett ikke gjort det.

Konstruksjonen implisert lisens løser ikke det prinsipielle spørsmålet som gjelder ytringsfrihet mer enn opphavsrett: Skal den som publiserer et verk selv kunne bestemme hvem som skal kunne referere til verket og på hvilken måtte dette skal kunne skje? Min vurdering er at dette vil være et inngrep i ytringsfriheten, og at det må besvares med et klart nei. Det er ikke ønskelig at noen skal kunne bestemme over andres ytringer på en slik måte, enten det skjer på Internett eller i andre media.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget