For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2.5 Behandling hos mottaker

Next page:
Previous page: 2.4 Behandling av forespørsel hos informasjonsleverandøren Next page: 3 Tilgjengeliggjøring på nett

2.5 Behandling hos mottaker

En fil vil alltid bli lastet ned og i del fleste tilfeller blir det som lastes ned også lagret. Unntaket er streamingtjenester, som er direkteavspilling av video eller lyd, hvor det som overføres vanligvis ikke lagres. Slike tjenester holder jeg utenfor.(16) Ved andre webtjenester vil det som lastes ned bli lagret på brukers maskin. Lagringen vil i de fleste tilfeller være midlertidig, i den forstand at den nedlastede filen automatisk slettes etter en viss tid. Ingen er interessert i å fylle opp tilgjengelig lagrinsplass med slikt som ikke kan antas å ha noen varig verdi. Men filen kan bli lagret ganske lenge, mye lenger enn de fleste er klar over.(17)

Nettleseren vil først identifisere hva slags fil (filformat) dette er og vil sende filen til det program som er satt opp for å håndtere den aktuelle filtypen. Noen filer vil bli åpnet i nettleseren, noen åpnes ved hjelp av et tilleggsprogram (?plug in?) som presenterer innholdet innenfor nettleseren, mens andre vil åpens ved hjelp av andre programmer eller brukeren vil bli spurt om hvordan filen skal behandles. Hvordan de ulike filene håndteres avhenger av hvordan brukerens system er satt opp. En lydfil kan ?åpnes i nettleseren? eller i et annet program. I begge tilfeller kan det være det samme programmet, f.eks. Windows Media Player eller Apple Quicktime som benyttes, men måten de vises på kan variere. Det er ganske uinteressant å se på en lydfil, derfor vil man vanligvis ikke åpne denne i et program laget for å presentere visuell informasjon, f.eks. en nettleser. Et skille basert på om dokumentet ?åpnes i nettleseren?, lages eller åpnes med et annet program vil, sett fra avsenders synspunkt, gi helt tilfeldige resultater, da dette fullt ut bestemmes av den enkelte brukers oppsett av sin nettleser. Den som presenterer lenken er ytterligere et steg lenger unna enn den som sender filen.(18)

Hvis den fil som mottas er et standard webodkument formatert i HTML eller noe tilvarende, vil nettleseren ?lese? gjennom dokumentet (?parse?) og identifisere alle koder. Noen koder kan være rene formateringskoder som sier at teksten mellom kodene skal vises som overskrift, osv. Andre koder kan være lenker til andre dokumenter. Noen lenker er ikke synlige for brukeren, men henter inn andre dokumenter og inkorporere disse i dokumentet. Det kan være et bilde, en videosnutt, osv. Denne type lenker drøftes nedenfor i avsnitt 8.


Hva er Internett


More >>
Forfatter: Gisle Hannemyr
Forfatteren gir en innføring i historien bak internett, teknologien og kulturen. Her ser han på nettets påvirkning av samfunnsprosessene og det livet vi lever og hva den raske teknologiske utviklingen vil bidra med i framtiden. Med litteraturliste og register.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 158 pages RefNr: 9788215005270
Medium: Book (paperback)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget