For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Enerett til lenking - en keiser uten klær?

Next page:
Previous page: TONO på ville veier Next page: 2 Lenking ?? en beskrivelse

ENERETT TIL LENKING – EN KEISER UTEN KLÆR?(1)

av professor dr. juris Olav Torvund, Senter for rettsinformatikk(2)

Arikkelen er tidligere pubisert i NIR 2008 s. 417. Den er innholdsmessig uendret, men formatet er tilpasset web. Pdf-versjon av artikkelen, slik den ble trykket, finnes her:  Enerett til lenking – en keiser uten klær (pdf).

 

1 Innledning

I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41 ga Høyesterett en viktig premiss for å vurdere de rettslige sider ved informasjonsteknologi. Saken gjaldt, i likhet med denne artikkelen, lenker. Men disse premissene har betydning ut over lenker. Det heter i dommens avsnitt 46 og 47:

"(46) (...) I en del av den teori det er vist til, er det pekt på at det kan være av betydning hvorvidt brukeren ved å aktivere en lenke, fortsatt « befinner seg » på napster.no, eller om han blir « flyttet » til den webside det er lenket til. Det har også vært spørsmål om å skille mellom direkte lenker/dyplenker på den ene side og overflatelenker - lenker til nettstedets hovedside - på den andre.

(47) For meg står det ikke som avgjørende om det dreier seg om den ene eller den andre av de nevnte lenketyper, heller ikke om brukeren teknisk sett « befinner seg » på egen pc, på napster.no eller om han er « flyttet » til den websiden det er lenket til. Det er vanskelig å se at dette bør være avgjørende for om verket må anses for å være tilgjengeliggjort for allmennheten i åndsverkslovens forstand. Avgjørende må være hvordan teknikken virker - om og hvordan tilgang gis."

Teknologi kan skape illusjoner, omtrent som når en tryllekunstner tilsynelatende gjør noe som er umulig. Det er ikke alltid at det vi umiddelbart ser stemmer med hva som faktisk skjer. Det er ganske treffende når slike prosesser i engelsk programmeringsterminologi beskrives som å skje automagically. Dette har vært oversatt til norsk som automagisk.

Hvis man bygger på en sviktende forståelse av hva som faktisk skjer, da vil også den rettslige analysen lett kunne bli feil. Jeg våger den uærbødige påstand at en del av de dommer som er avsagt og mye av det som er skrevet om lenking er preget av dette.

I napster.no-saken avviser Høyesterett illusjoner som at man "befinner seg på", at man "flytter seg", osv, og sier at man må ta utgangspunkt i realitetene. For å kunne forstå "hvordan teknikken virker" må vi forstå hva som faktisk skjer når en transaksjon gjennomføres. Vi kan ikke nøye oss med å se på hva som tilsynelatende skjer.

Det betyr ikke at vi alltid behøver å forstå hvordan tekonlogien får noe til å skje, men vi må forstå hva som faktisk skjer. Når det gjelder håndtering av informasjon, i dette tilfellet håndtering av informasjon som er tilgjengelig på Internett, må vi forstå informasjons- eller dataflyten i systemet. Vi kan ikke stoppe ved å se på det som sendes inn og hva som kommer ut. Vi må åpne "de svarte boksene" og se hva som faktisk skjer inne i disse.

Det kan være en krevende oppgave å skaffe seg den nødvendige innsikt og beskrive dette må en hensiktsmessig måte. De beskrivelser som finnes er gjerne skrevet for andre formål og får ikke fram det som har rettslig betydning. Markedsføringsinformasjon, hva enten det er informasjon som skal selge et bestemt produkt eller en teknologi mer generelt, fremhever ofte illusjonene som får systemet til å virke fascinerende, nytt og interessant. Hva som virkelig skjer blir ofte tilslørt. Teknisk dokumentasjon fokuserer gjerne på hvordan man får ting til å skje, ikke på hva som skjer.

Min erfaring er at det ikke er noen vei utenom å grave seg ganske dypt ned i teknikken, for derfra å bygge opp en funksjonell beskrivelse som viser det som er relevant i forhold til de rettslige spørsmål som skal drøftes.(3) I en slik prosess blir man sittende med en mengde spørsmål som det ikke er lett å finne svar på. Da er det av avgjørende betydning at man kan diskutere disse spørsmålene med noen som virkelig har innsikt i teknologien og som forstår de spørsmål man stiller.

I arbeidet med denne artikkelen har jeg hatt stor nytte av mange diskusjoner med universitetslektor Gisle Hannemyr(4). Uten hans innspill, bekreftelser og korreksjoner hadde nok også jeg kunnet komme til å skrive mer om illusjoner enn om realiteter.


Hva er Internett


More >>
Forfatter: Gisle Hannemyr
Forfatteren gir en innføring i historien bak internett, teknologien og kulturen. Her ser han på nettets påvirkning av samfunnsprosessene og det livet vi lever og hva den raske teknologiske utviklingen vil bidra med i framtiden. Med litteraturliste og register.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 158 pages RefNr: 9788215005270
Medium: Book (paperback)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 2 Lenking ?? en beskrivelse Next page:

Previous page: Previous page: TONO på ville veier