For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.5.1 Fremstilling av eksemplar

Next page:
Previous page: 9.5 Bruk i undervisning Next page: 9.5.2 Fremføring av verk

9.5.1 Fremstilling av eksemplar

Fremstilling av eksemplar til bruk i undervisning vil ikke være privat bruk i forhold til åvl § 12.

9.5.1.1 Eksemplar til bruk ved offentlig eksamen

Det følger av åvl § 13a at man kan fremstilles eksemplar av utgitt verk til bruk ved offentlig eksamen, men at opphavsmannen har krav på vederlag. Dette er med andre ord en tvangslisensbestemmelse.

Vi skal merke oss at verket må være utgitt, det er ikke tilstrekkelig at det er offentliggjort, se avsnitt 8. Videre gjelder dette bare for offentlig eksamen. Poenggivende eksamen ved offentlige universiteter og høyskoler er uten tvil offentlige. For private, men offentlig akkrediterte utdanningsinstitusjoner blir dette mer uklart. Eksamen ved private utdanningsinstitusjoner uten offentlig akkreditering vil ikke være offentlig eksamen. Antageligvis faller også eventuell eksamen ved etter- og videreutdanningskurs som ikke gir studiepoeng utenfor.

9.5.1.2 Opptak av egen fremføring

Til bruk i undrevisningen er det etter § 13 tillatt å gjøre opptak av egen fremføring av verk. En teaterskole vil for eksempel kunne gjøre opptak av studentenes teaterfremføringer for at disse så skal gjennomgås i undervisningen. Men slike opptak kan ikke brukes til andre formål.

Det er lærernes og studentenes egne fremføringer man kan fremstille eksemplarer av etter denne bestemmelsen. Den gir ikke hjemmel for at man gjør opptak av andres fremføringer, selv om også dette skjer til bruk i undervisningen. I praksis betyr det at man som ledd i filmstudier ikke vil kunne gjøre opptak av vernet verk hvis det er andre enn lærerne og medstudenter som står for fremføringen, altså opptrer som skuespillere.

9.5.1.3 Samleverk til bruk i undervisning

Etter § 18 kan det fremstilles samleverk bestemt til bruk ved gudstjeneste eller undervisning sammensatt av verk fra et større antall opphavsmenn. Det kan gjengis mindre deler av litterære eller vitenskapelige verk og musikkverk eller slike verk av lite omfang. Det må ha gått minst fem år fra utløpet av det år verket ble utgitt. Slike verk kan ikke gjengis i maskinlesbar form. Opphavsmennene har krav på vederlag, slik at dette er en bestemmelse om tvangslisens.

Dette er først og fremst en lese-, sang og salmeboksbestemmelse. Man kan sette sammen en tekstsamling, sanger og musikkstykker. Selv om man i prinsippet også kan sette sammen andre læreverk etter denne bestemmelsen, er det lite praktisk å lage læreverk i form av antologier hvor alle verk er eldre enn fem år.

I utgangspunktet gir bestemmelsen også hjemmel for å lage samlinger av innspilt musikk. Men innspillinger i digital form vil være maskinlesbare, og dermed utelukket. ? lage slike samlinger på lydkassetter eller andre analoge opptaksmedier er lite praktisk.

Samleverket må være bestemt til bruk i undervisning, men det betyr ikke at de ikke også kan være tilgjengelig i vanlig salg. "Skolens sangbok" kan selges hos vanlige bokhandlere selv om den skulle være fremstilt i medhold av denne bestemmelsen. Men hvis boken er laget for allmennheten kan den ikke lages i medhold av denne bestemmelsen. Brigt Jensen utga i 1991 Vår egen litteratur. Brikt Jensens lesebok for de tusen hjem. Det er en lesebok som i format langt på vei tilsvarer skolens lesebøker. Men siden den ikke var laget for undervisningsbruk kunne den ikke ha vært gitt ut uten at det ble innhentet samtykke.

9.5.1.4 Avtalelisens

?vl § 13b gir hjemmel for at det inngås avtalelisens for bruk i undervisning. Man kan fremstille eksemplar av utgitt verk til egen undervisning når vilkårene for avtalelisens er oppfylt, hvilket i praksis vil si at vedkommende undervisningsinstitusjon må ha en avtale med den organisasjon som representerer opphavsmenn på vedkommende område. For "alt som kan trykkes" må man ha avtale med Kopinor. For å kunne gjøre opptak av kringkasting må man ha avtale med Norwaco. Man vil da kunne fremstille eksemplar i det omfang denne avtalen tillater.

Kopinor har nå åpnet for digital kopiering. Kopinor om UH, digital kopiering. Norwaco.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.5.2 Fremføring av verk Next page:

Previous page: Previous page: 9.5 Bruk i undervisning